Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ TÄJIGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ OLI MAJLISINIŇ NAMOÝANDAGON MAJLISINIŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞYGY

10.05.2023

Şu gün Täjigistan Respublikasynda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Namoýandagon Majlisiniň Başlygy Mahmadtoir Zokirzoda bilen duşuşdy.

Täjik parlamentiniň aşaky palatasynyň Başlygy belent mertebeli myhman bilen mähirli görşüp, giň sebit we halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilen döredijilikli, parahatçylyk söýüjilikli syýasaty durmuşa geçirýän ýurduň — Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmagyň özi üçin uly mertebedigini belledi. Şunda şu gün geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň ähmiýeti nygtaldy. Onuň jemleri däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze, möhüm tapgyry açýar. Şol gatnaşyklar parlamentleriň ugry boýunça hem uly ösüşe eýe boldy. Şunuň bilen baglylykda, doganlyk ýurtlaryň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň berk esasynyň Prezident Emomali Rahmon we Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan goýlandygy bellenildi. Olaryň tagallalary esasynda däp bolan hyzmatdaşlyk strategik häsiýete eýe boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Namoýandagon Majlisiniň Başlygyna türkmen-täjik dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna goşýan şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu duşuşyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hem-de ony geljekde ösdürmek, hususan-da, parlamentara gatnaşyklar ýaly möhüm ugurda giňeltmek barada pikir alyşmak üçin amatly mümkinçilikleri döredýär. Şunda ýokary derejede emele gelen açyk, oňyn hem-de ynanyşykly syýasy gepleşikleriň döwletara gatnaşyklary okgunly ösdürmegiň wajyp şerti bolup durýandygy nygtaldy. Iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hereketleriň ösdürilmegi türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň gurallaryny güýçlendirmäge, oňa hil taýdan täze many-mazmun bermäge, netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam eder. Şunda Türkmenistan parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmek hem-de yzygiderli giňeltmek ugrunda çykyş edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow söhbetdeşligiň dowamynda 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna ünsi çekdi. Şol saýlawlar demokratik, giň bäsdeşlik hem-de raýatlaryň isleg-arzuwlaryny erkin beýan etmek ýörelgeleri esasynda geçirildi. Ýakyn wagtda türkmen parlamentiniň deputatlary özleriniň toplan tejribeleri esasynda halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmäge jogapkär düzümleri döretmegi meýilleşdirýärler. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurdaky ilkinji çözgütleriň biriniň “Türkmenistan — Täjigistan” parlamentara dostluk toparyny döretmek barada boljakdygyna ynam bildirildi. Şeýle düzümiň döredilmegi Türkmenistanyň Mejlisi bilen Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam berer.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň parlamentleriniň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň halkara ugruna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, dürli ulgamlarda iki döwletiň oňyn başlangyçlaryny ilerletmek üçin türkmen we täjik parlamentarileriniň Parlamentara Birleşigiň, ÝHHG-niň we GDA-nyň Parlamentara Assambleýalarynyň, beýleki halkara we sebit düzümleriniň meýdançalaryny netijeli peýdalanmaklarynyň uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Şeýle hem deputatlaryň, öz ýurtlarynyň bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen, tagallalaryny birleşdirmäge mümkinçilik berýän hyzmatdaşlygyň täze köptaraplaýyn görnüşleriniň döredilmegi goldanylýar. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy şeýle düzümleriň biridir. Ol ilkinji gezek türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça geçen ýylyň maý aýynda Aşgabatda geçirildi.

Bilelikdäki işiň şeýle görnüşleriniň türkmen we täjik deputatlarynyň tejribelerini baýlaşdyrmakda, kanun çykaryjylyk hem-de hukuk ulanyş iş tejribesini kämilleşdirmekde täzeçil başlangyçlary durmuşa geçirmek üçin goşmaça mümkinçilikleri berjekdigi nygtaldy. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň Mejlisiniň hem-de Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň wekiliýetleriniň özara saparlarynyň guralmagynyň, bilelikdäki duşuşyklaryň, “tegelek stol” we okuw maslahatlarynyň geçirilmeginiň hem iki ýurduň deputatlarynyň arasyndaky dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam etjekdigi bellenildi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda parlament ugry boýunça türkmen-täjik meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagyna bagyşlanan şu gezekki duşuşygyň jemleriniň köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna täze itergi berjekdigi nygtaldy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange