Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE “TÜRKMENISTAN — aBŞ” IŞEWÜRLIK GEŇEŞINIŇ ÝOLBAŞÇYSYNYŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

24.02.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuartyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Döwlet Baştutanymyz E.Stýuart bilen mähirli salamlaşyp, dostlukly türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Onda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine esasy orun berilýär.

Uzak möhletleýin we özara bähbitli esasda ýola goýulýan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, 2008-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça döredilen “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň alyp barýan işlerine aýratyn üns çekildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmek boýunça geljekki meýilnamalar hem-de özara gyzyklanma bildirilýän, ileri tutulýan ugurlar boýunça geljegi uly bilelikdäki taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy. Işewürlik geňeşiniň agzalary bolup durýan amerikan kompaniýalarynyň indi köp ýyllaryň dowamynda türkmen bazarynda strategik ähmiýetli ugurlarda üstünlikli işleýändikleri bellenildi.

Bu gün “John Deere” we “Сase” kompaniýalarynyň ýokary hilli oba hojalyk tehnikalary ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda, “General Eleсtriс” kompaniýasynyň enjamlary elektroenergetika pudagynda, “Boeing” kompaniýasynyň öndürýän uçarlary bolsa raýat awiasiýasynda giňden ulanylýar.

Döwlet Baştutanymyz gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen deňhukuklylyk esasynda açyk, işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary ykdysady ugrunyň möhüm ýörelgesidigini belläp, türkmen tarapynyň ABŞ-nyň işewürler toparlarynyň türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanmasyny goldaýandygyny hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklaýandygyny nygtady.

Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň durmuşa geçirýän “Açyk gapylar” syýasaty, ykdysady durnuklylyk we ýurdumyzda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýy hem-de işewürligi ýöretmegiň netijeli guramaçylyk-hukuk guraly munuň üçin oňat şertleri döredýär. Şol işewürlik geljegi uly bazara daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň köp sanlysyny özüne çekýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, himiýa hem-de azyk senagaty, ulag we ekologiýa ugurlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, işewürlik geňeşi tarapyndan guralýan hem-de iki ýurduň döwlet we hususy düzümleriniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna ýardam edýän işewür duşuşyklaryň, dürli maslahatlaryň, sergileriň geçirilmegini yzygiderli dowam etmegiň maksadalaýykdygy nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz bilelikdäki işiň baý tejribesiniň toplanandygyny nazara almak bilen, açylýan mümkinçiliklere oňyn baha berip, Türkmenistanyň täze tekliplere hem-de däp bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek boýunça garaýyşlara seretmäge hemişe taýýardygyny belledi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Erik Stýuarta telefon jaňy we “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory hökmünde alyp barýan netijeli işi üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de oňa berk jan saglyk, abadançylyk, geljekde-de uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange