Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

07.01.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. G.Mämmedowa milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, döwletimiziň hukuk we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň iş toparlarynda hormatly Prezidentimiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnamalara laýyklykda birnäçe kanunlary we kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak dowam edýär. Şolaryň hatarynda notarial işi kadalaşdyrmaga, energiýany rejeli ulanmaga, ýerli öz-özüňi dolandyrylyşy kämilleşdirmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalary hem-de hereket edýän kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly kanunlaryň taslamalary bar.

Döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipelere laýyklykda, Mejlisiň 2022-nji ýyl üçin kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasy taýýarlanyldy.

Deputatlar döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen şygaryny wagyz etmek, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek boýunça işleri amala aşyrýarlar.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew Diýarymyzyň halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny yzygiderli ösdürmek, durmuş ugurly döwlet syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça Mejlis, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, önümçilik kärhanalaryň hem-de ylmy edaralaryň hünärmenleri bilen bilelikde geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda türkmenistanlylaryň halkymyzyň erk-islegi bilen “Halkyň Arkadagly zamanasy” atlandyrylan şygar astynda geçýän 2022-nji ýyly uly ruhubelentlik bilen garşylandyklary bellenildi. Halk Maslahatynyň agzalary ajaýyp wakalar bilen baglylykda, maslahatlara we duşuşyklara gatnaşdylar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanunçykaryjylyk işini mundan beýläk-de döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny göz öňünde tutmak bilen alyp barmagyň möhümdigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetmiziň ähli pudaklaryny depginli ösdürmegiň we umuman, türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň bähbitlerine kanunçylyk binýadyny geljekde-de kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz umumy ykrar edilen halkara hukuk resminamalarynyň üstünde düýpli işlemegiň, olary döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, milli kanunçylyk tejribesinde göz öňünde tutmagyň möhümdigini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenistanyň ykdysadyýet, maliýe we bank toplumynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamalaryny ylalaşmak boýunça çäreler barada hasabat berdi.

Degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işi ýurdumyzda makroykdysady durnuklylygy üpjün etmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmek, ýurdumyzyň, şol sanda sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşini seljermek, maýa goýum syýasatyny kämilleşdirmek hem-de işjeňligi we netijeliligi artdyrmak, maliýe-ykdysady, býujet-salgyt, pul-karz syýasatlary babatda maslahatlary guramak bilen baglanyşykly wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Bank we ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň, maliýe bazarlarynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, standartlaşdyryş ulgamyny ösdürmäge, milli statistika edaralarynyň işini kämilleşdirmäge, döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmaga, daşary ykdysady işleri ösdürmäge, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, hususy telekeçiligi goldamaga we beýlekilere uly üns berilýär.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji martyndaky Karary bilen tassyklanylan Düzgünnama laýyklykda, Ýokary gözegçilik edarasynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň taslamasy işlenip düzüldi, şol taslama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyny gözegçilikde saklamagyň, döwrüň ýagdaýlaryny, sanly ykdysadyýetiň kemala getirilişini, şeýle hem bu ulgamda hereket edýän halkara ölçegleri göz öňünde tutup, orta möhletli geljek üçin pudaklary ösdürmegiň meýilnamalaryna düzedişleri girizmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak işini çaltlandyrmagyň wajypdygyny belläp, bu işleri alyp barmagyň ýurdumyzy ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de telekeçiligi depginli ýokarlandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz bularyň ählisiniň türkmenistanlylaryň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna oňyn täsir etjekdigini aýdyp, wise-premýere anyk görkezmeler berdi.

Döwlet Baştutanymyz Ýokary gözegçilik edarasynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna ünsi çekip, bu ugurda öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin anyk çäreleri durmuşa geçirmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumynda işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda bu ýerde çig nebiti gaýtadan işlemek hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek boýunça işler alnyp barylýar. Euro-6 standartlarynyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän, ekologik taýdan has arassalygy bilen tapawutlanýan täze A-98 kysymly awtoulag benzini öndürilip başlandy.

Wise-premýer Niderlandlar Patyşalygynyň “Saybolt” kompaniýasynyň halkara barlaghanasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde bu önümiň K5 ekologik talaplaryň we Euro-6 standartlarynyň kadalaryna laýyk gelýändigi barada kepilnamalaryň berlendigini habar berdi. Häzirki wagtda nebit önümleriniň täze görnüşi hökmünde “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan döwlet reýestrine girizmek hem-de laýyklyk sertifikatyny resmileşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz täze tehnologiýalaryň, nou-haularyň hem-de dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagy netijesinde, ekologik taýdan arassa täze önümiň çykarylyp başlanandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul etdi hem-de munuň bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijesidigini aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz türkmen topragynyň örän baý tebigy-çig mal serişdelerinden islegli önümleriň öndürilişiniň yzygiderli depginini belledi.

Milli Liderimiz Watanymyzyň iri nebitgaz känlerine eýedigini nazarda tutanyňda, ýurdumyzda ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin hemme şertleriň döredilmelidigini nygtady.

Hususan-da, döwlet Baştutanymyz dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmek, önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, uly tejribä we kuwwata eýe bolan meşhur daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek ýaly ugurlara ünsi çekdi hem-de bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek we azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça göz öňünde tutulan wezipeleri amala aşyrmak bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Ösümlikleri goramak hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylmaly çäreleriň ylmy esaslaryny işläp düzmek, ösümlikleri goramagyň agrotehniki, himiki we biologik usullaryny ulanmagy kämilleşdirmek, ösümlikleri goramagyň serişdelerini synagdan geçirmek we hasaba almak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, şol sanda daşary ýurt hyzmatdaşlar we halkara guramalar bilen ylmyň öňdebaryjy tejribeleri boýunça okuw maslahatlaryny geçirmek meýilleşdirilýär.

Ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň taslamasyna laýyklykda, ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň Meýilnamasyny kesgitlemek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna ýurdumyzda ösümlikleri kesellerden, zyýankeşlerden, haşal otlardan ygtybarly gorap saklamak we bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek maksady bilen işlenilip taýýarlanylan Türkmenistanda ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň degişli taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady, çünki bu toplum ykdysadyýetiň möhüm ugurlarynyň biri bolmak bilen, ýurdumyzy öňdebaryjy tehnologiýaly senagat taýdan ösen döwlete öwürmäge ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna ýokary netijeli tehnologiýalary we öňdebaryjy ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary işjeň ornaşdyrmagyň möhümdigini nygtap, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän döwlet ekologiýa strategiýasynyň mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleriň üpjün edilmegini, tebigy baýlyklary aýawly ulanyp, geljekki nesiller üçin saklanylmagyny, bu ulgamda sebit we halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini kesgitleýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklibiň örän wajypdygyny belläp, onuň ýene-de bir gezek seljerilmelidigini we degişli düzümler bilen ylalaşylmalydygyny aýdyp, wise-premýere möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suw serişdelerini rejeli ulanmak bilen baglanyşykly birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän polat armaturanyň ornuny tutýan kompozit gurluşyk armaturasynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň telekeçilerini goldamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek boýunça toplumyň ministrlikleri tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.

Aýna owuntyklaryndan gurluşykda ulanylýan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Algap” hususy kärhanasy bilen bilelikde döredilen “Senagattehnologiýalary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde önümiň nusgalyk tapgyry öndürilip, oňa degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we howpsuzlyk güwänamalary alyndy.

Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini has-da giňeltmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, bu pudaklar tarapyndan bazalt çig malyndan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça hem guramaçylyk işleri alnyp barylýar.

Döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly kwars çägesinden aýna süýümini öndürmek we ondan polat armaturasynyň ýylda 15 müň tonnasynyň ýerini tutýan, dürli ölçegdäki kompozit gurluşyk armaturasyny öndürmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen doly üpjün etmäge ukyply kuwwatly önümçilik binýadyny döretmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz ýerli çig maldan kompozit gurluşyk armaturasynyň nusgalary bilen tanşyp, ekologiýa taýdan arassalygy, ykdysady taýdan elýeterliligi bilen tapawutlanyp, bu önümçiligiň ýola goýulmagynyň daşary ýurtlardan getirilýän polat armaturasynyň möçberini azaltmaga hem-de täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berjekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýerli çig maldan täze önümiň synag hökmünde çykarylandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul edip, ugurdaş edaralar bilen bilelikde kompozit armaturasynyň berkligini synap görmegi hem-de ýokary hiliniň tassyklanan ýagdaýynda, onuň giň önümçiligini ýola goýmagy çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumynda hem-de gurluşyk önümçiliginde bu işi utgaşdyrmak, onuň ylmy esaslandyrmasyny taýýarlamak barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak syýasaty bilen baglylykda, ýurdumyzyň senagatynyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de daşary ýurtlaryň harytlary bilen bäsdeşlige ukyply ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň önümçiliginiň artdyrylmagynyň ähmiýetini nygtap, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary, şol sanda bu işe döwlete dahylsyz ulgamyň wekillerini işjeň çekmek boýunça görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasynda serhetýaka söwdany ýola goýmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, goňşy döwletler, hususan-da, Özbegistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek boýunça çäreleriň görülýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna resmi saparynyň dowamynda 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda gol çekilen serhetýaka Söwda merkezi, özara söwda we maýa goýumlar baradaky Ylalaşygy durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi garamagyndaky düzümler bilen bilelikde bu ugurda degişli işleri alyp barýar.

Şol sanda serhetýaka söwda zolagynyň, ugurdaş desgalaryň meýdanyny we ýerleşjek ýeriniň çäklerini kesgitlemek, olary ýerleşdirmegiň çyzgylaryny işläp taýýarlamak, halkara hem-de sebit lomaý söwdasy, harytlaryň geçişi, gözegçiligi baradaky düzgünler hakyndaky Tertibiň taslamalaryny milli kanunçylygymyza laýyklykda işläp düzmek hem-de beýlekiler göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu gün Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan köptaraply gatnaşyklarynyň täze üstünliklere beslenendigini belledi.

Milli Liderimiz ýokary derejedäki duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň, geljegi uly meýilnamalaryň iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy täze sepgitlere çykarmaga gönükdirilendigini nygtady.

Hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda özara söwdanyň görnüşlerini giňeltmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek wezipeleri durýar. Umuman, bu ulgamda hyzmatdaşlyk ähli babatda yzygiderli ösdürilýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, bu babatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň çäklerindäki gatnaşyklara hem-de iki döwletiň işewür toparlarynyň wekilleriniň duşuşyklaryna uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Özbegistan bilen hyzmatdaşlyga onuň geljegi we häzirki mümkinçiliklerdir iki doganlyk halkyň arasyndaky taryhy gatnaşyklar nazara alnyp, möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, iki döwletiň arasynda serhetýaka söwdasyny ýola goýmak baradaky teklibi makullady hem-de wise-premýere bellenen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa türkmen alabaýyny wasp edýän milli nagyşlary ylmy taýdan öwrenmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” diýen kitaby itleriň şu tohumy bilen baglanyşykly taryhy wakalary hem-de milli medeni ýörelgeleri we däp-dessurlary ylmy taýdan yzygiderli öwrenmek üçin kuwwatly çeşme bolup hyzmat edýär.

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilen arheologik barlaglaryň netijesinde taryhçylar türkmen alabaýynyň galdyran yzlaryny, şeýle hem onuň gadymy haly göllerindäki şekillerini ýüze çykardylar.

Wise-premýer slaýdlary peýdalanmak bilen, şonuň ýaly gölleriň biziň eýýamymyzdan öňki VII — V müňýyllyklara degişli birnäçesini görkezdi. Şolaryň hatarynda Gökdepe etrabynyň Gökdepe obasynyň töweregindäki gadymy daş asyryna degişli bolan Pessejikdepe ýadygärliginiň diwar bezeginde ýüze çykarylan byçgynyň dişiniň şekilinde setir bolup gidýän öýjagazlary suratlandyrýan “It ýatak” göli bar.

Häzirki wagtda bu gadymy nagşyň Ahal halylarynyň älem zolagynda çitilýändigi sebäpli, ol halkyň arasynda “Älem nagşy” diýlip hem atlandyrylýar. Balkan halylaryndaky gölüň bolsa bürgüdiň dyrnagyna meňzeýändigi sebäpli, ol “Dyrnakgöl” nagşy diýlip atlandyrylýar.

Türkmen alabaýyny wasp edýän ýene-de bir gadymy göl “Güjük yzy” gölüdir. Arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çägindäki IX — XIV asyrlara degişli Şähryslam ýadygärliginde türkmen alabaýynyň penjesiniň yzy ýüze çykaryldy. Gadymy ynanja görä, bu göl ynsanyň saglygyny we onuň öý-ojagyny, mal-mülküni dürli howplardan goraýar. Şol sebäpli, bu göli türkmeniň ak öýüniň gapysynyň iç ýüzünden asylýan eňsi halylarynda görmek bolýar.

Türkmen halylaryny, palaslary, keçeleri we beýleki nepis el işlerini bezeýän iň gadymy nagyşlaryň biri hem “Tazyguýruk” gölüdir. Ol halylaryň gyra nagyşlarynyň biri hökmünde gapynyň içki tarapynda asylýan haly önümleriniň merkezine çitilýän gölleriň gyralaryna jäheklenýär. Ata-babalarymyz bu göl gözden-dilden goraýar diýip hasap edipdirler.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän, IX — XIV asyrlara degişli Şährihaýbar ýadygärliginde türkmen alymlary tarapyndan tazynyň guýrugynyň şekili çekilen şakäsäniň bölegi tapyldy. Munuň özi bu sebitde gadymy döwürlerden bäri türkmen alabaýynyň we awçy tazylarynyň ösdürilip ýetişdirilendigi baradaky çaklamany tassyklaýar.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň muzeýlerinde türkmenleriň amaly sungatynyň, şeýle hem XIX — XX asyrlara degişli “It ýatak”, “Tazyguýruk”, “Güjük yzy” ýaly gadymy göller çitilen halylaryň we haly önümleriniň gadymy nusgalaryny gorap saklamak, öwrenmek hem-de giňden wagyz etmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

Bu ylmy işler türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende götermäge, itleriň bu tohumynyň galdyran taryhy yzlaryny ylmy taýdan has düýpli öwrenmäge hem-de ýaşlarymyzda milli mirasymyz babatynda düşünjeleriň baýlaşmagyna ýardam berer. Mundan başga-da, täze ylmy maglumatlar türkmen alabaý itlerini terbiýelemegiň we köpeltmegiň milli aýratynlyklary babatda hödürnamany ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşmak üçin taýýarlanýan maglumatlaryň üstüni ýetirer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen halkynyň taryhy-medeni mirasynyň has düýpli öwrenilmegine we aýawly goralyp saklanylmagyna hem-de ýaş nesle geçirilmegine ýardam berýän ylmy-barlaglaryň yzygiderli dowam etdirilmeginiň möhümdigini nygtady.

Ene-mamalarymyzyň dokan nepis haly göllerinde türkmen durmuşynyň ähli ugurlary beýan edilýär. Her bir milli nagyşda we gölde ata-babalarymyzyň pähimleri we toplan bilim-düşünjeleri jemlenendir, şoňa görä-de, biz olara hem-de umuman, tutuş taryhymyza sarpa goýmak bilen, özümize galdyrylan gymmatly mirasy geljekki nesillere ýetirmelidiris. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, amaly sungatyň bu ugruny öwrenmek üçin ýokary okuw mekdepleriniň, aýratyn-da, ynsanperwer ugurly mekdepleriň okuw maksatnamasyna girizmegi, bu gymmatly mirasy gorap saklamak işlerine alymlary, şeýle hem Milli Geňeşiň agzalaryny çekmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz türkmen alabaýynyň waspyny ýetirýän maglumatlary giňden wagyz etmek maksady bilen, bu babatda wekilçilikli halkara maslahatynyň geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyna ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara onuň dowamynda arheologiýa tapyndylary, şeýle hem türkmen alabaýynyň keşbi şekillendirilýän halylaryň we haly önümleriniň nagyşlary hem-de gölleri bilen jemgyýetçiligi tanyşdyrmak barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna ýurdumyzyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň we olaryň gatnaşmagynyň meseleleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldaw bermegi netijesinde, ýurdumyzda ilaty sagdyn durmuş ýörelgesine çekmek, döwlet derejesinde bedenterbiýäni we sporty goldamak, wagyz etmek hem-de ösdürmek, ony dünýä derejesine çykarmak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejeli türgenleri taýýarlamaga uly ähmiýet berilýär.

Gysga döwrüň içinde Türkmenistan dünýä we yklym derejesindäki möhüm halkara ýaryşlaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Milli Liderimiziň sport arkaly parahatçylygy we dostlugy pugtalandyrýan nusgalyk başlangyçlary bilen Halkara Olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi ýaly iri halkara sport guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

Tokio — 2020 Olimpiýa oýunlarynyň tejribesinden ugur alyp, 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň bu halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy, milli ýygyndy toparlary toplumlaýyn esasda taýýarlamak boýunça maksatnamany hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň türgenlerini taýýarlamak we olaryň ussatlygyny kämilleşdirmek hem-de ýokary netije gazanmaklary üçin zerur şertler döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, parahatçylygy we abadançylygy alamatlandyrýan sport toýuna — Parižde geçiriljek Tomusky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygy bellenildi. Häzirki döwrüň şertlerine laýyklykda, sport parahatçylygyň ilçisi hem-de halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr. Geçen ýylyň ýanwarynda tassyklanan Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasy hem şuňa gönükdirilendir. Bu maksatnamanyň esasy ugry ýokary derejeli türgenleri, ussat tälimçileri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamakdan ybaratdyr.

Bu gün dünýä derejesindäki uly ýaryşlarda Türkmenistana mynasyp wekilçilik edýän hem-de ýurdumyzyň sport abraýynyň pugtalandyrylmagyna mynasyp goşant goşýan ýaş we zehinli türgenleriň ýeňişleri milli sport ulgamynda özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, biziň türgenlerimiziň mundan beýläk-de ata Watanymyzyň sport abraýyny mynasyp gorajakdygyna, özleriniň ussatlygy bilen Olimpiýa hereketiniň belent ýörelgelerini berkarar etjekdigine ynam bildirdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri-de döwlet dolandyryş ulgamyna we milli ykdysadyýetimiziň dürli ugurlaryna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Bu babatda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» hem-de «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy» ýurdumyzda geçirilýän degişli işleriň anyk maksatlaryny kesgitleýär.

Dünýä derejesinde sanlylaşdyrmak ugrunda öňdebaryjy halkara gurama hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi (HEB) çykyş edýär.

Muňa mysal hökmünde, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň ilkinji “TürkmenÄlem 52oE” aragatnaşyk emeli hemrasynyň älem giňişliginde üstünlikli ýerleşdirilendigini görkezmek bolar.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen, Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen birnäçe anyk ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek teklip edilýär.

Hususan-da, kiberhowpsuzlygy berkitmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýändigini nazara almak bilen, Türkmenistanyň Milli kiberhowpsuzlyk strategiýasynyň hem-de Hereketler meýilnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň birinji ýarymynda HEB bilen Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň arasynda olaryň işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça yzygiderli maslahatlaşmalary geçirmek, milli kiberhowpsuzlyk türgenleşiklerini guramak hem-de sebit derejesinde geçirilýän kibertürgenleşiklere gatnaşmak, ilatyň arasynda kiberhowpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirmek teklip edilýär. Munuň özi ýurdumyzyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi tarapyndan dolandyrylýan Global kiberhowpsuzlyk indeksi boýunça tutýan ornuny ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Şunuň bilen baglylykda, “Elektron hökümetiň” ýola goýulmagy milli ykdysadyýetimiziň sanly ulgama geçirilmeginiň esasy ugry bolup durýar. Birleşigiň bu babatda toplan tejribesine esaslanyp, 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde HEB-niň hünärmenleriniň gatnaşmagynda pudagara duşuşyklary geçirmek meýilleşdirilýär.

2012-nji ýydan bäri dünýä derejesinde sanly ulgam we innowasion tehnologiýalar boýunça bilimi ýokarlandyrmak babatda Halkara elektroaragatnaşyk birleşiginiň akademiýasy hem hereket edýär. Akademiýa tarapyndan amala aşyrylýan “Sanly özgeriş merkezleri” taslamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň degişli hünärmenleri, tehniki işgärleri we talyplary üçin aýratyn okuw maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu maksatnama halkara maglumat, kommunikasiýa we aragatnaşyk ulgamlarynda dünýä derejesinde toplanan tejribe bilen tanyşmak we döwletimizde ornaşdyrmak üçin okuw çärelerini öz içine alar.

Ýokarda aýdylanlary nazara alyp, wise-premýer, daşary işler ministri Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin 2022-nji ýylyň iş meýilnamasynyň taýýarlanylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu meseläniň örän möhümdigini hem-de sanlylaşdyrmak ulgamynda döwlet syýasaty bilen baglydygyny nygtady.

Innowasion ösüş ýoluna düşen ýurdumyz döwrüň talaplaryna laýyklykda, örän wajyp wezipeleri öz öňünde goýýar. Şolaryň hatarynda öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmak we kiberhowpsuzlygy üpjün etmek wezipeleri bar.

Milli Liderimiz Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça beýan edilen teklipleri makullap, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz 8-9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetini Eýran Yslam Respublikasyna gulluk iş saparyna ibermek baradaky Buýruga gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de şol ýerde syýasy we ykdysady meseleler boýunça netijeli gepleşikleri geçirmek barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň adalat edaralarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu işler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda hukuk ulgamynyň edaralarynyň işini düzgünleşdirmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda, milli kanunçykaryjylyk tejribesi we halkara hukugyň kadalary esasynda geçirilýär.

Mundan başga-da, döwlet edaralaryny, jemgyýetçilik guramalaryny we eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalaryny hukuk taýdan goldamak maksady bilen, kanunçylykda bellenen tertipde raýatlardan, edaralardan, guramalardan hem-de kärhanalardan gelip gowuşýan kanunçylygy düşündirmek baradaky ýüztutmalara garalýar.

Häzirki wagtda Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi web-saýty işe girizildi. Gulluk tarapyndan berilýän hukuk hyzmatlarynyň käbirlerini onlaýn görnüşde ýerine ýetirmäge we berilýän hukuk hyzmatlary üçin tölegleri onlaýn görnüşde almaga mümkinçilik berýän elektron programma işlenip taýýarlanyldy hem-de ulanyşa girizildi.

Türkmenistanyň halkara abraýynyň hem-de ykdysady bähbitleriniň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, halkara hukuk meseleleri boýunça hukukçylary taýýarlamak babatda degişli okuw meýilnamalary yzygiderli esasda kämilleşdirilýär we okuwlar guralýar. Şeýle hem Türkmenistanyň degişli pudak edaralarynyň hünärmenleriniň we hukukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak hem-de täze hukuk edebiýatlaryny neşir etmek boýunça häzirki zaman usulyýet gollanmalary işlenip taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda mundan beýläk-de işleri alyp barmagyň wajypdygyny nygtady. Adalat ministrliginiň işini kämilleşdirmek boýunça netijeli çäreler görülmelidir, sanly ulgamyň mümkinçiligini giňden ulanmak hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň öňdebaryjy häzirki zaman programmalaryny ornaşdyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Awiasiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamany tassyklamak baradaky» Kararyň taslamasy boýunça hasabat berdi.

“Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek maksady bilen, şeýle hem “Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda çykaran Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Adalat ministrligi bilen bilelikde degişli Düzgünnamanyň taslamasyny taýýarlandygy habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, awiasiýanyň dolandyryş ulgamyna häzirki zaman usullaryny, menejmenti giňden ornaşdyrmak baradaky meselelere ünsi çekdi. Munuň özi häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen şertlenendir hem-de öňde goýlan wezipeleri babatda döwlet düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhüm ugrudyr.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz hödürlenen resminama gol çekdi hem-de ony sanly ulgam arkaly Agentligiň ýolbaşçysyna iberip, onuň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda pudaklary sanly ulgama geçirmek işini çaltlandyrmagyň hem-de ilat üçin radio alyp eşitdiriş ulgamyny gowulandyrmagyň zerurdygyny aýdyp, agentligiň ýolbaşçysyna ýagdaýlary seljermegi we işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewe berk käýinç yglan edip, degişli Buýruga gol çekdi hem-de resminamany sanly ulgam arkaly agentligiň Baş direktoryna iberdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň jemini jemläp, hökümetiň agzalarynyň ünsüni olaryň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere çekdi.

Şu ýyl biz köp sanly iri desgalary ulanmaga bermeli. Şolaryň arasynda biziň üçin uly we möhüm bolan Ahal welaýatynyň edara ediş merkezi hem bar. Bu ýerde işler tamamlanyp barýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şoňa görä-de, göz öňünde tutulan işleri bellenen möhletde hem-de ýokary hilli tamamlamak maksady bilen, milli Liderimiz ýüze çykýan soraglara gyssagly seretmek we çözmek üçin, bu ýerde her hepdede maslahat geçirmegi degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz toparyň ýolbaşçylygyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Ahal welaýaty boýunça jogapkär edilip bellenen orunbasary Ç.Gylyjowy, toparyň agzalygyna bu ýerde alnyp barylýan işleriň maliýe tarapyna jogap berýän S.Berdimuhamedowy hem-de gurluşyk işlerine jogap berýän Ç.Purçekowy belleýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýüze çykýan soraglary çözmek üçin toparyň agzalarynyň maslahata islendik ýolbaşçyny çagyryp biljekdigini, eger, wagt tapsa, özüniň hem birnäçe maslahatlara gatnaşjakdygyny belläp, indiki hepdeden işe başlamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz ýangyç-energetika toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň örän möhüm pudaklarynyň biridigini aýdyp, şoňa görä-de, täze ýyly Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparyndan başlandygyny belledi. Nebitgaz toplumynyň bu welaýatlarda zähmet çekýän işgärleri, daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyp, önümçilik maslahatlaryny geçirdik. Nebitgazly täze ýataklary özleşdirmegiň taslamalary bilen tanyşdym diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn wagtda ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna hem baryp görmegi göz öňünde tutýandygyny belläp, mähriban halkymyzyň bähbidine Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň ägirt uly gorlary bolan uglewodorod serişdelerini özleşdirmek üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini we geljekde hem dörediljekdigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ş.Abdrahmanowa ýüzlenip, indi uzak ýyllardan bäri, Derweze sebitinde köp möçberde tebigy gazyň ýanyp durandygyny, bu ýagdaýyň ekologiýa, şeýle hem golaýynda ýaşaýan adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýändigini aýtdy.

Galyberse-de, biz eksport edip, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ep-esli möçberde girdeji aljak çig malymyzy ýitirýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we wise-premýere alymlary ýygnap, eger gerek bolsa, daşary ýurtly geňeşdarlary hem çekip, bu ýangyny söndürmegiň çözgüdini tapmagy tabşyrdy. Tebigy gazy peýdalanjak ýerimizi bolsa özümiz taparys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýene-de bir uly maksatnamanyň üstünde işlemegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda biz mähriban Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny giňden belläp geçdik. Garaşsyzlyk bolsa biziň gazanan beýik üstünliklerimiziň binýadydyr. Geçen otuz ýylyň içinde ýurdumyzda örän köp işler bitirildi, taryhy taýdan şu gysga döwürde biz ägirt uly üstünlikleri gazandyk.

Men häzir garaşsyz ösüşiň geçen 30 ýylynda ýeten sepgitlerimizi gaýtalap durjak däl. Bu soraglara biz ýakynda Halk Maslahatynyň mejlisinde jikme-jik seretdik diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Diňe bir zady aýdaýyn: Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňky çylşyrymly döwre, geçiren ähli kynçylyklarymyza garamazdan, bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek hem-de kämilleşdirmek başartdy diýip, milli Liderimiz belledi. Şu döwürde biz döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşyny döretdik. Ýyllarboýy toplan tejribämize daýanyp, döwlet institutlaryny kämil ýagdaýa getirdik. Milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyryp, dünýä bileleşiginde Garaşsyz döwletimiziň tutýan ornuny berkitdik.

Umuman, biz Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanynda hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe giň gerimli durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirdik. Syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban halkymyz öz bellän maksatlaryny ynamly amala aşyrdy diýip döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we şeýlelikde, durnukly syýasy, ykdysady we durmuş taýdan ösüşi gazanmagyň başardandygyny belledi.

Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, indi biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris hem-de düzmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz fewral aýynyň başynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmegi teklip etdi. Mejlisde geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň Maksatnamasyna seretmeli we ony tassyklamaly. Şeýle hem 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerini jemläp, şu ýyl üçin wezipeleri kesgitlemeli diýip hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek bilen bagly ähli işleri umumy utgaşdyrmagy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe tabşyrdy.

Şeýle hem milli Liderimiz Hökümetiň ähli agzalaryna Halk Maslahatynyň bu mejlisine gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange