Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞYGY

15.09.2022

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Samarkant şäherine gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.

Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, duşuşykda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan türkmen-rus gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Prezident Wladimir Putiniň türkmen kärdeşine ýüzlenip belleýşi ýaly, ol bu duşuşyga örän şatdyr. Russiýanyň Baştutany söhbetdeşligi altynjy Hazar sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar bilen baranynda özüne hem-de rus wekiliýetine bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk sözleri bilen başlamak isleýändigini aýtdy. Russiýanyň Lideri şol çäräniň ýokary derejede geçirilendigi bilen Türkmenistanyň Baştutanyny ýene bir gezek gutlap, sammitiň diňe bir Hazar sebitinde gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam bermek bilen çäklenmän, kenarýaka ýurtlaryň ählisi üçin örän möhüm bolan ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklaryň giňeldilmegine hem uly itergi berendigini nygtady.

Şu ýylyň aprel aýynda ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilendigini aýdyp, RF-niň Prezidenti degişli resminamalarda öz beýanyny tapan strategik hyzmatdaşlygyň derejesiniň iş ýüzünde tassyklanylýandygyny belledi. Russiýanyň Baştutany şunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň uly şahsy goşandynyň bardygyny nygtap, hormatly Arkadagymyza iň gowy arzuwlaryny aýtdy.

Rus-türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna goşan uly goşandy üçin Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow RF-niň ýokary döwlet sylagy — “Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin” ordeni bilen sylaglandy. Şeýle-de Prezident Wladimir Putin RF-niň parlamentiniň ýokary palatasynyň ýolbaşçysy Walentina Matwiýenkonyň çakylygy boýunça Russiýa öňde boljak sapary mahalynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen duşuşmaga şat boljakdygyny belledi.

Häzirki wagtda taraplar Türkmenistanyň Prezidentiniň 10-njy iýunda Moskwa amala aşyran resmi saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça iş alyp barýarlar.

Prezident Wladimir Putin ykdysady gatnaşyklarda energetikanyň aýratyn orun eýeleýändigine ünsi çekip, RF-niň iri “Gazprom” we Tatneft” kompaniýalarynyň Türkmenistanda alyp barýan köpýyllyk işlerini belledi. Russiýaly hyzmatdaşlaryň netijeli işlemegi üçin döredilýän ähli zerur şertler üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, dostlukly ýurduň Lideri Russiýanyň sebitleriniň ençemesi bilen işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýan Türkmenistan bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň ugur edilýändigini tassyklady.

Ähli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlyk üçin oňaýly şertleri döretmekde möhüm bolan rus diline, rus medeniýetine oňyn gatnaşygy üçin türkmen kärdeşine hoşallyk bildirip, Prezident Wladimir Putin ynsanperwer ulgamda öňe sürülýän özara başlangyçlaryň ählisiniň durmuşa geçiriljekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin Russiýanyň Liderine minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz türkmen-rus syýasy gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Ýokary derejedäki özara saparlar hem-de duşuşyklar munuň subutnamasydyr. Şeýle-de Türkmenistanyň Baştutany parlamentleriň ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň maý aýynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň türkmen paýtagtynda geçirilen birinji Parlamentara forumynyň uly ähmiýeti nygtaldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň çakylygy boýunça şu ýylyň güýzünde Russiýa meýilleşdirilen sapary bu ugurda netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ýolunda nobatdaky ädim bolar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hökümetleriň derejesindäki yzygiderli gepleşikler, daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça geçirilýän geňeşmeler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine ýardam berýär. Iki ýurduň iri sebit we halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygy oňyn häsiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Baştutany ýurdumyzyň bitarap daşary syýasat ugruny hem-de BMG-de, beýleki halkara düzümlerde öňe sürýän başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy üçin russiýaly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi.

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynda söwda-ykdysady ulgamda, şeýle-de ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň oňyn depginini bellemek gerek. Muňa türkmen tebigy gazyny Russiýa Federasiýasyna ibermek boýunça gazanylan ylalaşyklar hem mysal bolup biler.

Dünýäde emele gelen häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, ulag-kommunikasiýa pudagy hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Häzirki wagtda ulagyň, üstaşyr geçelgeleriň, logistikanyň orny strategik ähmiýete eýedir.

Taraplaryň umumy pikirine görä, netijeli medeni-ynsanperwer gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlykda aýratyn orun eýeleýär. Ylym ulgamynda köpýyllyk gatnaşyklary çuňlaşdyrmak maksady bilen, häzirki wagtda Aşgabatda türkmen-rus uniwersitetini açmak meselesine garalýar. Medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça hem uly işler amala aşyrylýar.

Duşuşygyň ahyrynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Wladimir Putin däp bolan türkmen-rus gatnaşyklarynyň geljekde-de pugtalandyryljakdygyna, üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege hem-de iki ýurduň dostlukly halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange