Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “bOUYGUES” FRANSUZ KOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

26.09.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meşhur “Bouygues” fransuz kompaniýasynyň baştutany Marten Buigi kabul etdi.

Işewür milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny uly baýram — Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly senesi, şeýle hem ýakynda geçirilen möhüm waka — Halk Maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutlap, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady.

Myhmanyň belleýşi ýaly, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ösüşlere beslenen syýasaty Türkmenistanyň okgunly ösüşini we halkara derejedäki belent abraýyny şertlendirdi. Döredilen amatly maýa goýum ýagdaýy hem-de netijeli hyzmatdaşlyk etmäge oňaýly şertler türkmen döwletini dünýäniň işewür toparlary üçin özüne çekiji etdi, şoňa görä-de, häzir esasy kompaniýalaryň köp sanlysy, şol sanda fransuz kompaniýalary hem geljegi uly türkmen bazaryna gatnaşmaklaryny pugtalandyrmagy hem-de giňeltmegi maksat edinýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, dürli ulgamlarda, şol sanda şähergurluşygy babatda ýöriteleşen öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz “Bouygues” bilen işewür hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini belledi, munuň şeýledigine bilelikde üstünlikli durmuşa geçirilen birnäçe taslamalar şaýatlyk edýär.

Duşuşygyň dowamynda mundan beýläkki gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşyldy, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary nazara alnyp, täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga fransuz kompaniýasynyň gatnaşmagynyň mümkinçiligine garaldy.

Duşuşygyň ahyrynda jenap Marten Buig kompaniýa bildirýän ýokary ynamy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, öz tarapyndan “Bouygues” kompaniýasynyň mundan beýläk-de öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryna gyşarnyksyz we örän jogapkärçilik bilen eýerjekdigine milli Liderimizi ynandyrdy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange