Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞYGY

06.08.2021

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşygy boldy.

Milli Liderimiz belent mertebeli myhmany mähirli garşylap, ikitaraplaýyn esasda bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda hem iri halkara guramalaryň hem-de abraýly sebit düzümleriniň ugry boýunça üstünlikli ösdürilýän netijeli döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi.

Dostlukly döwletiň Baştutany, öz nobatynda, şu gezekki ýokary derejeli duşuşygyň guralandygy hem-de mähirli garşylanandygy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, Gazagystanyň sebitiň möhüm wezipelerini çözmekde Türkmenistanyň oňyn garaýyşlaryny hem-de öňe sürýän parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmegiň maksatlaryna kybap gelýän möhüm başlangyçlaryny doly goldaýandygyny aýtdy.

Taraplar söhbetdeşligiň barşynda öňde boljak konsultatiw duşuşygyň gün tertibine girizilen meseleler boýunça pikir alyşdylar, duşuşykda sebiti mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Söhbetdeşler ähli möhüm ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Merkezi Aziýanyň halklarynyň abadançylygyny hem-de ösüşini üpjün etmäge ýardam etjek täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin goňşy ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurdygyny nygtadylar.

Ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy geljekde hem berkitmek hem-de ösdürmek üçin açylýan uly mümkinçilikler nukdaýnazaryndan türkmen-gazak gatnaşyklarynyň ileri tutulýan wezipelerine uly üns berildi.

Iki Hazarýaka döwletleriň Baştutanlary söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigine aýratyn üns berip, bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmek, özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, işewürler toparlarynyň arasynda netijeli gatnaşyklary ýola goýmak üçin bar bolan ähli mümkinçilikleriň doly herekete getirilmeginiň zerurdygyny nygtadylar.

Ulag-kommunikasiýalar pudagy ýaly örän möhüm ugurda hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn mesele boldy, munuň özi goňşy ýurtlaryň çäk taýdan amatly ýerleşmegi hem-de üstaşyr mümkinçilikleri bilen şertlendirilendir.

Duşuşygyň ahyrynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Kasym-Žomart Tokaýew iki ýurduň doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, döwletara gatnaşyklara mahsus bolan özara düşünişmegiň hem-de ynamyň ýokary derejesiniň geljekde hem däp bolan türkmen-gazak gatnaşyklaryny giňeltmegiň ygtybarly kepili bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange