Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

04.03.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi hem-de döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürilişi 10,7 göterim ýokarlandy.

Ýanwar — fewral aýlarynyň netijeleri boýunça bölek haryt dolanyşygynyň mukdary 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim, daşary söwda dolanyşygy boýunça 30,7 göterim artdy.

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 106,1 göterim, çykdajy bölegi bolsa 96,9 göterim berjaý edildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk iş haky 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim artdy. Aýlyk iş haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary hem-de talyp haklary doly möçberde maliýeleşdirildi.

Rejelenen Milli oba maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde 101 sany durmuş maksatly desgalaryň, suw arassalaýjy desgalaryň 35-siniň, 326 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de düzümleýin ulgamlaryň gurluşygy alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde dünýä ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýlary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde döwlet Baştutanymyz gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleri güýçlendirmelidigini belläp, sanly ulgama geçmek, desgalary hususylaşdyrmak we paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramak barada kabul edilen maksatnamalar boýunça işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz döwlet edaralarynyň sanly ulgama goşulmagyny güýçlendirmegiň möhümdigi barada aýdyp, dürli döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmegi hem çaltlandyrmagy tabşyrdy. Şundan ugur alyp, şu ýyl üçin, gerek bolsa, bellenen görkezijilere düzediş girizmegiň we çaklamalary taýýarlamagyň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere milli ykdysadyýetimizdäki işleriň ýagdaýyna seljerme geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de «Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe nebiti çykarmak boýunça meýilnama 100,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemek boýunça 110,3 göterim, benzin öndürmek boýunça 117,8 göterim, dizel ýangyjyny öndürmek boýunça 116 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmek boýunça 111 göterim, polipropileniň öndürilişi boýunça 118,9 göterim ýerine ýetirildi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüş depgini 102,7 göterime, suwuklandyrylan gazyň öndürilişiniň ösüş depgini 108,8 göterime deň boldy.

Wise-premýer daşary ýurtlara tebigy gazy ibermegiň meýilnamasynyň 114,7 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Bu pudakda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek syýasatyna laýyklykda, gaz ulgamynda Hytaý Halk Respublikasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň amala aşyrylýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda milli Liderimiziň garamagyna “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, “Töwekgelçilikli serwis hyzmatlary hakynda şertnama” esasynda maýa goýum serişdeleriniň hasabyna durmuşa geçirmek babatda degişli teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň zerur kömegi berýändigine, pudaklary ösdürmek üçin köp möçberde serişdeleri goýberýändigine garamazdan, bu pudaklarda heniz öňegidişlikleriň azdygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi. «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy hem aýry-aýry görkezijiler boýunça tabşyrygy yzygiderli ýerine ýetirip bilmän gelýär.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere emele gelen ýagdaýy içgin seljermegi hem-de gözegçilik edýän pudaklarynyň işini kämilleşdirmek boýunça teklipleri bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe gurluşyk-senagat ulgamynda meýilleşdirilen işler 156 göterim ýerine ýetirildi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 107 göterim berjaý edildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümler we ýerine ýetirilen işler 159,2 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,3 göterim berjaý edildi. “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 187 göterim berjaý edildi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 118,9 göterim amal edildi.

 Durmuşa geçirilýän şähergurluşyk syýasatynyň çäklerinde, tutuş ýurdumyz boýunça öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygynyň ýokary depginde alnyp barylýandygy bellenildi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda 2022-nji ýylda gurluşygy tamamlanyp, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň sanawyna Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan, degişli ministrlikler, pudak edaralary bilen bilelikde gaýtadan seredilendigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Buýrugyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, golaýda kabul edilen şu ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli desgalary gurmak we ulanmaga bermek boýunça çäreleri çalt hem-de işjeň durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Bu ugurda ýüze çykan meseleleri öz wagtynda çözmek, ýurdumyzyň içinde energetika halkasynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň, birnäçe durmuş we senagat maksatly desgalaryň gurluşygyny tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz bularyň ählisiniň köp tagallany we ähli işleri talabalaýyk guramagy talap edýändigini nygtady. Gurluşyk we senagat pudaklaryna maýa goýumlary köpräk çekmeli we kärhanalary hususylaşdyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu ýagdaýlary seljerip, zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Buýruga gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de resminamada bellenen wezipeleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 104 göterime, öndürilen önümleriň ösüş depgini 109,4 göterime deň boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, öndürilen önümleriň mukdary, şol sanda nah ýüplügiň we nah matalaryň önümçiligi degişlilikde, 130,5 göterime hem-de 124,4 göterime, tikin hem-de trikotaž önümleriň önümçiligi 118,7 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 109,6 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda haly önümlerini öndürmek boýunça meýilnama 114 göterim ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe Döwlet haryt çig-mal biržasy tarapyndan birža söwdalarynyň 49-sy geçirilip, 5 müň 560 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýanwar — fewral aýlarynda amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 104,1 göterime deň boldy. Şu döwürde 2 sergi geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň iki aýynda oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 162,8 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 113,7 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatymyzyň harytlary we azyk önümlerini näçe gerek bolsa satyn almagy üçin, bazarlaryň hem-de dükanlaryň halkyň giňden sarp edýän harytlary bilen bolelin üpjün edilmeginiň, nyrhlaryň derejesine gözegçilik etmegiň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz wise-premýere beýleki ýolbaşçylar bilen bilelikde harytlaryň eksportynyň we importynyň ýagdaýyny seljermegi, ýurdumyzda näme öndürip boljakdygyny anyklap, öz önümlerimiziň beýleki döwletlere iberilýän möçberini artdyrmagyň çärelerini kesgitlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu işlerde telekeçilere aýratyn ornuň degişlidigini belledi. Söwda teklipleriniň ulgamynyň giňeldilmegi hem-de dünýäde bäsdeşlige ukyply, daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan täze önümleri öndürmegi özleşdirmek hem möhümdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýdyp, döwletimiziň telekeçileri hemmetaraplaýyn goldaýandygyny we geljekde hem goldajakdygyny nygtady.

Kiçi we orta telekeçilik söwda ulgamyny ösdürmegiň, täze iş orunlaryny döretmegiň esasyna öwrüldi. Ýerli serişdeleriň hasabyna azyk bolçulygyny döretmäge şert döretdi. Şunuň bilen baglylykda milli Liderimiz wise-premýere bu ugurda bellenen işleri çaltrak amala aşyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew şu ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda alnyp barlan işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegi dowam etdi. Bilim bermek işlerine okatmagyň öňdebaryjy usullary giňden ornaşdyrylýar. Okuw kitaplary, gollanmalar neşir edildi. Sanly bilimi ösdürmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly bilim bermegiň dünýä ölçeglerine laýyk gelýän hilini üpjün etmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar.

Şu döwürde geçirilen halkara internet we ders bäsleşiklerinde Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň hem-de talyplarynyň gazanan altyn, kümüş, bürünç medallary bilim ulgamynda alnyp barylýan syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasy boldy.

Şeýle hem ýanwar — fewral aýlarynda sanly ulgam arkaly halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar hem-de daşary ýurtlaryň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen onlaýn okuw-usuly maslahatlary geçirildi.

Ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary bolan nanotehnologiýalar, biotehnologiýa, oba hojalygy, ekologiýa, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary, lukmançylyk, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlar boýunça ylmy işler utgaşdyryldy.

Milli bilim institutynda döwrebap aragatnaşyk tehnikalary, kompýuter enjamlary we serwerler bilen üpjün edilen “Maglumata elýeterlilik merkezi” işe girizildi.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň çäklerinde işler alnyp baryldy.

Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça işler dowam etdirildi. Buýan köküni gaýtadan işläp, glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygyna badalga berildi, şeýle hem Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin milli Maksatnama tassyklanyldy.

Şeýle hem hasabat döwründe 2022-nji ýylda meýilleşdirilýän tomusky Aziýa oýunlaryna, 31-nji tomusky Uniwersiada, dünýä we Aziýa çempionatlaryna hem-de beýleki iri halkara ýaryşlara türgenleri taýýarlamak boýunça işler dowam etdirildi. Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, koronawirus bilen bagly emele gelen häzirki ýagdaýdan ugur alyp, milli saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebap ýagdaýa getirmegi dowam etmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, lukmançylyk ylmynyň öňdebaryjy gazananlary tejribä giňden ornaşdyrylmalydyr, dürli keselleriň, aýratyn-da, ýokanç keselleriň öňüni almagyň, olary anyklamagyň we bejermegiň iň häzirki zaman usullary öwrenilmelidir hem-de netijeli ulanylmalydyr. Bu ugurda netijeli tejribe alyşmak üçin, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýakyndan gatnaşyklar dowam etdirilmelidir.

Ylym-bilim ulgamlaryny kämilleşdirmegiň üstünde hem yzygiderli işlenilmelidir. Okuw kitaplary we serişdeleri täzelenip durulmalydyr. Milli Liderimiz dünýäde sanly ulgama geçmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak işleriniň barha çalt depginde alnyp barylýandygy bilen baglylykda, biziň ýaş hünärmenlerimiziň gowy taýýarlykly bolmalydygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýokary okuw mekdepleriniň, Ylymlar akademiýasynyň institutlarynyň ýolbaşçylarynyň mugallymlary taýýarlamagy kämilleşdirmegiň üstünde hemişe işlemelidigini aýratyn nygtap, beýleki ýurtlaryň bu ugurdan belli bir netije gazanan okuw mekdepleri bilen tejribe alyşmagy guramagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere bu ugurdaky işleri gowulandyrmak üçin heniz teklipleriň gowuşmaýandygyny belläp, ýagdaýy seljerip, düzetmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň iki aýynda gözegçilik edýän ugurdaş edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu döwürde toplum tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 114,3 göterime deň boldy. Özleşdirilen maýa goýumlar boýunça bellenilen tabşyryk 105,6 göterim berjaý edildi.

Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň meýilnamasy 108,3 göterim, ýük dolanyşygy boýunça meýilnama bolsa 107,1 göterim ýerine ýetirildi. Ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 120,9 göterime, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 139 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça 108,7 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 107,8 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 107,1 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, M.Çakyýewiň gözegçilik edýän toplumynda hem alnyp barlan işleriň netijeleriniň häzirlikçe öwerlik däldigine ünsi çekdi. Pudakda heniz çözülmedik soraglar köp diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de şolaryň üstünde tutanýerli işlemegi we bu işleri çaltlandyrmagy tabşyrdy. Bu bolsa bellenen çäreleri amala aşyryp, aragatnaşyk we sanly ulgamy ösdürmekden, demir ýollaryň durkuny täzeläp, täze howa menzillerini gurmakdan, elektron hyzmatlary hem-de elektron resminama dolanyşygyny ornaşdyrmakdan ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu meseleleri çaltrak seljerip, işleriň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe 2022-nji ýylyň şygaryny dabaralandyrmak maksady bilen, dabaraly maslahatlar, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikler, döredijilik duşuşyklary we sergiler geçirildi, wagyz-nesihat işleri dowam etdirildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen maksatnamalary giňden wagyz etmek maksady bilen, “Halk Maslahaty — demokratiýanyň milli nusgasy” atly maslahatlar geçirildi.

Milli Liderimiziň täze eserleri bilen ilatymyzy giňden tanyşdyrmaga bagyşlanan çäreleriň birnäçesi guraldy. Döwlet Baştutanymyzyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Türkmen hünärmenleri onlaýn tertipde halkara maslahatlaryň we okuw maslahatlarynyň birnäçesine gatnaşdylar.

Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegini wagyz etmek maksady bilen dabaraly maslahat we sergi guraldy.

Metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda, Internet saýtlarynda ýurdumyzyň özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanýan uly üstünlikleri hem-de medeni-durmuş maksatly desgalary ulanmaga bermek bilen bagly dabaralar giňden beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täze taryhy eýýamda bu ulgamyň öňünde goýlan wezipeleri nazara almak bilen, medeniýet ulgamynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini işjeň wagyz etmek wajypdyr. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz milli telewideniýe arkaly berilýän gepleşikleriň hiline aýratyn üns bermegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz medeniýet ulgamynyň edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň we ilat arasynda, aýratyn-da, oba ýerlerinde sanly ulgama geçmek syýasatyny giňden düşündirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem wise-premýere ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýurdumyzda görülýän çäreler bilen bagly düşündiriş işlerini dowam etmek boýunça anyk görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Oba hojalyk toplumyna degişli ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edaralary boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgininiň 110,7 göterime deň bolandygy bellenildi. Bu baradaky görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 111,1 göterim, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,1 göterim hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,5 göterim boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 102 göterim ýerine ýetirildi.

Arassa daşky gurşawy kemala getirmek hem-de ekologik abadançylygy üpjün etmek boýunça döwlet ekologiýa syýasatynyň çäklerinde geçirilýän giň gerimli işler, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň ünsüni gözegçilik edýän ministrliginiň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen daýhan birleşiklerinde ýygy-ýygydan bolup, olar bilen köp işlemegiň wajypdygyna çekdi.

Häzirki wagtda oba hojalyk toplumyna uly kömek berilýär, köp möçberde döwlet serişdeleri goýberilýär, täze döwrebap traktorlar, beýleki oba hojalyk tehnikalary satyn alynýar, daýhanlar tohumdyr dökünler bilen üpjün edilýär, täze şäherçeler gurulýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz içerki bazary ýurdumyzda öndürilen önümler bilen ýeterlik mukdarda üpjün etmegiň zerurdygyny hem nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýer kadastrynyň döredilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitläp, pudakdaky işleriň ýagdaýyny seljermegi hem-de bu wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň iki aýynda ministrlik tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny, öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit hem-de halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça degişli işler amala aşyryldy.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmakda ýokary derejedäki saparlara hem-de duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şu ýylyň 3 — 5-nji fewralynda hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary boldy. Saparyň çäklerinde milli Liderimiz Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de HHR-iň Başlygy bilen gepleşikleri geçirdi.

Ýanwar aýynda döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitiniň birinji duşuşygyna gatnaşdy. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiziň daşary ýurt döwletleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylary hem-de “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri boldy.

Şu ýylda ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlygyň dowam edýändigi habar berildi. Şol çäreleriň hatarynda Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň VI sammiti, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy, BMG-niň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty bar.

Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 198-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň dowamynda 7 resminama gol çekildi.

Daşary işler ministrlikleriniň ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklar yzygiderli dowam etdirilýär. Ýylyň başyndan bäri bu ugurda duşuşyklaryň hem-de maslahatlaşmalaryň birnäçesi geçirildi.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gurama goşulýan döwlet (ýagny işjeň synçy) derejesine eýe bolandygy bellenildi. Ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň we beýleki degişli düzümleriň mejlisini guramak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýanwar aýynda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar toparynyň nobatdaky mejlisi hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, öňde boljak Prezident saýlawlaryna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryndaky we konsullyklaryndaky saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň ýokary derejede guralmagynyň ýola goýulmagyny üpjün etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, öz wezipelerini talabalaýyk ýerine ýetirmekleri, saýlawyň barşyna doly gözegçilik etmekleri üçin, halkara synçylara ähli zerur guramaçylyk-tehniki we hukuk şertlerini döretmekde hemmetaraplaýyn ýardam bermegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz täze saýlanan Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda meýilleşdirilýän halkara çäreleriň sanawyny düzmegi hem-de ony seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygy, parahatçylyk söýüjiligi, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlygy döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleri hökmünde yglan edip, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany durmuşa geçirýändigini belledi we wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň milli kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri barada maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygar astynda geçýän ýylyň 1-nji martynda Milli Geňeşiň agzalary bilen geçiren duşuşygy ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm waka boldy. Milli Liderimiziň öňde goýan wezipeleri, 2022-nji ýylda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň alyp barmaly işleriniň esasy ugurlary boýunça tassyklanylan iş meýilnamalary hem-de çäreleri ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işlerde esasy ýol-ýörelge bolup durýar.

Mejlisiň iş toparlarynda ýylyň başyndan bäri kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzda kanunylygy, hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, köp çagaly maşgalalaryň hem-de çagalaryň durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de gowulandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar. Hereket edýän kanunçylyk namalaryna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.

Mejlisiň wekilleri halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek hem-de döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi baradaky meseleler boýunça halkara guramalar bilen bilelikde geçirilýän okuw maslahatlarynyň hem-de duşuşyklaryň 18-sine gatnaşdylar, şolaryň 11-si sanly ulgam arkaly guraldy.

Mejlisiň deputatlary düşündiriş-wagyz işlerini alyp baryp, döwletimiziň parahatçylyk söýüjilikli syýasatyny, Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň, ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň kadalarynyň hem-de ýörelgeleriniň, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça işleriň taryhy ähmiýetini wagyz edýärler.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny okgunly ösdürmek maksady bilen, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça Halk Maslahatynyň şu ýylyň iki aýynda alyp baran işleri barada maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hem-de Halk Maslahatyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe ýüzlenip, 2022-nji ýyl üçin göz öňünde tutulan wezipelere ýakynda Milli Geňeşiň mejlisinde seredilendigini aýtdy we şoňa görä-de, häzirki döwürde bu wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen iki aýda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, bu netijeleriň Garaşsyz döwletimiziň depginli ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini belledi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümi öndürmek boýunça görkezijiler ýylyň başyndaky ýaly, ýagny 6,2 göterim möçberde saklanýar.

Geçen iki aýda oba hojalygynda ösüş depgini 3,2 göterim, söwda ulgamynda 8,8, ulag we aragatnaşyk pudagynda 4 göterim boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryna golaý bolan, aglabasy durmuş maksatly dürli desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar. Şol desgalaryň jemi bahasy 18 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan böleginiň gurluşygyny bolsa, ýurdumyzyň gurluşyk-gurnama guramalarynyň alyp barýandygy aýratyn begendirýär.

Häzirki döwürde biz dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýy göz öňünde tutup, gazanan ösüş depginimizi saklap galmalydyrys. Şu ýyl alyp barmaly işlerimiziň maksatnamasyny bolsa ýakynda tassykladyk. Indi şu maksatnamany ýerine ýetirmegiň üstünde netijeli işlemelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ähli pudaklarda bar bolan kemçilikleri düzedip, Garaşsyz Watanymyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzak möhletli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin oňat esas döretmelidiris. Ykdysady we syýasy özgertmeleri, şeýle hem bilim, saglygy goraýyş, sanly ulgama geçmek, ekologiýa babatda başlan özgertmelerimizi mundan beýläk-de depginli dowam etmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlaryna, aýratyn-da, welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenen wise-premýerlere häkimler bilen bilelikde özgertmeleriň geçirilişine hemişe berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Gözegçilik edýän pudaklarynda desgalaryň, hususan-da, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşyny, ilaty ýaşaýyş jaýlary we arassa agyz suwy bilen üpjün etmek baradaky maksatnamalaryň amala aşyrylyşyny üns merkezinde saklamak zerurdyr. Umuman, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak bilen bagly hiç bir soragy ünsden düşürmeli däl diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi dowam edip, «Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky» Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyz resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýer E.Orazgeldiýewe iberip, bu ekologik çäräni 20-nji martda geçireris diýip belledi. Şoňa görä-de, kesgitlenen ýagdaýy, bag ekmek dabarasyny, Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi göz öňünde tutup, her welaýat we paýtagtymyz öz çäklerinde bu çäräniň guramaçylykly geçirilmegi üçin jogap bermelidir diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, sişenbe güni ýurdumyzda ajaýyp baýram bolan Halkara zenanlar gününiň dabaraly bellenilip geçiljekdigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eziz enelerimizi, mähriban gelin-gyzlarymyzy ýetip gelýän bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz köp çagaly enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky Permana gol çekdi. Milli Liderimiz ýerli häkimliklere şu resminamany ýerine ýetirmek üçin degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen enelere Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyz boýunça täze gurlan döwrebap öýleri sowgat bermek barada karara gelnendigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz häkimliklere 8-nji mart baýramy mynasybetli zenanlara sowgatlaryň, mynasyp bolan enelere sylaglaryň we sowgat berlen ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange