Перейти к содержимому

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY SAUD ARABYSTANYNYŇ PATYŞA MAŞGALASYNYŇ AGZASY BILEN DUŞUŞDY

19.05.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystanynyň Patyşa maşgalasynyň agzasy Emir Muhammed ben Saad ben Halid Al Saud bilen bolan duşuşygynda sazlaşykly ösýän köptaraply hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, myhman türkmen halkynyň Milli Liderine Saud Arabystanynyň Patyşasynyň we Mirasdüşer Şazadasynyň aýdan mähirli sözlerini ýetirdi hem-de Gahryman Arkadagymyza mähriban käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny aýtdy. 

Belent mertebeli myhmany gadymy, myhmansöýer türkmen topragynda görýändigine şatdygyny aýdyp, türkmen halkynyň Milli Lideri medet beriji sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, iki Mukaddesligiň hyzmatkäri, Saud Arabystanynyň Patyşasyna we Patyşa maşgalasynyň agzalaryna iň gowy arzuwlaryny aýtdy. 

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Saud Arabystany bilen däbe öwrülen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň we ysnyşykly hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen belledi hem-de Emir Muhammed ben Saad ben Halid Al Saudyň bu gezekki saparynyň köpugurly türkmen-saud gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ilerledilmegine mynasyp goşant boljakdygyna ynam bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň diňe bir ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda däl, eýsem, abraýly halkara düzümleriň, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigi nygtaldy. 

Myhmanyň belleýşi ýaly, Saud Arabystanynda sazlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerine, ählumumy gün tertibiniň möhüm meselelerini çözmek boýunça öňe sürýän netijeli başlangyçlaryna hem-de işjeň ilerledýän parahatçylyk we ynanyşmak diplomatiýasyna kanagatlanma bildirilýär. 

Pursatdan peýdalanyp, myhman türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy hem-de ähli türkmenistanlylary giňden bellenilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady. Şeýle hem ol Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren “Ösüş arkaly parahatçylyk” diýen başlangyjynyň tutuş dünýäde parahatçylygy saklamagyň özboluşly nusgasyna öwrülendigini nygtady. 

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň Watanymyzyň BMG tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk derejesine laýyklykda ýola goýulýandygyny belledi. Häzirki döwürde Bitaraplyk derejesinden gelip çykýan ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, gyzyklanma bildirýän ýurtlar hem-de hyzmatdaşlar bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek ýörelgeleri Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunda arap dünýäsiniň ýurtlary bilen özara gyzyklanma bildirilýän köpugurly gatnaşyklara möhüm üns berilýär. 

Mundan başga-da, parlamentara gatnaşyklary ösdürmek, kanun çykaryjylyk işinde tejribe alyşmak babatda parlamentleriň wekilleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň sazlaşykly ösýändigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ugurda bar bolan ähli mümkinçilikleri doly herekete girizmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Ýangyç-energetika toplumy, söwda, maýa goýum ugurlary, ulag we aragatnaşyk, himiýa we dokma senagaty, oba hojalygy ýaly pudaklar döwletara hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Medeni ynsanperwer ulgamyň hem türkmen-saud hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, söhbetdeşler taraplaryň bu ugurda anyk netijelere ýetilmegine gönükdirilen işleri amala aşyrmaga taýýardygyny nygtadylar. Munuň özi iki dostlukly halkyň has-da ýakynlaşmagyna hyzmat eder.

Umumy pikire görä, häzirki döwürde ösüşiň täze usullaryna, sanlylaşdyrmaga möhüm ähmiýet berilýär. Şunda iki ýurduň öňdebaryjy tehnologiýalar bilen işjeň gyzyklanýan hem-de sanly ulgama ussatlyk bilen erk edýän ýaşlaryň arasynda tejribe alyşmagy boýunça hyzmatdaşlygyň ägirt uly geljeginiň bardygy bellenildi. 

Mähirli kabul edilendigi üçin ýene bir gezek hoşallyk bildirip, myhman türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy we tagallasy bilen bina edilen Arkadag şäherine baryp görendigini hem-de ekologiýa taýdan arassa, döwrebap şäheriň ägirt uly geljeginiň bardygyny belledi. 

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Saud Arabystanynyň Patyşa maşgalasynyň agzasy Emir Muhammed ben Saad ben Halid Al Saud birek-birege berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan işlerinde üstünlik hem-de iki ýurduň doganlyk halklaryna mundan beýläk-de gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw etdiler.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange