Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

10.03.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işlerine we beýleki birnäçe meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol kanun çykaryjylyk işleri, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri, bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni aýanlyk, açyklyk hem-de raýatlaryň erk-islegleriniň erkin beýan edilmegi ýörelgeleri esasynda geçirmek üçin görülýän çäreler barada maglumat berdi.

Taýýarlyk işleri ugurdaş düzümler bilen bilelikde, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Saýlaw kodeksiniň kadalaryna laýyklykda alnyp baryldy. Syýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde, ýerlerde saýlaw kanunçylygyny hem-de bu möhüm çäräniň syýasy ähmiýetini düşündirmek işleri geçirildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde hem-de Milli Geňeşiň agzalary bilen geçirilen duşuşykda kesgitlenilen wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

Möhüm syýasy çärä — Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu çäräniň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen, ýerli häkimiýet edaralaryna we saýlaw toparlaryna yzygiderli usulyýet kömegi, saýlawçylaryň arasynda wagyz-düşündiriş işleri ýola goýuldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça ýurdumyzyň maliýe-ykdysady toplumynyň edaralary tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Öňde boljak taryhy ähmiýetli syýasy çäräni maliýeleşdirmek meseleleri hasabatyň özenini düzdi. Häzirki wagtda döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň ýokary derejede geçirilmegi üçin göz öňünde tutulan çykdajylaryň deslapky sanawy düzüldi. Hususan-da, Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän harajatlar saýlaw býulletenlerini çap etmek, welaýat, şäher we etrap saýlaw toparlary üçin gollanmalary taýýarlamak, dalaşgärler baradaky maglumatlary halk köpçüligine ýetirmek, şeýle hem halkara synçylaryň we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň ýurdumyzda bolmagy bilen bagly çykdajylara gönükdirildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda ýaş ýolbaşçylary döwleti dolandyrmak işine çekmek barada kabul edilen degişli taryhy çözgütlere laýyklykda, giň gerimli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kadalaryna laýyklykda, Prezident saýlawlarynyň geçiriljek güni bolan 12-nji martda ýaşaýan ýerlerinden uzakda işleýän, gatnaw usulynda zähmet çekýän nebitgaz pudagynyň işgärleriniň 7 müňe golaýynyň saýlawlar güni ses bermegine garaşylýar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça ekişine görülýän taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni guramaçylykly geçirmek maksady bilen, welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde obasenagat toplumyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalarynda saýlaw uçastoklarynyň 19-sy döredilip, şolarda saýlawlara gatnaşmaga we ses bermäge ähli şertler üpjün edildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň geçirilýän güni ýurdumyzyň söwda merkezlerini hem-de dükanlaryny dürli azyk önümleri bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Şeýle hem häzirki wagtda welaýatlarda pagtaçy daýhanlar tarapyndan gowaça ekişine başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy, bu möwsümi bellenen möhletlerde geçirmek, tehnikalara hyzmat etmek üçin hemme zerur guramaçylyk çäreleriniň görlendigi habar berildi.

Wise-premýer gowaça ekişine başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek hem-de ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda tejribe maslahatlaryny geçirmek haýyşy bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak we pudagy toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Döwletimiz tarapyndan daýhanlarymyzyň oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmegi üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzda öndürilýän pagta senagat pudagymyz üçin gymmatly çig mal bolup durýar hem-de bu pudagyň ösmegine uly ýardam edýär.

Milli Liderimiz gowaça ekişi möwsüminiň hem golaýlap gelýändigini, onuň pagtaçy daýhanlarymyzyň öňünde örän möhüm wezipedigini belläp, ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli geçirmegiň uly ähmiýetiniň bardygyny, möwsümde geljekki hasylyň düýbüniň tutulýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen ýylda hem edermen pagtaçylarymyzyň ýurdumyzda «ak altynyň» ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirjekdigine hem-de uly zähmet üstünliklerini gazanjakdygyna berk ynam bildirdi. Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 23-nji martda, Daşoguz welaýatynda 30-njy martda gowaça ekişine başlamaga ak pata berdi hem-de hormatly ýaşulularymyzdan gowaça ekişine «Bismilla!» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

“Topraga sepen her bir tohumyňyz müň bolsun, merdana pagtaçy daýhanlar!” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de ýurdumyzyň edermen pagtaçy daýhanlaryna, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ata-babalarymyzyň bize miras goýan daýhançylyk däplerini dowam etdirip, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän gurluşyk we senagat toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça amala aşyran işleri barada hasabat berdi.

Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde tassyklanan tertibe laýyklykda, dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirildi. Bu wajyp syýasy çäräni ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin gurluşyk we senagat toplumynyň edara-kärhanalarynda saýlaw uçastoklarynyň 10-sy döredildi. Olar zerur enjamlar we serişdeler, döwrebap kompýuterler hem-de aragatnaşyk ulgamlary, ýörite usulyýet gollanmalary, ses bermek üçin ýörite gutular bilen üpjün edildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Wise-premýer Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem-de Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalarda, paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda saýlaw uçastoklarynyň 364-siniň gurnalandygyny, saýlawlary ýokary derejede geçirmek üçin hemme şertleriň döredilendigini habar berdi.

Raýatlara söwda we beýleki hyzmatlary hödürlemek boýunça çäreler görülýär. Şeýle hem ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti tarapyndan saýlaw uçastoklarynda “akylly” zyýansyzlandyryş geçelgelerini gurnamak boýunça işler alnyp barylýar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa medeniýet ulgamynyň edaralary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ýokary derejede geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Saýlawlar gününde saýlaw uçastoklarynyň ählisinde ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň, tanymal bagşy-sazandalarynyň we döredijilik toparlarynyň çykyşlaryny guramak meýilleşdirilýär.

Prezident saýlawlarynyň geçirilişi baradaky maglumatlar ýurdumyzyň telewideniýesinde we radiosynda göni ýaýlymda halka ýetiriler.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän 2022-nji ýylyň taryhy ähmiýetli wakasyna öwrüljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ýokary derejede guramaçylykly geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport ulgamlary hem-de jemgyýetçilik guramalary tarapyndan alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Saýlaw uçastoklarynyň 1826-sy bilim edaralarynda, 65-si sport mekdeplerinde we 3-si saglygy goraýyş edaralarynda döredildi.

Syýasy partiýalardan we jemgyýetçilik birleşiklerinden wekilleriň 2620-si milli synçylar hökmünde bellige alyndy.

Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň çözgütlerine laýyklykda, öňde boljak möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bu ugurda hereket edýän milli kanunçylygyň esasynda degişli işler geçirilýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýäniň 30 döwletinde ýerleşýän ilçihanalarynda we konsullyklarynda saýlaw uçastoklarynyň 41-si döredildi. Ses berilmegini guramaçylykly geçirmek üçin ähli degişli şertler göz öňünde tutuldy.

Türkmen tarapynyň çakylygy boýunça ýurdumyza Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan synçylar topary geldi. Mundan başga-da, geçiriljek möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsüme Türki Döwletleriň Guramasyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan hem-de birnäçe goňşy ýurtlardan synçylaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň goldaw bermeginde synçylar toparynyň ştaby açyldy. Halkara synçylaryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde, degişli hukuk kadalary bilen kesgitlenilen saýlawlaryň geçirilişine we saýlawlar güni ses berlişiniň barşyna seljermäni amala aşyrmaga degişli ähli şertler döredildi.

Saýlawlara taýýarlyk görülmegi bilen baglylykda, paýtagtymyzda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň we BMG-niň ugurdaş düzümleriniň ýardam bermeginde duşuşyklar hem-de ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda okuw maslahatlary geçirildi.

12-nji martda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny beýan etmäge daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hem gyzyklanma bildirýärler.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlygyň çäklerinde gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan geçirilýän toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

“Türkmenhowaýollary” we “Türkmenawtoulaglary” agentlikleri tarapyndan ýurdumyzda geçiriljek Prezident saýlawlary bilen baglylykda, türkmen tarapynyň çagyrmagy boýunça paýtagtymyza gelen GDA-nyň synçylar wekilligine hem-de daşary ýurtly myhmanlara ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça şertleriň üpjün edilendigi habar berildi.

Saýlaw gününde ýolagçy gatnawlarynyň artmagy bilen baglylykda, welaýatlaryň, şäherleriň hem-de etraplaryň ilatyny jemgyýetçilik ulaglary we taksiler bilen üpjün edip, ýolagçylara ýokary hilli hyzmaty hödürlemek boýunça çäreler göz öňünde tutulýar.

Saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi ýurdumyzyň merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm saýtynda sanly görnüşde onlaýn görkeziler. Göni ýaýlymyň elýeterliligini üpjün etmek maksady bilen, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan saýlaw uçastoklaryna optiki-süýümli kabel çekilip, web-kameralar gurnaldy.

Şeýle hem ýokary hilli simsiz öýjükli aragatnaşyk, internet, teleradioýaýlymlary we beýlekiler bilen üpjün etmek üçin tehniki aragatnaşyk serişdeleriniň barlag-sazlaýyş işleri geçirildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan öňde boljak möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä görülýän taýýarlyk işleri, ony açyklyk, aýanlyk we deňhukuklylyk ýörelgeleri ýagdaýynda geçirmek maksady bilen geçirilýän işler barada hasabat berdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň sazlaşykly işlemeginde ýurdumyzda asudalygyň we durnuklylygyň saklanmagyna, ähli welaýatlarda we paýtagtymyzda kanunylygyň hem-de hukuk tertibiniň üpjün edilmegine, ähli saýlaw uçastoklarynda ýangyn howpsuzlygy kadalarynyň berjaý edilmegine gönükdirilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär.

Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bu örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni ýurdumyzyň Konstitusiýasyna hem-de hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda, demokratik ýörelgeler esasynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin paýtagtymyzda degişli işler ýaýbaňlandyryldy. Aşgabat şäherinde 310 saýlaw uçastogy döredilip, olar zerur enjamlar, serişdeler we degişli gollanmalar bilen üpjün edildi.

Arassaçylyk we öňüni alyş-zyýansyzlandyryş kadalaryny berjaý etmek üçin çäreler toplumy göz öňünde tutuldy. Şeýle hem Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan degişli gulluklar bilen bilelikde paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak hem-de bagy-bossanlyga büremek, arassaçylyk tertip-düzgünini saklamak, şäheriň ähli durmuş ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegini, jemgyýetçilik ulaglarynyň sazlaşykly hereketini üpjün etmek maksady bilen, işler alnyp barylýar.

Soňra ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimlerine söz berildi. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow şu günler öňde boljak möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni — Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny guramaçylykly we talabalaýyk geçirmek maksady bilen welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Saýlawlara taýýarlyk görmek hem-de guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy taýýarlanyldy. Welaýatyň etraplarynda we Tejen şäheriniň çäklerinde jemi 364 sany saýlaw uçastoklary döredilip, şolaryň 30-sy onlaýn tertipde guraldy.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ýokary guramaçylykly, milli demokratik ýörelgeler esasynda halkara kadalara laýyklykda geçirmek we saýlawçylaryň işjeň gatnaşmaklaryny üpjün etmek boýunça meýilnama esasynda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Welaýat boýunça döredilen saýlaw uçastoklarynyň 272-si degişli derejede enjamlaşdyrylyp, saýlawlara doly taýýar edildi. Saýlaw uçastoklarynyň 30-synda saýlawlaryň geçirilişine sanly ulgam arkaly syn etmek mümkinçiligi döredildi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny milli demokratik ýörelgeleriň esasynda geçirmek hem-de saýlawçylaryň bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä işjeň gatnaşmaklaryny gazanmak boýunça taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Welaýatyň çäklerinde 523 sany saýlaw uçastogy döredilip, olaryň ählisi bildirilýän talaplara laýyklykda doly enjamlaşdyryldy. Şolaryň 30-synda saýlawlaryň geçirilişine sanly ulgam arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik döredildi. Welaýatda saýlawlaryň öň ýanyndaky çäreler açyklyk we aýanlyk esasynda guramaçylykly geçirildi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ýokary guramaçylykly we talabalaýyk geçirmek maksady bilen, degişli meýilnama laýyklykda, zerur işleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Welaýat boýunça döredilen saýlaw uçastoklarynyň 559-sy döwrebap zerur enjamlar bilen üpjün edildi. Saýlawlara sanly ulgam arkaly syn etmek üçin hem saýlaw uçastoklarynda zerur şertler döredildi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ählitaraplaýyn guramaçylykly, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, aýanlykda, milli demokratik ýörelgeler esasynda geçirmek boýunça meýilnamadan ugur alnyp, degişli işleriň ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berdi.

Welaýatda 549 sany saýlaw uçastogy döredilip, olaryň ählisi Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny guramagyň tertibine laýyklykda enjamlaşdyrylyp, taýýar edildi.

Mejlisiň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary jemgyýetçilik-syýasy, taryhy ähmiýetli wakany — Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça alnyp barylýan işler, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hukuk tertibini üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan çäreler, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli düzümlerinde hem-de welaýatlardaky we Aşgabat şäherindäki saýlaw uçastoklarynda nobatçylygy guramak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdiler.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň demokratik kadalary ösdürmegiň ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny nygtady. Milli Liderimiz jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny we demokratik başlangyçlary pugtalandyrmaga gönükdirilen çäreleriň giň toplumynyň durmuşa geçirilýändigini belläp, ýurdumyzda raýatlarymyza döwlet gullugynda işlemäge, saýlawlarda ses bermäge, döwlet wezipelerine saýlanmaga, ýurduň we dürli derejelerdäki jemgyýetçilik işlerini dolandyrmaga gatnaşmaga hukugy üpjün edýän tertibiň ýola goýlandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmagyň, saýlawlary häzirki döwrüň talaplaryna we halkara kadalara laýyklykda geçirmegiň amala aşyrýan özgertmeler syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biridigini aýtdy.

Häzirki döwürde ýurdumyzda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlaryna giňden taýýarlyk görülýär. Ses bermek üçin döwletimizde we daşary ýurtlarda 2 600-den hem köp saýlaw uçastogy döredildi. Saýlawlaryň öň ýanyndaky çäreleriň çäklerinde, syýasy partiýalar we raýatlaryň teklipçi toparlary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine 9 dalaşgäri hödürledi. Olar welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirdiler. Bu ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň maksatnamalaýyn çykyşlary teleýaýlymlaryň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen raýatlarymyza ýetirildi diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Mälim bolşy ýaly, şu günler öz okruglarynda ses bermäge mümkinçiligi bolmadyk saýlawçylar üçin deslapdan ses bermek geçirilýär. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy we köp sanly halkara synçylar topary eýýäm ýurdumyzda saýlawlara görülýän taýýarlygy synlamaga girişdiler.

Garaşsyz ýurdumyzyň durmuşynda örän möhüm ähmiýeti bolan Prezident saýlawlary umumy ykrar edilen demokratik kadalar, ata-babalarymyza mahsus milli däp-dessurlarymyz esasynda geçirilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de mejlise gatnaşyjylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer R.Meredowa ýüzlenip, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastoklarynyň talabalaýyk işlemegini üpjün etmegi, şeýle hem býulletenleriň öz wagtynda işlenilmegini hem-de maglumatlaryň Merkezi saýlaw toparyna berilmegini gazanmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer S.Toýlyýewe degişli görkezmeleri berdi. Ýurdumyza gelen halkara synçylaryň, uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň hem-de saýlaw çäresine gatnaşýan beýleki degişli adamlaryň gyssagly COVID-19 barlagyndan geçirilişine gözegçilik edilmelidir.

Saýlawlar başlamazdan öň saýlaw uçastoklarynda arassaçylyk kadalaryna degişli işler geçirilmelidir. Bu ýerlerde ähli ätiýaçlyk çäreleriniň berk berjaý edilişi barlanmalydyr. Şeýle hem olaryň ählisinde lukmançylyk nokatlarynyň işi ýola goýulmalydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda arassaçylyk-epidemiologik talaplaryň doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde, saýlaw uçastoklarynda jemgyýetçilik tertibiniň we ýangyn howpsuzlygynyň kadalarynyň berk ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Saýlawlaryň geçirilýän desgalarynda adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça zerur çäreler geçirilmelidir. Ses berilýän wagty hem-de saýlaw toparlarynyň işi tamamlanýança, saýlaw uçastoklarynda şahsy düzümiň nobatçylyk etmegi guralmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow görkezme berdi.

Şunuň bilen bir hatarda, harby adamlary hem-de hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini saýlawçylar hökmünde Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna işjeň gatnaşmaga çekmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Mämmedowa ýüzlenip, saýlawlar gününiň teleradioýaýlymlarda we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Halkymyzyň milli däplerine laýyklykda, saýlawlar güni saýlaw uçastoklarynda döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary guralmalydyr. Halkara synçylara ýurdumyzyň medeniýeti, taryhy hem-de milli gymmatlyklary bilen tanyşmaga ýardam edilmelidir.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi baradaky maglumatlary ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, ýagny teleradioýaýlymlarda, metbugatda we Internetde yzygiderli berip durmaly diýip, milli Liderimiz nygtady hem-de watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna işjeň gatnaşmaga çagyrmagyň zerurdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowa saýlaw uçastoklarynda elektrik abzallarynyň we enjamlarynyň howpsuz işledilmegini üpjün etmek boýunça guramaçylyk-tehniki çäreleri geçirmek tabşyryldy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz saýlaw uçastoklaryna elektrik energiýasynyň bökdençsiz berilmegini, uçastok saýlaw toparlarynyň howpsuz işlemegini, eger zerurlyk ýüze çykanda, olara kömek berilmegini ýerli hünärmenlere tabşyrmak barada görkezme berdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar güni ilatyň elektrik energiýasy we suw bilen bökdençsiz üpjün edilmegini hem gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýerler E.Orazgeldiýewe we Ç.Gylyjowa ýüzlenip, türkmen topragynyň şirin nazy-nygmatlarynyň ýakymly tagamy we hümmeti bilen tapawutlanýandygyny nygtady. Şoňa görä-de, saýlawlar güni saýlaw uçastoklarynyň ýanynda göçme nokatlaryň işi ýola goýlup, halkara synçylara we saýlawa gelen saýlawçylara dürli-dümen tagamlar, şirin miwelerdir şireler we beýleki önümler hödürlenmelidir. Ýerli harytlaryň söwdasy hem guralmalydyr. “Goý, Bitarap ýurdumyzda geçirilýän saýlawlary synlamaga gelen myhmanlar türkmen saçagynyň berekedini we halkymyzyň myhmansöýerligini görsünler” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe halkara synçylary dürli awtoulaglar bilen üpjün etmek, şeýle hem saýlaw güni merkezi saýlaw toparyna we saýlaw uçastoklaryna merkezi saýlaw toparynyň saýtynda sanly ulgam arkaly onlaýn aragatnaşygyny guramakda kömek bermek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz saýlaw güni Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda dürli görnüşli ulaglaryň erkin gatnamagyny üpjün etmegi, döredilen ähli saýlaw uçastoklarynda aragatnaşyk ulgamynyň bökdençsiz işlemegini ýola goýmagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, saýlawlaryň talabalaýyk geçirilmegi üçin esasy agramyň we jogapkärçiligiň şolaryň üstüne düşýändigini belledi, şoňa görä-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar gününiň şatlyk-dabara beslenip, uly baýramçylyga öwrülmelidigini aýtdy.

Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň ilaty 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlaryna işjeň gatnaşmalydyr. Saýlaw uçastoklaryna saýlawçylaryň doly gelmegini üpjün etmek, saýlaw toparynyň agzalaryna zerur islendik kömegi bermek, bazarlaryň we dükanlaryň dürli önümler bilen üpjünçiligine seretmek tabşyryldy.

Milli Liderimiz kesgitlenen wezipeler bilen baglylykda, şu ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm wakadygyny nygtady.

Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara bu saýlawy aç-açan, aýdyň, demokratik, bäsdeşlikli, erkin we guramaçylykly ýagdaýda geçirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen bagly meýilleşdirilen işler bolup biläýjek adatdan daşary ýagdaýlara we hadysalara garşy dessin çäre görmäge mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow biz ähli babatda raýatlaryň howpsuzlygynyň we jemgyýetçilik tertibiniň, ýangyna garşy howpsuzlyk çäreleriniň, arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilmegini we elbetde, erk-islegiň erkin beýan edilmegini üpjün etmäge borçludyrys diýip nygtady hem-de mejlise gatnaşyjylaryň ählisinden öňde duran saýlawlara doly taýýarlykly ýagdaýda jogapkärçilikli garamagy talap etdi.

Milli Liderimiz şu ýylyň 19-njy martynda bolsa “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmegi mynasybetli dabaraly çäräniň geçiriljekdigini habar berdi. Şu çäreden soň, Kabul ediş merkezinde dabaralar dowam etdiriler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we hemmelere şu wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlik arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange