Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA GEÇIRILEN BÄSLEŞIGIŇ ÝEŇIJILERINE

10.06.2022

Mähriban ýaşlar!

Eziz talyplar!

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde gazanan uly üstünlikleriňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hatyrasyna alyp barýan ylmy işleriňiz, belent maksatlary nazarlaýan aýgytly ädimleriňiz özüniň ajaýyp miwesini bersin! Döwletimiziň dünýä derejesindäki at-abraýyny, şan-şöhratyny beýgeltjek ylmy başlangyçlaryňyz hemişe netijeli bolsun!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ylym-bilimi ösdürmek, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna ylmyň täze gazananlaryny ornaşdyrmak, ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny ýokarlandyrmak biziň baş maksatlarymyzyň biridir. Öňe sürýän beýik başlangyçlarymyzda, uludan tutulýan döwletli işlerimizde hemişe ylma daýanýarys. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» taýýarlanylanda hem ylmyň ygtybarly görkezijilerine esaslanyldy. Bu maksatnamada türkmen ylmyny ählitaraplaýyn ösdürmegiň ugurlary jikme-jik beýan edilýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ylmy gözlegleriň binýadyny berkitmek hem-de yzygiderli döwrebaplaşdyrmak, ýokary tehnologiýalara, düýpli nazary ylymlara daýanýan sanly ykdysadyýeti kemala getirmek babatda toplumlaýyn işleri alyp barýarys.

Dünýäniň ylmy-tehniki gazananlaryny durmuşymyza ornaşdyryp, döredijilikli oýlap tapyşlary bilen tapawutlanýan ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamaga, zehinli ýaşlaryň ylma bolan höwesini artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli çäreleri amala aşyrýarys. Çünki ýaşaýşy gözelleşdirmek üçin köpçülige peýdaly täze zatlary oýlap tapmak — bu türkmen halkynyň gadymdan gelýän ýol-ýörelgesidir. Täze ylmy açyşlar biziň halkymyzyň dünýä ýüzündäki abraýyny beýgelden aýratynlyklaryň biridir.

Ylym her bir şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň barlygy, berkararlygy, bakylygy hem-de dowamaty üçin uly ähmiýete eýedir. Ylym ýaşlaryň özlerine, şu gününe we geljegine bolan ynamyny ösdürýän, olara ýaşaýşyň täze syrly gapylaryny açyp berýän gudratly güýçdür. Ylym bilen meşgullanmak abraý-mertebedir. Ylymly ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, halkymyzyň belent maksatlara ýugrulan nurana geljegidir. Türkmen halkynyň döwletlilik ýol-ýörelgesiniň mizemez mertebesidir, baky dowamatydyr.

Orta we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän hem-de döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarymyz hakyndaky alada döwletimiziň aýratyn üns berýän ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlarynda, ýokary okuw mekdeplerinde, şeýle-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkezi tarapyndan alnyp barylýan işler ýaş alymlarymyzyň we talyplarymyzyň halkara ylym-bilim bäsleşiklerinde zehin-başarnyklaryny görkezmekleri üçin giň mümkinçilikleri açýar. Döwletimiziň kuwwatyny pugtalandyrmakda, aýratyn-da, ykdysadyýetimiziň sanly düzümlerini ösdürmekde ýaş alymlarymyzyň ylmy açyşlary, senagat-innowasion tejribeleri, ylmy-inženerçilik pikirleri, maglumat-tehnologik ylmy barlaglary möhüm ähmiýete eýedir.

Hormatly ýaş alymlar!

Siziň ylmy-döredijilik işleriňizde gazanýan her bir üstünligiňiz halkymyz, döwletimiz üçin uly abraýdyr. Siziň ylmy açyşlaryňyzyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine degişli möhüm ähmiýetli wezipeleriň çözülmegine ýardam berýändigine, halkymyzyň ruhy-medeni galkynyşyna mynasyp goşant goşýandygyna aýratyn buýsanýarys. Siziň belent maksatlara ýugrulan, ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça gazanýan döredijilik üstünlikleriňiz, täze ylmy oýlap tapyşlaryňyzyň döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegine mynasyp goşant goşjakdygyna pugta ynanýaryn.

Ylymly ýaşlara eýe bolan döwlet beýik döwletdir. Ýaşlary ylymly bolan döwletiň sütünleri berkarar, güýji mizemezdir. Biz ýaş alymlaryň ylma gyzyklanmasyny, täze ylmy açyşlara, oýlap tapyşlara bolan höwesini artdyrmak üçin mundan beýläk-de ähli tagallalary ederis.

Mähriban ýaşlar!

Eziz talyplar!

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde gazanan ajaýyp üstünligiňiz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş, türkmen ylmyny ösdürmekde hem-de belent sepgitlere ýetirmekde rowaçlyklary arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange