Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞYGY

15.09.2022

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak maksady bilen Samarkanda gelen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy.

Döwlet Baştutanymyz çakylyk hem-de bu ýerde bildirilen myhmansöýerlik üçin özbek kärdeşine minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirdi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew belent mertebeli myhmany mübärekläp, Türkmenistanyň döwlet Baştutanyny Özbegistanda ýene-de kabul etmäge örän şatdygyny belledi. Munuň özi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň aýratyn häsiýetini nobatdaky gezek tassyklaýar. Bu gatnaşyklar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary esasynda hakyky strategik derejä çykaryldy diýip, özbek Lideri nygtady hem-de özüniň dosty hormatly Arkadagymyza iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Söhbetdeşler duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn we sebitleýin görnüşde üstünlikli ösdürilýän türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasy bilen gatnaşyklara ýokary baha berýändigi hem-de iň ýakyn goňşusy, ygtybarly hyzmatdaşy bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigi nygtaldy.

Taraplaryň pikirine görä, deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, açyklyk we ynanyşmak, iki halkyňdyr ýurduň arasynda dostlugy we hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň wajypdygyna düşünmek döwletara gatnaşyklaryň tapawutly aýratynlyklarydyr. Şol gatnaşyklar köpasyrlyk hoşniýetli goňşuçylyk däplerine, taryhy-medeni umumylyga, ysnyşykly özara hereketleri hem-de tagallalaryň utgaşdyrylmagyny talap edýän häzirki döwrüň anyk ýagdaýlaryna esaslanýar.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Baştutanynyň Özbegistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň dowamynda ýokary derejede geçirilen gepleşiklerde gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi babatda özara hereketleriň oňyn depginini bellediler. Şol sapar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklary täze sepgitlere çykarmaga mümkinçilik berdi.

Bellenilişi ýaly, abraýly halkara düzümleriň çäklerindäki, şol sanda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu gurama bilen ýurdumyz köp ýyllaryň dowamynda üstünlikli hyzmatdaşlyk edip gelýär, ŞHG-niň sammitlerine hormatly myhman hökmünde gatnaşýar. Muňa Türkmenistanyň bitarap daşary syýasy ugruna goýulýan ýokary hormatyň nyşany hökmünde garalýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Prezident Şawkat Mirziýoýew Bitarap Türkmenistanyň sebit we dünýä derejesinde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de abadançylygy üpjün etmegiň maksatlaryna laýyk gelýän oňyn daşary syýasatyny, döredijilikli başlangyçlaryny Özbegistanyň doly goldaýandygyny aýtdy.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň şu gezekki sammitiniň gün tertibindäki meseleler boýunça gyzyklanma bildirilip, pikir alşyldy. ŞHG-niň durnukly parahatçylygy we howpsuzlygy gazanmak ugrundaky tagallalarda sebitleýin gatnaşyklary berkitmäge, halkara ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ynsanperwer gatnaşyklary goldamaga gönükdirilen işleriniň anyk netijeleri berýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan bu guramanyň agzalary bilen ikitaraplaýyn oňyn gatnaşyklary saklaýar. Munuň özi köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ŞHG-ä agza döwletler bilen dostlukly gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklap, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýändigini belledi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange