Перейти к содержимому

TÜRKMENISTAN BILEN TATARYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDAKY PARLAMENTARA GATNAŞYKLAR BERKIDILÝÄR

23.05.2022

Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda parlamentara hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gahryman Arkadagymyz pursatdan peýdalanyp, kärdeşini şanly 75 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, oňa berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny we işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Söhbetdeşler dost-doganlyk gatnaşyklary berk ýola goýlan Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasynda giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen nygtadylar. Bu bolsa taraplaryň däp bolan hyzmatdaşlygy wagtyň synagyndan geçen esasda ýola goýmaga özara ygrarlydygynyň aýdyň beýanydyr.

Men Tatarystan Respublikasyna ýakynda bolan saparymy, biziň wekiliýetimiziň myhmansöýerlik we göwnaçyklyk bilen kabul edilmegini aýratyn mähir bilen ýatlaýaryn diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy hem-de geçirilen gepleşikleriň we duşuşyklaryň dowamynda gazanylan üstünligiň gatnaşyklarymyzyň ähli pudaklarda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine şaýatlyk edýändigini nygtady.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen tarapynyň parlamentara gatnaşyklaryň yzygiderli giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini tassyklap, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny islendik wagt Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy hem-de şol saparyň ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange