Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

10.01.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda başlanan täze, 2022-nji ýylda sanly ulgam arkaly ilkinji iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, bilim ministri we Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar.

Maslahatda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde durmuşa geçirilýän özgertmeleri amala aşyrmak boýunça meselelere garaldy. Şeýle hem ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi, gowaçadan boşan ýerlerde ýeralma, gök we bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek ugrunda görülýän taýýarlyk işleri, güýzlük ak ekinlere agrotehniki kadalara laýyklykda ideg edilişi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna, ilki bilen, wise-premýer Ç.Purçekowy we Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowy çagyrdy.

Häkim häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, ak mermerli Aşgabatda ýerine ýetirilýän arassaçylyk we abadançylyk hem-de şäheriň yşyklandyryş ulgamynyň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Soňra wise-premýer Ç.Purçekow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy, şäherde elektrik energiýasynyň, tebigy gazyň, agyz suwunyň bökdençsiz üpjünçiligini ýola goýmak ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň guralyşy barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda başy başlanan 2022-nji ýylda gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine girişmek boýunça görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Olaryň hatarynda paýtagtymyzda gurulmagy göz öňünde tutulýan durmuş ulgamyna degişli desgalar we edara ediş binalary bar.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan arassaçylyk we abadançylyk işleriniň döwrüň talaplaryna laýyk derejede guralmalydygyna ünsi çekip, paýtagtymyzda ýerine ýetirilýän bezeg işlerinde, şäheriň yşyklandyryş ulgamynda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täzeçil tehnologiýalarynyň netijeli ulanylmalydygyny belledi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda şu ýylyň dowamynda gurulmagy meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň öz wagtynda gurlup gutarylmagy we gurluşykda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew hem-de bilim ministri G.Ataýewa çagyryldy.

Bilim ministri häzirki döwürde mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsüminiň tamamlanmagy bilen mekdepleriň taýýarlyk derejesi, şeýle hem bilim edaralarynyň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamynyň sazlaşykly işini üpjün etmek ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň ähli etraplarynda mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş döwründe mekdep mugallymlary üçin amaly-okuw maslahatlary guralyp, olarda okatmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini we derejesini ýokarlandyrmak boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde bilim edaralarynda we çagalar baglarynda alnyp barylýan işleriň täzeçil usulda ýola goýulmalydygyny, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli bolmagy ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belläp, mekdep okuwçylarynyň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagynda möhüm ähmiýeti bolan täzeçil usullaryň ulanylmalydygyna ünsi çekdi.

Wise-premýer S.Toýlyýew häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde 2021-2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň başlanmagyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň dowamynda okuw mekdepleriniň işini döwrebaplaşdyrmak, okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere hem-de ministre ýüzlenip, häzirki döwürde ýaşlara berilýän bilimiň derejesiniň we hiliniň talabalaýyk bolmalydygyny, bilim edaralarynyň okuw maksatnamalaryna paýhasly pederlerimiziň döreden asylly ýörelgeleriniň, dünýä nusgalyk däp-dessurlarynyň girizilmegi bilen baglanyşykly teklipleriň taýýarlanylmalydygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwrebap bilim-terbiýe almagy, olaryň hemmetaraplaýyn bilimli we zehinli bolmagy, ýaşlaryň watansöýüjilik ruhunyň has-da belende galmagy ugrunda zerur tagallalar edilmelidir. Munuň üçin bolsa döwlet derejesinde döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylmalydyr.

Soňra wise-premýer, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy S.Toýlyýew ýurdumyzda pandemiýa garşy göreş çäreleriniň hemmetaraplaýyn esasda alnyp barylmagy we bu çäreleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Wise-premýer Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan edilýän maglumatlara görä, bütin dünýä howp salýan koronawirusyň “omikron” görnüşiniň ýüze çykarylandygyny we onuň ýurdumyz bilen serhetleşýän goňşy döwletlerde epidemiologik ýagdaýy döredýändigini belläp, häzirki döwürde durnukly epidemiologik-saglyk abadançylygyny mundan beýläk-de gorap saklamak, ýurdumyzyň çägine ýiti ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen, ulgamlaýyn görnüşde degişli çäreleriň yzygiderli we güýçli depginde dowam etdirilýändigini hem-de möhüm çözgütleriň kabul edilýändigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, saglygy goraýşyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek we ählumumy ýokanja garşy göreşmek işinde dünýäniň ösen tejribesini giňden ulanmak, şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň aýratyn wajypdygyny belläp, adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli emele gelýän töwekgelçilikleriň täsirini peseltmäge, adamlaryň saglygyny goramaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Ýurdumyza ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol bermezlik maksady bilen, möhüm çözgütler kabul edildi hem-de bu keseliň öňüni almak boýunça öz wagtynda toplumlaýyn çäreler görüldi. Zerur waksinalar satyn alnyp, häzirki döwürde hem ilata sanjym geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu meselede arkaýynlaşmaly däldigini aýratyn nygtady. Sebäbi häzirki döwürde sebitde koronawirus ýokanjynyň täze, hususan-da, “omikron» görnüşi ýüze çykaryldy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz tomus paslynyň gelmegi bilen keselleriň has-da güýjemek mümkinçiliginiň bardygyny nazarda tutup, bu ýokanjyň ýurdumyza aralaşmagynyň öňüni almak, şeýle ýagdaýlaryň garşysyna göreşmek boýunça häzirki döwürden taýýarlyk çärelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini, zerur bolan sanjym we dermanlyk serişdeleriň üpjünçiligi babatda degişli teklipleriň taýýarlanmalydygyny belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan bu ugurda beýleki döwletler bilen hemişe tejribe alşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň ýöriteleşdirilen agentlikleri hem-de Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamlaryň saglygyny we ömrüni goramagyň, şeýle hem howpsuzlygyny üpjün etmegiň döwlet syýasatymyzyň esasy maksady bolup durýandygyny belledi we döwletimiziň bu ugurda ähli tagallalary edýändigini, geljekde hem derman serişdeleriniň ätiýaçlyk gorlarynyň üstüni ýetirmek üçin hiç hili serişde gaýgyrmajakdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz dünýä jemgyýetçiligini biynjalyk edýän pandemiýa garşy göreş çäreleriniň häzirki zamanyň ösen tejribelerine laýyklykda toplumlaýyn esasda alnyp barylmalydygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň we bu ugra degişli beýleki abraýly halkara düzümleriň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlyk ösdürilmelidir, pandemiýanyň öňüni almak çäreleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi üpjün edilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Aýratyn-da, geçirilýän sanjymlaryň oňyn netije bermegi üçin bu çäre adamlaryň ýaşyna görä ýerine ýetirilmelidir we sanjym işleriniň ähmiýeti barada yzygiderli düşündiriş işleri geçirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda dowam etdi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow şu günler sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginleri, şeýle hem gowaçadan boşan ýerlerde ýeralma, gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, maldarçylygy toplumlaýyn esasda ösdürmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ak ekin meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyk gelmegini üpjün etmek, ýaz-meýdan işlerine ýerleri, oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary taýýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet bermek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen, gowaçadan boşan ýerleri ýeralma, gök-bakja we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin taýýarlamak ugrunda alnyp barylýan işler, şeýle hem sebitiň maldarçylyk toplumyny hemmetaraplaýyn esasda ösdürmek ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Azyk bolçulygyny ýola goýmak, halkymyzy özümizde öndürilýän azyk önümleri bilen üpjün etmek maksady bilen, ekerançylyk meýdanlaryny ekiş möwsümine taýýarlamak işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaçadan boşan ýerleri talabalaýyk taýýarlamak maksady bilen, oba hojalyk tehnikalarynyň we degişli gurallaryň netijeli işledilmelidigini, ýerlerden bol hasyl almak ugrunda ýaýbaňlandyrylan taýýarlyk işleriniň talabalaýyk derejede alnyp barylmalydygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, ilaty özümizde öndürilýän gök we bakja ekinleri bilen üpjün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty diňlenildi. Häkim sebitdäki işleriň ýagdaýy, güýzlük bugdaýa ideg etmek işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyk derejede ýerine ýetirmek, gowaçadan boşan ýerlerde ýeralma, gök we bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, welaýatda maldarçylygy hemmetaraplaýyn esasda ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmalydygyna ünsi çekip, gowaçadan boşan ýerlerde dürli görnüşli gök we bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek wezipesiniň üstünlikli çözülmegi üçin zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň üçin ýaz ekişine taýýarlyk işlerine hemmetaraplaýyn we ylmyň ýokary gazananlarynyň esasynda taýýarlyk görülmelidir. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň ilatynyň durmuş üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, güýzlük bugdaýa ideg edilişi, gowaçadan boşan ýerlerde ýeralma, gök-bakja we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, sebitde maldarçylyk pudagyny ösdürmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak we halkymyzy özümizde öndürilýän gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça zerur tagallalaryň edilýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaçadan boşan ýerleri ýeralma, gök-bakja we beýleki ekinleriň ekişine taýýarlamak meselelerine toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi hem-de häkime anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işler, şol sanda bugdaý ekilen meýdanlara ideg edilişi, geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak işleri bilen bir hatarda, gowaçadan boşan ýerlerde ýeralma, gök we bakja ekinlerini, ir-iýmişleri ösdürip ýetişdirmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim welaýatda maldarçylygy ösdürmek boýunça milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda we Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakda aýratyn ähmiýetlidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, azyk bolçulygyny pugtalandyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirmek we dürli görnüşli azyk önümleriniň bolçulygyny üpjün etmek barada döwlet tarapyndan netijeli goldaw berilýändigini nygtap, häzirki döwürde bugdaý ekilen meýdanlarda howa şertlerine laýyklykda, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýerine ýetirilýändigini belledi. Ak ekinlere ideg etmekde ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnikalary we gurallary netijeli ulanylýar.

Milli Liderimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň daýhanlarynyň öndürijilikli zähmeti ugrunda döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan kärendeçiler şu ýylda ýurdumyz boýunça jemi 580 müň gektara gowaça ekmegi meýilleşdirýärler. Şol bir wagtyň özünde gowaçadan boşan meýdanlaryň häzirki döwürde 244 müň 411 gektarynda sürüm işleri geçirilip, ýerleri möwsüme taýýarlamak, ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töweregini arassalamak çäreleri dowam edýär. Şeýle hem halkymyzy özümizde öndürilýän ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk önümler bilen üpjün etmek boýunça zerur işleriň geçirilýändigi barada hasabat berildi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, şu ýyl bu ekinleriň meýdanynyň 50 müň 450 gektar artdyrylyp, onuň 106 müň gektara ýetirilmegi meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýerleri taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki ekinleriň mukdaryny artdyrmak, şeýlelikde, Diýarymyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak üçin ähli zerur şertleriň bardygyna ünsi çekdi hem-de bu babatda wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Häzir ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işler, güýzlük ak ekinlere agrotehniki kadalara laýyk derejede ideg etmek bilen bir hatarda, ýaz-meýdan işlerine, gowaçanyň, ýeralmanyň we beýleki ekinleriň ekişine ýerleri, oba hojalyk tehnikalaryny degişli derejede taýýarlamak boýunça ähli zerur tagallalar edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Munuň özi ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak we ilaty özümizde öndürilýän dürli görnüşli gök-bakja önümleri, ýeralma bilen bolelin üpjün etmek meseleleriniň oňyn çözülmeginiň özenidir. Şunuň bilen baglylykda, welaýatlarda ekin meýdanlaryny talabalaýyk ulanmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar hem-de beýleki zerur serişdeler bilen üpjünçiligini yzygiderli gowulandyrmak meseleleri hemişelik üns merkezinde saklanmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatlarda 2022-nji ýylda meýilleşdirilen oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmegi ugrunda zerur tagallalar edilmelidir. Munuň üçin bolsa ýurdumyzda ýokary derejeli mümkinçilikler üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz möwsümleýin oba hojalyk işleri we Diýarymyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen bir hatarda, ilatyň durmuş üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, durmuş düzümine degişli desgalaryň ýyladyş ulgamynyň kadaly işi, elektrik energiýasy, tebigy gaz, agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Döwletimizde alnyp barylýan ähli işler hemişe berk gözegçilikde saklanmalydyr.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň ykdysady ösüşiniň bähbidine mundan beýläk-de giň möçberli özgertmeleri amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange