Перейти к содержимому

«TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI» KITABY UKRAIN DILINDE NEŞIR EDILDI

07.12.2020

Şu gün Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäklerinde ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ukrain dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy.

Çärä Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, jemgyýetçilik we döredijilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Bu kitabyň hytaý, ýapon, rus we gruzin dillerine terjime edilendigini bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiziň çuň many-mazmuna ýugrulan “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly eseriniň indi ukrain diline neşir edilmegi halkymyzyň taryhyna, däp-dessurlaryna hem-de baý maddy däl mirasyna bolan ählumumy gyzyklanmanyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär.

Tanyşdyryş dabarasynda çykyş edenler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu eseriniň milletiň ruhy gymmatlyklarynyň arabaglanyşygyny saklamaga hem-de mundan beýläk-de wagyz etmäge ýardam etjekdigini biragyzdan bellediler. Islendik halkyň medeniýetinde şöhlelendirilýän baky umumadamzat ýörelgeleri asyllylyk, edep-terbiýelilik, myhmansöýerlik, dostluk, agzybirlik we bitewilik ýaly häsiýetleri özünde jemleýän türkmen halkynyň däplerinde aýdyň
beýanyny tapýar.

Şeýlelikde, ukrain okyjylary türkmen halkynyň medeniýeti, filosofiýasy, milli häsiýetleri parasatly ahlak ýörelgeleri baradaky düşünjelerini giňeltmäne ajaýyp mümkinçilik aldylar. Bu bolsa netijeli türkmen-ukrain dostluk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de berkitmäge hem-de ösdürmäge ýardam eder.

Şu gün medeniýet we habar beriş serişdeleri ulgamynyň wekilleri öz üstünlikleri bilen tanyşdyran, Bitaraplygyň 25 ýyllygynyň hormatyna guralan sergide kitabyň ukrain dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy bu toplumyň işiniň ruhy taýdan ösen jemgyýeti kemala getirmegi ugur edinýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Bu ýerde öz çeşmelerini, mirasyny oňat bilýärler we aýawly saklaýarlar hem-de geljege ynamly seredýärler.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Secured By miniOrange