Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “ÇALYK HOLDING” KOMPANIÝALAR TOPARYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

26.09.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimizi şanly sene — ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň ýakynda geçirilen mejlisi bilen mähirli gutlady hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk we alyp barýan köp taraply işlerinde täze, uly üstünlikleri hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Işewüriň belleýşi ýaly, halkara jemgyýetçilik durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň okgunly depginlerini görkezýän Garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerine ýokary baha berýär. Ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasaty hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň giň halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen netijeli başlangyçlary dünýäde giň goldawdan peýdalanýar.

Döwlet Baştutanymyz gutlaglary we hoşniýetli arzuwlary üçin işewüre minnetdarlyk bildirip, Türkmenistany hem-de Türkiýäni taryhyň jümmüşine uzap gidýän dost-doganlygyň berk gatnaşyklarynyň, ruhy-medeni däpleriniň umumylygynyň baglanyşdyrýandygyny belledi. Şunda türk kompaniýalary bilen netijeli işewürligiň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman dürli ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň şu günki ýagdaýyny hem-de ony has-da ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda türk işewüri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýetip gelen uly baýram bilen ýene-de bir gezek gutlady hem-de ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryny mundan beýläk-de örän jogapkärli ýerine ýetirip, milli Liderimiz tarapyndan başy başlanan ykdysady kuwwaty has-da artdyrmaga we Türkmenistany gülledip ösdürmäge gönükdirilen ägirt uly maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine goşant goşjakdygyna ynandyrdy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange