Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

31.01.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda paýtagtymyzy we welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ýazky ekiş möwsümine taýýarlygyň barşy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi bilen bagly wezipelere hem-de döwletimiziň durmuşyna degişli käbir wajyp meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary S.Toýlyýewi hem-de M.Mämmedowany çagyrdy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň esasy düzümleri, hususan-da, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet baradaky ýöriteleşdirilen edarasy — ÝUNESKO bilen gatnaşyklary ösdürmek babatda durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça şeýle oňyn hyzmatdaşlygyň netijesinde, ýurdumyzyň taryhy-medeni goraghanalarynyň birnäçesi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.

ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy gorap saklamak boýunça Hökümetara komitetiniň 2021-nji ýylyň 13 — 18-nji dekabry aralygynda Pariž şäherinde geçirilen 16-njy mejlisiniň dowamynda dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny bu sanawa girizmek barada çözgüt biragyzdan kabul edildi.

Habar berlişi ýaly, şu ýylyň 30-njy ýanwarynda ÝUNESKO-dan degişli güwänamanyň asyl nusgasy gelip gowuşdy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimizi bu uly daşary syýasy ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize türkmen halkynyň özboluşly medeni mirasyny gorap saklamak, köpeltmek hem-de dünýäde giňden wagyz etmek ugrunda alyp barýan giň gerimli işlerinde täze uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz şatlykly habary kanagatlanma bilen kabul edip, iş maslahatyna gatnaşyjylary we ähli türkmen halkyny bu ajaýyp waka bilen tüýs ýürekden gutlady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa birnäçe tabşyryklary berdi, şol sanda dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen bagly milli we halkara giňişlikde alnyp baryljak işleriň meýilnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy ulgamlaýyn esasda, ýagny Türkmenistan bilen BMG-niň bu ýöriteleşdirilen edarasy bilen 2021 — 2023-nji ýyllar üçin bilelikdäki Hereketleriň Meýilnamasy esasynda alnyp barylmalydygyny belledi.

Şunuň bilen bir hatarda, milli Liderimiz ahalteke atlaryny seýislemek sungatyny, türkmen alabaý itlerini köpeltmegiň milli aýratynlyklaryny hem-de türkmeniň keşdeçilik sungatyny ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek boýunça işleri dowam etmek barada görkezme berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny giňeltmek maksady bilen, ÝUNESKO tarapyndan dolandyrylýan halkara hukuk namalaryna Türkmenistanyň goşulmagy bilen bagly meseleleri öwrenmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralaryny döretmek boýunça işleri çaltlandyrmagy hem-de ÝUNESKO-nyň mekdepler assosiasiýasyna ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň käbirini girizmek boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi tabşyrdy. Şeýle hem wise-premýere halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan goşandyny, maddy we ruhy medeniýetini düýpli öwrenmek hem-de giňden wagyz etmek boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek tabşyryldy.

Türkmen aýdym-saz sungatynyň taryhyny, häzirki ýagdaýyny, meşhur halypa bagşy-sazandalaryň bitiren hyzmatlaryny ylmy esasda öwrenmek dowam etdirilmelidir. Ata-babalarymyzyň ajaýyp sungat däpleri ösdürilmelidir we gadymy saz gurallarymyzyň köpöwüşginli görnüşlerini dikeldip, geljek nesillerimize ýetirmek boýunça mundan beýläk-de zerur işler geçirilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Şeýle hem milli Liderimiz şöhratly taryhymyzy, edebiýatymyzy, aýdym-saz sungatymyzy dürli döwürlerde ýazylan çeşmelerde we arheologik tapyndylarda duş gelýän maglumatlar esasynda halkara ylmy jemgyýetçiligine giňden ýetirmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli welaýatlarda we Aşgabat şäherinde geçiriljek çäreleriň Tertibini gyssagly taýýarlamak barada görkezme berdi.

Milli Liderimiz bu şatlykly waka mynasybetli 1-nji fewralda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde dabaraly maslahat we sergi geçirmegi, şeýle hem maslahatda welaýatlardan we Aşgabat şäherinden aýratyn tapawutlanan dutar ussalaryna «Çeper döredijiligiň halk ussasy» diýen adyň dakylandygy baradaky şahadatnamalary gowşurmagy hem göz öňünde tutmagy tabşyrdy.

Bagşy-sazandalaryň konsertleri teleýazgy görnüşine geçirilip, ýaýlyma berilmelidir. Bu konsertler ýurdumyzyň welaýatlaryndaky «Türkmeniň ak öýi» binalarynda geçirilse, maksadalaýyk bolardy diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň muzeýlerinde, kitaphanalarynda, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde halkymyzyň dutar ýasamak senetçiligine hem-de milli aýdym-saz sungatymyza bagyşlanan maslahatlary, sergileri, döredijilik duşuşyklaryny geçirmegi tabşyrdy.

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary we syýasy partiýalary dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmek boýunça dürli çäreleri, şol sanda maslahatlary we duşuşyklary geçirmelidir.

Milli Liderimiz bu baradaky sözüni dowam edip, teatrlarda dutar bilen bagly sahna oýunlaryny teleýazgy görnüşine geçirip, ýaýlymlarda bermelidigini belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi baradaky güwänamany we şunuň bilen bagly geçirilýän çäreleri köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan etmek barada tabşyryk berdi.

Hormatly Prezidentimiz hoş habar mynasybetli Gutlag hatyna gol çekip, bu çäräni ýokary guramaçylyk derejesinde guramak barada anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen gatnaşyklarynyň Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynda aýratyn orun eýeleýändigini nygtady. «Gadymy Merw» we «Köneürgenç» döwlet taryhy-medeni goraghanalary, Köne we Täze Nusaý galalary, «Görogly» dessançylyk sungaty, milli «Küştdepdi» aýdym we saz, şeýle hem türkmen halyçylyk sungaty ýaly medeni gymmatlyklarymyzyň ÝUNESKO-nyň sanawyna girizilmegi hem muny doly tassyklaýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, türkmen topragy gadymy döwürlerden bäri senetçiligiň, ussaçylygyň we sungatyň mekany bolup geldi. Halkymyzyň dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty hem medeni mirasymyzda mynasyp orun aldy. Dutar müňýyllyklaryň dowamynda türkmeniň durmuşynyň aýrylmaz bölegine, ruhy syrdaşyna öwrüldi.

Häzirki döwürde halkymyzyň aýdym-saz sungatyny, medeni mirasyny düýpli öwrenmek we dünýä ýaýmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar diýip, milli Liderimiz aýtdy. Türkmen dutarynyň şirin owazy mukaddes Garaşsyzlygymyzyň hem-de Bitaraplygymyzyň, parahatçylyk söýüjiligiň, hoşniýetli hyzmatdaşlygyň we dost-doganlygyň belent mukamy bolup ýaňlanýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen iş maslahatyna gatnaşyjylary we mähriban halkymyzy ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowy hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowy göni aragatnaşyga çagyrdy.

Paýtagtymyzyň häkimi döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň baş şäherini abadanlaşdyrmak boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim hojalyk düzümini döwrebaplaşdyrmak, şäher gulluklarynyň işini utgaşdyrmagy amala aşyrmak babatda durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işleri, şonuň ýaly-da, jemagat hojalyk ulgamynyň edaralarynyň we kärhanalarynyň öňünde durýan maksatnamalaýyn wezipeleri durmuşa geçirmek, ilatyň elektrik energiýasy, gaz we suw bilen bökdençsiz üpjün edilmegi üçin degişli gulluklaryň sazlaşykly işini amala aşyrmak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeleri çözmäge örän oýlanyşykly, toplumlaýyn, geljegi nazarlaýan çemeleşmäniň zerurdygynyň ähmiýetini nygtady. Belent derejesini göz öňünde tutmak bilen, şäher ähli babatda, hususan-da, adamlaryň ýaşaýşy üçin örän amatly şertleri döretmek bilen baglylykda nusga bolmalydyr.

Milli Liderimiz bellenilen meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini aýdyp, Aşgabady abadanlaşdyrmak boýunça işleriň berk gözegçilikde saklanmagyny talap etdi hem-de onuň binagärlik keşbinde milli binagärlik sungatynyň hem-de häzirki zaman öňdebaryjy tejribesiniň iň gowy däpleriniň utgaşmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýaşaýyş jaýlaryny, mekdepleri, çagalar baglaryny hem-de lukmançylyk edaralaryny ýylylyk bilen üpjün etmegiň, şeýle hem paýtagtymyzyň elektrik energiýasy we gaz bilen üpjünçiliginiň gözegçilikde saklanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl paýtagtymyzda hem-de tutuş ýurdumyzda bina edilýän desgalaryň ählisinde işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegine we öz wagtynda tamamlanylmagyna yzygiderli gözegçilik etmek barada wise-premýere hem-de Aşgabat şäheriniň häkimine degişli tabşyryklary berdi.

Soňra iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynyň gün tertibindäki meselelere geçip, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi.

Häkim sebitdäki işleriň ýagdaýy, gowaça ekişine taýýarlyk görmegiň barşy, hususan-da, ekin meýdanlaryny möwsüme göwnejaý taýýarlamak, ýerleri sürmek we tekizlemek, oba hojalyk tehnikalaryny hem-de gurallaryny talabalaýyk ulanyş ýagdaýyna getirmek, kärendeçi pagtaçylary ýokary hasylly tohumlar bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Welaýatda ýazlyk ýeralmanyň, soganyň hem-de beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişini bellenen möhletlerde geçirmäge taýýarlyk görülýär, şeýle hem bugdaýyň bereketli hasylyny almak üçin ak ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar.

Hasabatyň çäklerinde häkim ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda şu ýyl üçin bellenilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gazanmak ugrunda yzygiderli tagalla edilýändigini habar berdi. Mundan başga-da, durmuş-medeni maksatly desgalaryň, şol sanda ýollaryň hem-de suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň bellenilen möhletlerde tamamlanmagy üçin degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň degişli derejede ýyladylyşy we elektrik energiýasy bilen üpjün edilişi barada-da hasabat berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew günbatar sebitiň obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işler barada hasabat berdi.

Welaýatda gowaça ekişine toplumlaýyn taýýarlyk görülýändigi, ekerançylyk meýdanlarynda sürüm we tekizleýiş işleriniň geçirilýändigi, zerur oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň ekiş möwsümine birkemsiz taýýarlanylýandygy hem-de ekerançylaryň ýokary hilli tohum bilen üpjün edilýändigi barada-da hasabat berildi. Şeýle hem ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişiniň bellenen möhletlerde geçirilmegi, bugdaýyň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, ak ekinlere ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ýerine ýetirilmegi üçin zerur tagallalar edilýär.

Welaýatda ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin degişli meýilnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Desgalaryň gurluşyk işlerini bellenen möhletlerde tamamlamak maksady bilen hem degişli işler alnyp barylýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň ygtybarly işlemegini, welaýatyň ilatyny elektrik energiýasy, gaz bilen bökdençsiz we ygtybarly üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berildi.

Soňra sanly ulgam arkaly iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynyň ekiş möwsümine taýýarlanylyşy — sürüm we tekizleýiş işleriniň barşy hem-de gowaça ekişini geçirmekde ulanyljak tehnikalary we gurallary abatlap, möwsüme doly taýýar etmek, pagta öndürijileri zerur tohum bilen üpjün etmek ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem welaýatda ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişini bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirmek, bugdaýyň ýokary hasylyny öndürmek maksady bilen, bugdaý ekilen meýdanlarda ak ekinlere ideg etmek üçin hemme çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda bellenilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça işleriň geçirilýändigi barada hasabat berdi.

Hasabatda dürli maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň bellenen möhletlerini we ýokary hil derejesini berjaý etmek boýunça işleriň alnyp barylýandygy bellenildi. Ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladylyşy we elektrik energiýasy bilen üpjünçiligi, welaýatyň ilatynyň agyz suwy bilen üpjün edilişi barada hem habar berildi.

Soňra sanly ulgam arkaly Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde işleriň ýagdaýy, gowaça ekişine taýýarlyk görlüşi hem-de möwsümiň dowamynda ulanyljak tehnikalaryň we gurallaryň abatlanylyşy hem-de ekerançylary tohum bilen üpjün etmek ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki ekinleriň ekişiniň bellenen möhletlerde hem-de ýokary hilli geçirilmegi üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar, bugdaýyň bereketli hasylyny kemala getirmek üçin ak ekin meýdanlarynda degişli ideg işleri dowam edýär. Şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda şu ýyl bellenilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gazanmak ugrunda yzygiderli tagallalaryň edillýändigi habar berildi.

Bu ýyl ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurluşyk işleriniň bellenen tertibe laýyklykda tamamlanmagy üçin hemme zerur işler geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladylyşy, tebigy gaz, agyz suwy we elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün edilmegi boýunça alnyp barylýan işler hasabatyň aýratyn meselesi boldy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işler barada aýdyp, gowaça ösdürip ýetişdirmäge bölünip berlen ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, şol ýerleri sürmek we tekizlemek, gowaça ekişini geçirmekde ulanyljak tehnikalaryň we gurallaryň abatlanylyşy hem-de pagta öndürijileri zerur mukdarda tohum bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem welaýatda ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişiniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegi üçin degişli işler geçirilýär. Bugdaýyň bereketli hasylyny öndürmek maksady bilen, welaýatda ekiş geçirilen meýdanlarda maýsalara ideg etmek, suwarmak hem-de dökünler bilen iýmitlendirmek işleri bildirilýän agrotehniki talaplara laýyklykda amala aşyrylýar.

Hasabatyň çäklerinde häkim ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda şu ýyl üçin bellenilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gazanmak ugrunda işleriň edilýändigini habar berdi.

Welaýatda ulanylmaga beriljek birnäçe medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň bellenen möhletlerde tamamlanmagy babatda degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladylyşy we elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün edilýändigi barada hem hasabat berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýew şu günler ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, oba hojalyk pudagyny ösdürmek ugrunda öňde goýlan wezipeleri berjaý etmek babatda bellenen çäreleriň durmuşa geçirilişi barada aýtdy.

Hususan-da, ýerleri ýaz ekişine taýýarlamak, agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek hem-de ekişde ulanyljak tehnikalarydyr gurallary taýýarlamak işleri barada hasabat berildi.

Bugdaý ekilen meýdanlarda ýerli howa şertlerine laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek ýokary öndürijilikli tehnikalary hem-de enjamlary ulanmak arkaly agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şeýle hem ýazlyk ýeralmanyň hem-de soganyň ekişine, tohumlary hem-de ekişde ulanyljak tehnikalardyr gurallary möwsüme taýýarlamak işleri barada hasabat berildi.

Wise-premýer bu ugurda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, şu ýylyň fewral aýynda ýurdumyzyň welaýatlarynda 30 müň gektar ýerde ýazlyk ýeralmanyň, 10 müň gektar meýdanda soganyň ekişini geçirmegiň meýilleşdirilýändigini aýtdy.

Tutuş 2022-nji ýylda 106 müň gektar meýdanda ýeralma hem-de beýleki gök we bakja ekinlerini ekmek meýilleşdirilýär. Şol sanda 65 müň gektar ýerde ýazlyk ekiş, 41 müň gektar ýerde güýzlük ekiş geçiriler. Şunuň bilen baglylykda, ýerleri ekişe taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, welaýatlardaky tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda bar bolan ähli oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryň abat ýagdaýda saklanmagyny hem-de möwsümleýin oba hojalyk işlerinde netijeli ulanylmagyny üpjün etmegiň döwrüň möhüm meselesidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde boljak gowaça ekişine hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülmegi, ekiş geçiriljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işlerini bellenen möhletlerde geçirmek üçin bu ugurda oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmeginiň zerurdygy barada wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine degişli görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz ekiş möwsümi üçin zerur tohumlaryň taýýarlanylmagyny üpjün etmek barada degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda berk berjaý etmegiň möhümdigini nygtady. Şunuň bilen bir hatarda, milli Liderimiz ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen ýeralma we sogan bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek üçin zerur bolan işleriň geçirilmelidigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz ekerançylyk meýdanlarynyň, ýer we suw serişdeleriniň rejeli ulanylmagyny, daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar hem-de beýleki zerur serişdeler bilen üpjünçiligini gowulandyrmagy üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz möwsümleýin oba hojalyk işleri geçirilende, agrotehnikanyň ähli kadalarynyň we talaplarynyň berjaý edilmeginiň hem-de ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töwereginiň arassaçylygyny üpjün etmek, suw we şor suw akabalaryny arassalamak bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe berk gözegçilikde saklanylmagynyň möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere we häkimlere birnäçe görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz döwletimizde milli mirasymyzy aýawly saklamak, baýlaşdyrmak hem-de giňden wagyz etmek üçin uly möçberli işleriň amala aşyrylýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz hemmeleri «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly milli hödürnamamyzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen gutlap, häkimlere ýerlerde halkymyzyň milli mirasyny we ruhy baýlygyny wagyz etmek boýunça işleri giň gerimde alyp barmagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk we maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange