Перейти к содержимому

tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

31.10.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumyndaky işleriň ýagdaýy, welaýatlardaky möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatyň ekin meýdanlaryndaky işleriň ýagdaýy, hususan-da, pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak, oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanmak boýunça görülýän çäreler, ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýygym möwsüminde pagta ýygýan kombaýnlaryň we pagta hasylyny daşaýan tehnikalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, pagta arassalaýjy kärhanalaryň bökdençsiz işiniň üpjün edilýändigi bellenildi. Bugdaý ekişi agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwy öz wagtynda tutulýar, netijede, meýdanlarda kadaly gögeriş alynýar. Mundan başga-da, häkim welaýatda ekilen güýzlük ýeralmadan, gök-bakja we beýleki ekinlerden ýokary hasyl almak, ilatymyzy bu önümler bilen bolelin üpjün etmek ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigi barada hasabat berdi. Şeýle-de “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýän işleriň barşy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almagyň häzirki günüň möhüm talaby bolup durýandygyny aýtdy we bu işde welaýatyň käbir etraplarynda depginiň pesdigine ünsi çekip, pagta ýygymynyň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz bugdaý ekişi baradaky meselä geçip, ekişiň agrotehniki möhletlerde tamamlanmalydygyny hem-de onda oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmelidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmagyň meseleleri barada aýdyp, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl öndürmek ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan” hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmelidigini belläp, häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, ýakynda geçiriljek ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek tabşyryldy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň barşy, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde geçirmek, bugdaý ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini habar berdi. Häzirki wagtda pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, ýygymda kombaýnlaryň, hasyl daşaýan tehnikalaryň hem-de kabul ediş harmanhanalarynyň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça toplumlaýyn çäreler görülýär. Şunuň bilen bir hatarda, şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmadan, gök-bakja ekinlerden bol hasyl almak, bu önümler bilen ýurdumyzyň “ak bazarlaryny” doly üpjün etmek boýunça işler, gant şugundyry ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmeginiň şu günüň möhüm talaby bolup durýandygyny aýtdy hem-de pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak boýunça öňde durýan işlere ünsi çekip, pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde tamamlanmalydygyny, bugdaý ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak üçin zerur işleriň öz wagtynda we degişli derejede geçirilmelidigini, ýeralma, gök-bakja, beýleki ekinler, gant şugundyry ekilen meýdanlarda bol hasyl almak ugrunda tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilýän işleriň alnyp barlyşyna gözegçilik etmegi, ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmegi häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Häzirki wagtda ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, şunda kombaýnlaryň, hasyl daşaýan tehnikalaryň hem-de kabul ediş harmanhanalarynyň bökdençsiz işini ýola goýmak ugrunda zerur işler geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatda bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak, ekişde ulanylýan tehnikalaryň we beýleki oba hojalyk gurallarynyň talabalaýyk işini üpjün etmek boýunça degişli çäreler alnyp barylýar. Şeýle hem häkim welaýatda gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl öndürmek, ösdürilip ýetişdirilen şaly hasylyny gysga wagtda, ýitgisiz ýygnap almak ugrunda ýerine ýetirilýän işler, ýakynda geçiriljek ählihalk bag ekmek dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Mundan başga-da, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýän işleri talabalaýyk guramak boýunça degişli çäreler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň obasenagat pudagynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýändigine, häzirki wagtda dowam edýän pagta ýygymynyň we bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmalydygyna ünsi çekip, welaýatyň käbir etraplarynda pagta ýygymynyň depgininiň pesdigini belledi hem-de ýygymyň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, ýetişdirilen gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinleriniň, şaly hasylynyň ýitgisiz ýygnalmalydygyny aýtdy we bu ugurda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini häkime tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz welaýatda şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy, ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Häkim pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, bugdaý ekişini öz wagtynda geçirmek, ekişde oba hojalyk tehnikalaryny doly güýjünde işletmek, bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak we kadaly gögeriş almak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, welaýatda ösdürilip ýetişdirilen şaly hasylyny gysga wagtda ýygnap almak ugrunda degişli işler geçirilýär. Hasabatyň çäklerinde welaýatyň meýdanlarynda güýzlük ýeralmadan, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak, ilatymyzy bu önümler bilen bolelin üpjün etmek boýunça talabalaýyk işleriň alnyp barylýandygy habar berildi. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” we Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hil derejesinde, agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz pagta ýygymy möwsümini bellenilen möhletlerde geçirmegiň we hasyly ýitgisiz ýygnap almagyň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekip, bu işde welaýatyň käbir etraplarynyň yza galýandygyny belledi hem-de ýygymyň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz ýetişdirilen şaly hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak, welaýatyň meýdanlarynda ekilen gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak boýunça işleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini tabşyrdy.

Şeýle hem welaýatda şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşyny gözegçilikde saklamak, ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek tabşyryldy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Welaýatda ýygym möwsüminde pagta ýygýan kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, pagta arassalaýjy kärhanalaryň sazlaşykly işi üpjün edilýär, bugdaý ekişinde oba hojalyk tehnikalary, ekiş enjamlary doly güýjünde işledilýär. Sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak işleri talabalaýyk geçirilip, kadaly gögeriş alynýar. Şeýle hem häkim sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmadan, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak, bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda welaýatyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, ýetişdirilen hasyly ýygnamak boýunça işler guramaçylykly alnyp barylýar. Mundan başga-da, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýän işleri talabalaýyk guramak boýunça degişli çäreler amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işlerine ünsi çekdi hem-de welaýatyň käbir etraplarynda pagta ýygymynyň depgininiň pesdigini aýdyp, ýygymyň depginini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini üpjün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir, ýetişdirilen gant şugundyrynyň bol hasylyny ýitgisiz ýygnap almak üçin ähli tagallalar görülmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de ekişde ulanylýan tehnikalaryň netijeli peýdalanylmalydygyny, bugdaý ekişiniň agrotehniki kadalara laýyklykda, bellenilen möhletlerde geçirilmelidigini aýdyp, häkime degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary barada aýdyp, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy, ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy hem-de ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda ekiljek bag nahallaryny, olaryň ýerlerini taýýarlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Şeýle-de wise-premýer bugdaý ekişi bilen bir hatarda, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly oragy dowam edýär, Mary welaýatynyň meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak işleri guramaçylykly alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetindäki eýeleýän möhüm ornuny belledi we möwsümleýin oba hojalyk işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigini aýtdy hem-de wise-premýere bu meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde geçirmek, ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, gök-bakja, beýleki oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekip, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 5-nji noýabrynda tutuş ýurdumyz boýunça ählihalk bag ekmek dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk, öz wagtynda geçirilmeginiň üpjün edilmegine, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň işleri talabalaýyk, başarnykly ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly seljerme işleriniň geçirilmelidigini tabşyrdy we welaýatlaryň häkimleriniň daýhan birleşiklerinde geçirilen seljerme işleri boýunça hasabatlarynyň diňleniljekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange