Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

03.04.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri alnyp barylýar, hususan-da, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara, zyýan berijilere garşy göreş işleri geçirilýär. Gowaça ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär.

Ýazlyk ýeralma, sogana hem-de beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleri talabalaýyk alnyp barylýar, pile öndürijilere ýüpek gurçuklary paýlanyp berlip, häzirki wagtda olara ideg işleri geçirilýär. Mundan başga-da, häkim Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görlüşi hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gowaça ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň hem-de bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň öz wagtynda alnyp barylmagynyň, pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmeginiň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy, şeýle hem Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Welaýatda gowaça ekişi agrotehniki möhletlerde geçirilip, onda oba hojalyk tehnikalary we gurallary netijeli işledilýär. Bugdaý ekilen ýerlerde ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara garşy göreşmek, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki ekinlere ideg işleri geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk görülýär.

Mundan başga-da, häkim şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işlerine jogapkärli hem-de toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi we bugdaýa ideg etmegiň ýokary hilli, öz wagtynda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi, ýeralma, sogana we beýleki ýazlyk ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi, pile öndürmek möwsümine taýýarlyk işleriniň gözegçilikde saklanylmagy babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalardan gelip çykýan wezipeleriň amala aşyrylmagyna toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegi, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi göz öňünde tutulan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Welaýatda oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara we zyýan berijilere garşy göreş işleri alnyp barylýar. Welaýatda gowaça ekişine guramaçylykly girişilip, ekişde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar.

Ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek dowam edýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça zerur taýýarlyk işleri görülýär. Bütindünýä saglyk güni mynasybetli degişli çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işlerini, aýratyn-da, bugdaý ekilen meýdanlardaky, şeýle-de ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde, pile öndürmek möwsümini hem guramaçylykly geçirmek boýunça häkime degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaýa ideg işleri, hususan-da, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem bugdaý meýdanlarynda haşal otlaryň garşysyna göreşmek we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur çäreler görülýär. Gowaça ekişi guramaçylykly dowam etdirilip, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär.

Welaýatyň ýazlyk ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär. Pile öndürijiler ýüpek gurçugynyň tohumy bilen üpjün edilip, häzirki wagtda ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri alnyp barylýar. Şeýle hem häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy we Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de welaýatyň bugdaý, ýeralma, sogan ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň talabalaýyk geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegi, pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli hem-de bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi göz öňünde tutulan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatda gowaça ekişi gyzgalaňly dowam edýär. Ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlara we zyýankeşlere garşy göreşmek işleri talabalaýyk alnyp barylýar. Ýazlyk ýeralmadan, sogandan, beýleki gök-bakja ekinlerinden bol hasyl almak maksady bilen, meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär.

Şeýle hem welaýatda pile öndürijilere ýüpek gurçugynyň tohumy paýlanyp berildi. Häzirki wagtda olara talabalaýyk ideg edilýär. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy, şeýle hem Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilmegi göz öňünde tutulan çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň bereketli hasyl almagyň esasy talaplarynyň biridigini belledi we welaýatda gowaça ekişiniň, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle-de pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri, haşal otlaryň garşysyna hem-de zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça göreş çäreleri geçirilýär.

Bu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzda “ak altynyň” bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, häzirki wagtda gowaça ekişi dowam etdirilýär. Gowaça ekilen meýdanlarda gögeriş suwy tutulýar. Oba hojalyk toplumynyň alymlaryndan we tejribeli hünärmenlerinden düzülen toparlar welaýatlara yzygiderli iş saparlaryny amala aşyryp, oba hojalyk önümlerini öndürijilere degişli maslahatlary berýärler. Mundan başga-da, wise-premýer ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, gök-bakja we beýleki azyk önümleri bilen üpjün etmek hem-de azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryndan ugur alnyp, ideg işleriniň dowam etdirilýändigini, ýerli howa şertlerine laýyklykda, Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda pile öndürijilere ýüpek gurçugynyň paýlanyp berlendigini, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa degişli taýýarlyk işleriniň geçirilýändigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki ähmiýetli ornuny belledi hem-de häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde, talabalaýyk geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ýokary hilli geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli, guramaçylykly geçirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange