Перейти к содержимому

«TÜRKMENISTANDA SYÝAHATÇYLYGY ÖSDÜRMEGIŇ ESASY UGURLARY WE MÜMKINÇILIKLERI» ATLY HALKARA MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

19.03.2023

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahatyň dabaraly açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ak mermerli paýtagtynda guralýan bu maslahatyň dünýäniň syýahatçylyk ulgamynda möhüm ähmiýetli waka öwrüljekdigine berk ynanýaryn.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz bilen dünýä döwletleriniň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklary yzygiderli ösdürilýär. Biz hemişelik Bitaraplyk derejämizden gelip çykýan wezipelere laýyklykda, syýahatçylyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýäris. Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy, Syýahatçylyk şäherleriniň bütindünýä federasiýasy, daşary ýurtlaryň syýahatçylyk kärhanalary bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň syýahatçylyk ulgamynyň halkara derejede kämilleşdirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu halkara maslahatyň yzygiderli geçirilmegi syýahatçylyk ulgamyny ösdürmäge, dünýäniň döwletleri bilen syýahatçylyk ulgamynda gatnaşyklary kämilleşdirmäge ýardam berýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan, häzirki döwürde üstünlikli amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler ýurdumyzy syýasy, ykdysady taýdan düýpli ösdürmekde, halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekde, dünýä döwletleri bilen hoşniýetli gatnaşyklary has-da ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Täze taryhy döwürde syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän iri möçberli maksatnamalar döwletimiziň dost-doganlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik ýörelgelerini dünýäde has-da giňden dabaralandyrýar. Ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamyna halkara syýahatçylygyň gazananlary, baý tejribesi, döwrebap we kämil ugurlary ornaşdyrylýar. Häzirki zaman milli syýahatçylyk düzümini döretmekde, ýurdumyzyň çäginde syýahatçylyk işiniň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesgitlemekde halkara hyzmatdaşlyga uly orun degişlidir.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly dostlar!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde abraý-mertebesiniň belent bolmagynda türkmen halkynyň baý taryhy-medeni gymmatlyklary, milli aýratynlyklary möhüm ähmiýete eýedir. Gadymy türkmen topragynda müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen milli däp-dessurlar, medeni gymmatlyklar, taryhy ýadygärlikler halkymyzyň milli mirasynyň genji-hazynalarydyr. Türkmen tebigatynyň baý ösümlik we haýwanat dünýäsi, tebigy täsinlikleri, arheologik ýadygärlikleri, orta asyr binagärliginiň gymmatlyklary ýurdumyza gelýän syýahatçylarda aýratyn gyzyklanma döredýär.

Birnäçe desgalarynyň binagärlik aýratynlygy boýunça Ginnesiň rekordlar kitabynda orun alan Aşgabat şäheri, Hazar deňziniň sapaly kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Gadymy Merw, Nusaý, Köneürgenç ýaly taryhy ýadygärlikler, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen «Görogly» dessançylyk sungaty, «Küştdepdi» aýdym we tans dessury, türkmen milli halyçylyk sungaty, dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty, türkmen milli keşdeçilik sungaty, şeýle hem Garagum sährasynyň gözellikleri, Köýtendagyň täsinlikleri daşary ýurtlardan gelýän syýahatçylar üçin özboluşly ajaýyp täsinliklerdir.

Häzirki döwürde «Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrmakda, baý taryhy-medeni mirasymyzy giňden wagyz etmekde we ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini açyp görkezmekde köp işler alnyp barylýar.

Hormatly adamlar!

Gadyrly myhmanlar!

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahatyň Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň öňüsyrasynda geçirilmegi aýratyn many-mazmuna eýedir. Nowruz baýramy dost-doganlygy, raýdaşlygy, ynsanperwerligi we parahatçylyk ýörelgelerini dabaralandyrýan, halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklary kemala getirýän baýramdyr. Halkara maslahata gatnaşyjylar Milli bahar baýramy mynasybetli Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasynda” ýaýbaňlandyryljak baýramçylyk çärelerine gatnaşarlar.

Sizi «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, syýahatçylyk ulgamynyň ösdürilmegi ugrunda alyp barýan giň gerimli işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange