Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

02.08.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly welaýatlaryň hem-de olaryň etraplarynyň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak, şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek hem-de ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz maslahatyň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, sanly ulgam arkaly Ahal welaýatynyň hem-de bu sebitiň etraplarynyň häkimleriniň hasabatlaryny diňledi.

Ak bugdaý etrabynyň häkimi H.Aşyrmyradow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Babadaýhan etrabynyň häkimi P.Işangulyýew gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, şonuň ýaly-da, geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Bäherden etrabynyň häkimi D.Hojaýew gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, alnyp barylýan işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli işledilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Gökdepe etrabynyň häkimi Ç.Çarlyýew gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Kaka etrabynyň häkimi P.Orazow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Sarahs etrabynyň häkimi G.Ýazgulyýew gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy we geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Tejen etrabynyň häkimi G.Baýgeldiýew gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde işleriň ýagdaýy, hususan-da, gowaçanyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, ekin meýdanlarynda ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda öz wagtynda geçirmek, gowaçalaryň hatarara bejergisini geçirmek hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, şeýle hem gowaça meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, pagta ýygymy möwsümine we güýzlük däne ekişine taýýarlyk görlüşi barada hem hasabat berildi.

Häkim welaýatda güýzlük ýeralmanyň, gök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde tamamlamak, bu işde oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny netijeli ulanmak hem-de önüm öndürijileri zerur tohum bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada-da hasabat berdi.

Şeýle hem döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda gurluşyk işleriniň depginleri, baýramçylyk medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “ak altynyň” bereketli hasylyny kemala getirmekde agrotehniki kadalary berjaý etmegiň, şeýle hem ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleri ýerine ýetirilende zähmet serişdelerini netijeli ulanmagyň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz pagta ýygymy bilen bagly mesele barada durup geçmek bilen, ilkinji nobatda, pagta ýygyjy kombaýnlary hem-de beýleki tehnikalary, pagta arassalaýjy kärhanalary we pagta kabul edýän ammarlary möwsüme taýýarlamak barada görkezme berdi.

Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz geljek ýyl bugdaýyň bereketli hasylyny almak üçin ýerlerde sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmegiň, daýhanlary ýokary hilli tohum we zerur bolan tehnikalar bilen öz wagtynda üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow güýzlük ýeralmanyň, gök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişini öz wagtynda geçirmek, daýhanlary ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek babatda häkime anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” hem-de Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipelere ünsi çekip, döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň hem-de etraplarynyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň häkimi N.Gylyjow gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi geçirmek hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýändigi, bugdaý ekmek üçin niýetlenen meýdanlarda bolsa sürüm we tekizleýiş işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Etrek etrabynyň häkimi R.Nuryýew gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirmek boýunça ideg işleriniň, bugdaý ekişine taýýarlygyň çäklerinde sürüm we tekizleýiş işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Esenguly etrabynyň häkimi A.Esenow gowaça meýdanlarynda ideg işlerini geçirmek, ýeralmany, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerini öndürmek boýunça bellenen meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, geljek ýylyň galla hasyly üçin sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Magtymguly etrabynyň häkimi R.Saparberdiýew gowaça ideg etmek boýunça degişli işleriň geçirilýändigi barada hasabat berdi. Şonuň ýaly-da, etrabyň daýhanlary tarapyndan bugdaý ekmek meýilleşdirilen ýerlerde sürüm we tekizleýiş işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Serdar etrabynyň häkimi M.Baýramgulyýew şu günler hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýandygy, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişine ykjam taýýarlyk görülýändigi barada hasabat berdi.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew günbatar sebitde alnyp barylýan işler, şol sanda, şu günler ýerlerde ýaýbaňlandyrylan pagta ýygymyna we güýzlük bugdaý ekişine taýýarlyk görmek bilen bagly geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Agrotehniki kadalara laýyklykda, gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak we gowaçalary çyrpmak işleri dowam edýär. Şol işler bilen bir hatarda, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişine niýetlenen ýerleri sürmek we tekizlemek işleri amala aşyrylýar. Gant şugundyrynyň bereketli hasylyny ýetişdirmek üçin zerur bolan çäreler görülýär.

Mundan başga-da, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” hem-de Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen işleriň barşy, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, welaýatyň obasenagat toplumyny mundan beýläk-de üstünlikli ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri doly ulanmagyň zerurdygyny belledi.

Bugdaý ekmek üçin niýetlenen ýerleri, tehnikalary we ýöriteleşdirilen enjamlary möwsüme taýýarlap, daýhanlary ýokary hilli tohum bilen üpjün etmeli. Şeýle hem ýetip gelýän pagta ýygym möwsümi bilen bagly meseleleri çözmäge jogapkärli çemeleşmeli diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Milli Liderimiz ilatymyzy gök we beýleki önümler bilen ýylyň dowamynda üpjün etmegiň möhümdigini belläp, güýzlük ýeralmany, dürli gök önümleri, gant şugundyryny ösdürip ýetişdirmek, olara agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek barada häkimlere anyk görkezmeleri berdi.

Bulardan başga-da, sebitiň ýaşaýyş-durmuş düzüminiň has-da döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn üns bermeli, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” hem-de Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin ähli çäreleri görmeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňümizdäki baýramçylyklara hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndaky şanly wakalara ýokary derejede taýýarlyk görmegi üpjün etmek barada häkimlere birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň hem-de etraplarynyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Akdepe etrabynyň häkimi B.Gylyjow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, alnyp barylýan işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli işledilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Boldumsaz etrabynyň häkimi B.Arazow gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, şonuň ýaly-da, geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Görogly etrabynyň häkimi B.Mämmedow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, alnyp barylýan işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli işledilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň häkimi B.Handurdyýew gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Türkmenbaşy etrabynyň häkimi S.Meredow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçanyň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, alnyp barylýan işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli işledilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Gubadag etrabynyň häkimi H.Nurjanow gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy we geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň häkimi O.Amanow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Köneürgenç etrabynyň häkimi M.Gurbanow gowaça meýdanlarynda ideg işlerini geçirmek, ýeralmany, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerini öndürmek boýunça bellenen meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, geljek ýylyň galla hasyly üçin sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy barada habar berdi.

Ruhubelent etrabynyň häkimi D.Güjikow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak, geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş we tagt suwuny tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow sebitde işleriň ýagdaýy, obasenagat toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, pagta ýygymyny we güýzlük däne ekişini guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hatarara bejergi işleriniň depginini, gowaçany mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işlerini, “ak altyn” ýygymy möwsümine pagta ýygýan kombaýnlary, pagta arassalaýjy kärhanalary, hasyl kabul ediş harmanhanalary taýýarlamak işlerini güýçlendirmäge gönükdirilen çäreler barada habar berildi.

Mundan başga-da, şaly ekilen meýdanlara ideg işlerini agrotehniki kadalara laýyklykda üpjün etmek, bugdaý, ýeralma, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerini ekmek boýunça möwsümi guramaçylykly hem-de bellenen möhletinde geçirmek babatda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berildi.

Welaýatyň häkimi Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hem hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, öňümizdäki möhüm möwsümlere taýýarlyk görmegiň esasy ugurlary barada aýdyp, oba hojalyk tehnikalarynyň ulanyş ýagdaýyny hem-de degişli düzümleriň sazlaşykly işlemegini üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, pagta ýygymy hem-de geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişi öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmelidir. Ýerleri öz wagtynda sürmek, kärendeçileri oba hojalyk tehnikalary we beýleki serişdeler, suw, ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek işleri hemişe üns merkezinde bolmalydyr.

Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, welaýatda ýeralmanyň, gök we beýleki ekinleriň bereketli hasylyny ýetişdirmek boýunça zerur çäreler görülmelidir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, adamlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň ähmiýeti barada aýtmak bilen, sebitde dürli maksatly desgalaryň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Häkimlere Watanymyzyň şöhratly Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp garşylamaga hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek barada anyk görkezmeler berildi.

Soňra Lebap welaýatynyň hem-de etraplarynyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Döwletli etrabynyň häkimi E.Açylow döwrebap, kuwwatly tehnikalaryň kömegi bilen, gowaça ekilen meýdanlarda şu günler zerur bolan ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda ýokary hilli geçirilýändigi, 2022-nji ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda taýýarlyk işleriniň, şol sanda sürüm, tekizleýiş, ýerleri gurplandyrmak, geriş çekmek işleriniň ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berdi.

Darganata etrabynyň häkimi A.Amandurdyýew gowaçalaryň idegi bilen bagly möwsümleýin oba hojalyk çäreleriniň öz wagtynda agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýändigi, şeýle hem etrap boýunça geljek ýylyň hasyly ugrunda bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleriniň guramaçylykly alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Dänew etrabynyň häkimi N.Haýytow häzirki wagtda gowaça meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, organiki dökünleri bermek, zyýanly mör-möjeklerden goramak işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Şonuň bilen birlikde, geljek ýyl bereketli hasyl almak üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda döwrebap tehnikalaryň kömegi bilen sürüm we tekizleýiş işleri dowam etdirilýär, tohumlyk bugdaý taýýarlanylýar.

Çärjew etrabynyň häkimi A.Rozyýew gowaçaly meýdanlarda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýändigi, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we beýleki degişli işleriň alnyp barylýandygy hem-de geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda döwrebap tehnikalaryň hyzmatyndan peýdalanylyp, sürüm we tekizleýiş işleriniň guramaçylykly ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berdi.

Farap etrabynyň häkimi A.Seýidow gowaçanyň idegi bilen bagly möwsümleýin oba hojalyk çäreleriniň öz wagtynda, agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýändigi, şeýle hem etrap boýunça geljek ýylyň hasyly ugrunda bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleriniň guramaçylykly alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Hojambaz etrabynyň häkimi M.Erkäýew häzirki wagtda bol hasyl toplan gowaça meýdanlarynda suw tutmak, dökün bermek işleriniň dowam edýändigi, geljek ýyl bereketli hasyl almak üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleriniň geçirilýändigi, tohumlyk bugdaýyň taýýarlanylýandygy barada hasabat berdi.

Halaç etrabynyň häkimi M.Annaseýidow gowaçaly meýdanlarda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýändigi, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we beýleki degişli işleriň alnyp barylýandygy hem-de geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda döwrebap tehnikalaryň hyzmatyndan peýdalanylyp, sürüm we tekizleýiş işleriniň guramaçylykly ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berdi.

Kerki etrabynyň häkimi M.Gaýipow gowaçalaryň idegi bilen bagly möwsümleýin oba hojalyk çäreleriniň öz wagtynda agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýändigi, şeýle hem etrap boýunça geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleriniň guramaçylykly alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Köýtendag etrabynyň häkimi S.Allakulyýew häzirki wagtda bol hasyl toplan gowaça meýdanlarynda suw tutmak, dökün bermek işleriniň dowam edýändigi, geljek ýyl bereketli hasyl almak üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleriniň geçirilýändigi, tohumlyk bugdaýyň taýýarlanylýandygy barada hasabat berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça görülýän çäreler, oba hojalyk pudagynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hususan-da, pagta meýdanlarynda hatarara bejergi işleri, ýerleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaçalary çyrpmak, şol sanda ekini kesellerden we zyýankeşlerden goramak boýunça agrotehniki işler dowam etdirilýär.

Bulardan başga-da, geljek ýylyň hasyly üçin ýerleri bugdaý ekişine taýýarlamak, güýzki bugdaý ekişini guramaçylykly geçirmek, şeýle hem agrotehniki kadalara laýyklykda, şaly ekilen meýdanlara ideg etmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Häkim Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny mynasyp garşylamaga görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatyň obasenagat toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň möhümdigini belledi hem-de pagta ýygym möwsüminiň guramaçylykly geçirilmelidigine häkimleriň ünsüni çekdi. Tehnikalaryň we enjamlaryň, harmanhanalaryň we pagta arassalaýjy kärhanalaryň öz wagtynda taýýar edilmegi, kärendeçiler üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi möwsümiň üstünlikli geçirilmegine ýardam eder.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze bereketli hasylyň düýbüni tutmak üçin güýzlük bugdaý ekişine hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şaly ýetişdirmek meselesi barada aýdyp, agrotehniki kadalaryň takyk berjaý edilmeginiň tüwi ýygnamak boýunça meýilnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirmegiň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi.

Oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak, hususan-da, gant şugundyryny, güýzlük ýeralmany beýleki gök ekinleri ýetişdirmek üçin welaýatda bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanmak gerek. Şunda innowasion çemeleşmeler, önüm öndürijileri höweslendirmek hem-de hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmak esasy şertler bolup durýar diýip, milli Liderimiz häkime anyk görkezmeleri berdi.

Şolar bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň giň gerimli maksatnamalarynyň çäklerinde gurulýan dürli maksatly täze desgalarda, ilkinji nobatda, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda işleri öz wagtynda tamamlamak bilen bagly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Mary welaýatynyň hem-de etraplarynyň häkimleriniň hasabatlary bilen dowam etdi.

Baýramaly etrabynyň häkimi A.Ýagmurow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Garagum etrabynyň häkimi B.Ballyýew gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, şonuň ýaly-da, geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Murgap etrabynyň häkim A.Agamyradow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, alnyp barylýan işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli işledilýändigi, şeýle hem güýzlük bugdaý üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Mary etrabynyň häkimi S.Gylyjow gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Oguzhan etrabynyň häkimi B.Öwezow gowaça ekilen meýdanlarda bol hasyl ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçanyň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Ýolöten etrabynyň häkimi M.Goşaýew gowaçaly meýdanlarda bol hasylyň ýetişdirilmegi ugrunda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy we geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak babatda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Sakarçäge etrabynyň häkimi T.Kakajanow gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak hem-de gowaçalaryň ujuny çyrpmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi, şeýle hem geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça sürüm, tekizleýiş hem-de suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Türkmengala etrabynyň häkimi M.Saryýew gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirmek boýunça ideg işleriniň, bugdaý ekişine taýýarlygyň çäklerinde sürüm we tekizleýiş işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Tagtabazar etrabynyň häkimi B.Gökçeýew gowaça ideg etmek, geljek ýylyň galla hasyly üçin sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Wekilbazar etrabynyň häkimi G.Amanow gowaça ideg etmek boýunça işiň depginleri, ýerlerde sürüm we tekizleýiş işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew ekerançylyk meýdanlarynda geçirilýän agrotehniki işler, hususan-da, pagtany guramaçylykly ýygnamaga, güýzlük dänäniň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, hatarara bejergi işleriniň, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ekinleri suwarmak boýunça işleriň depgini artyp, gowaçalara ideg etmek üçin tehnikalar we beýleki enjamlar doly güýjünde ulanylýar.

Welaýatyň häkimi Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda işleriň ýagdaýy hem-de bu şanly sene mynasybetli baýramçylyk çärelerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynda işleriň depginini artdyrmagyň möhümdigini belledi hem-de öňümizdäki möwsümleýin işlere guramaçylykly badalga bermek hem-de üstünlikli geçirmek üçin ähli şertleriň döredilmegini tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ekin meýdanlaryny, tehnikalary degişli derejede möwsüme taýýarlap, düzümleriň sazlaşykly işini ýola goýmak zerur bolup durýar. Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, welaýatda oba hojalyk önümlerini öndürijileri ýokary hilli tohum, ekinleri suwarmak üçin suw bilen üpjün etmek meselelerini berk gözegçilikde saklamaly.

Döwlet Baştutanymyz güýzlük ýeralmanyň we beýleki gök önümleriň öz wagtynda ekilmegini, şeýle hem welaýatyň ekin meýdanlarynda gant şugundyryna ideg etmekde agrotehniki kadalaryň berjaý edilmegini tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly senä — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp açyljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleriniň depginini artdyrmagyň zerurdygyny aýdyp, häkimlere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen şu ýylyň jogapkärli ýyldygyny belläp, şanly senäniň ýetip gelýändigine häkimleriň ünsüni çekdi. Bu ajaýyp waka mynasybetli häzirki wagtda esasy maksat döwlete pagta tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamany ýerine ýetirmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, gowaça ideg etmek, ondan bol hasyl ösdürip ýetişdirmek möhüm talap bolup durýar.

Häzirki wagtda ekerançylyk meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan işler bu wezipäniň abraý bilen ýerine ýetiriljekdigini aýdyň görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz ynam bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny hem-de Garaşsyz Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange