Перейти к содержимому

TÜKMENISTANYŇ PREZIDENTI TÄJIGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞDY

06.08.2021

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda döwlet sapary bilen bolýan hem-de Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşýan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşdy.

Milli Liderimiz özara bähbitlilige, ynanyşmaga we birek-biregi hormatlamaga esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gazanylan derejesine kanagatlanma bildirdi. Bellenilişi ýaly, ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlyk iki döwletiň bähbitlerine laýyk gelýär hem-de ählumumy parahatçylygy, durnukly ösüşi we howpsuzlygy saklamak üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär.

Belent mertebeli myhman mähirli kabul edilendigi hem-de Hazaryň ajaýyp kenarynda geçirilýän we halkara giňişliginde Türkmenistanyň abraýynyň ýokarlanmagynyň nobatdaky subutnamasy bolup durýan çäreleriň ýokary derejede guralandygy üçin hoşallyk sözlerini beýan etdi.

Duşuşygyň barşynda ozal gazanylan ylalaşyklary amala aşyrmagyň barşyna hem-de döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryna üns berildi. Olaryň netijeli häsiýeti syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek we has-da pugtalandyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Söhbetdeşligiň çäklerinde taraplar Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Söhbetdeşler sebiti has-da ösdürmek meselesini ara alyp maslahatlaşmak bilen, ähli ugurlarda netijeli, köptaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Merkezi Aziýada parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek meseleleri boýunça garaýyşlaryň meňzeşdigi bellenildi, bu sebitde ykdysady gatnaşyklary giňeltmek durnukly ösüşiň esasy şerti bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, sebit boýunça gatnaşyklaryň taryhynda täze tapgyr bolup durýan Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň aýratyn orny bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda iki ýurduň Baştutanlary biri-birine döwlet işinde üstünlikleri arzuw edip, ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesi mahsus bolan özara bähbitli gatnaşyklary has-da giňeltmegiň ygtybarly kepillendirijileri boljakdyklaryna ynandyrdylar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon dostlukly gatnaşyklara we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine ygrarlydyklaryny ýene bir gezek tassyklap, Türkmenistanyň we Täjigistanyň doganlyk halklaryna bagtyýarlyk, parahatçylyk we abadançylyk arzuw etdiler.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange