Перейти к содержимому

MILLI LIDERIMIZ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ AHALTEKE ATÇYLYK TOPLUMYNA BARDY

23.02.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de edebi döredijilik bilen meşgullandy. Munuň özi şöhratly pederlerimiziň yhlasyndan kemal tapan dünýä nusgalyk milli gymmatlyklarymyza aýratyn sarpa goýmagyň, çeper döredijilikde ýetilen sepgitlere, geçilen manyly menzillere uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Milli Liderimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde ady rowaýata öwrülen we dünýä medeniýetinde mynasyp orun eýeleýän ahalteke bedewleriniň halkara giňişlikdäki abraýy barha belende göterilýär. Soňky ýyllarda ahalteke bedewlerine dünýä alymlary, taryhçylary we atşynaslary tarapyndan uly üns berilýär. Dünýä genji-hazynasynda ahalteke bedewleri türkmenleriň döredijilik zehininiň aýdyň mysaly hökmünde aýratyn orun eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiz «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda milli senenama boýunça togsan dolup, bahar paslynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi.

Milli Liderimiziň Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän topluma gelip görmegi, bir tarapdan, halkymyzyň asylly däpleriniň dowamatlylygyny alamatlandyrýan bolsa, ikinji tarapdan, dünýä gymmatlyklaryna uly goşant goşan ata Watanymyzyň şöhratynyň mundan beýläk-de belende göterilmegine üns berilýändiginiň ýene bir mysalyna öwrüldi.

Mähriban Diýarymyzyň özboluşly tebigy aýratynlyklary, onuň ajaýyplygy, aýratyn-da, gaýtalanmajak sungat eserine çalymdaş gözelligi döredýän ýaz paslynyň ilkinji pursatlary ynsan kalbyna ýakymly täsir edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toplumda idedilýän atlar, olary degişli derejede saklamak üçin döredilen şertleriň aýratynlygy bilen yzygiderli gyzyklanyp, bu ýerde at seýislemek, tohumçylyk-seçgi işlerini talabalaýyk guramak we atçylyk sportunyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilýän mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagyna möhüm ähmiýet berýär.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde, ilki bilen, şu ýylyň 18-nji ýanwarynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine barýan pursadynda täze dünýä inen we atşynaslaryň haýyşy boýunça at goýan taýçanagy bilen didarlaşdy. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiz 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylandygyndan ugur alyp, bu taýçanaga Zaman diýip at dakypdy…

Bu gün gönüden-göni Arkadag Prezidentimiziň yzygiderli aladasy netijesinde Döwlet tugramyzda orun alan ahalteke bedewiniň şöhratyny dünýä ýaýmak, paýhasly pederlerimiziň döreden milli atşynaslyk däplerini döwrebap ösdürmek üçin toplumlaýyn işler amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz täze ýylyň ilkinji günlerinde dünýä inen nurana taýçanaga göwnejaý ideg edilýändigini, onuň sazlaşykly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiz “At — myrat” diýlişi ýaly, häzir pederlerimizden miras galan seýisçilik sungatynyň döwrebap dowam edýändigini, behişdi bedewleriň göwnejaý idedilmegine, olaryň tohum arassalygynyň goralyp saklanylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, atşynaslara alyp barýan asylly işleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Şol pursatda Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň agzalary tarapyndan Zaman atly taýçanak bilen bir günde dünýä inen alabaýa at dakyp bermek haýyş edildi.

Milli taryhy-medeni mirasymyzy aýawly saklamak hem-de dünýä ýaýmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmen alabaýlarynyň seçgiçilik işlerini ösdürmek we kämilleşdirmek degişli ugurda geçirilýän giň gerimli işleriň möhüm bölegine öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz täze doglan güjügi synlap, alabaýlaryň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ahalteke bedewleri hem-de ajaýyp halylarymyz ýaly, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň hatarynda durýandygyny belledi. Olar türkmeniň sazlaşyk, gözellik, maddy we ruhy gymmatlyklar hakynda düşünjeleriniň nyşanlaryna öwrülip, halkymyzyň medeniýetiniň ähmiýetli bölegini emele getirýär.

Döwlet Baştutanymyz ýakynda ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşiniň täze tapgyryny öz içine alýan we halkymyz bilen bilelikde maslahatlaşylyp kabul edilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýen şygaryň hormatyna täze dünýä inen alabaýa Eýýam diýip at goýdy.

Milli Liderimiz: «Goý, bu alabaý ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň täze eýýamynyň batly gadamlarynyň, halkymyzyň belent ruhunyň nyşanyny özünde jemläp, edermenligiň, wepadarlygyň ajaýyp nusgasyny görkezsin!» diýip, ýagşy arzuwlar etdi.

Häzirki wagtda türkmen alabaýy hem edil ahalteke bedewleri ýaly dünýäde meşhur tohumlaryň biri hasaplanylýar. Ýurdumyzyň seçgiçileriniň alyp barýan işleri hem-de alabaýyň arassa ganlylygyny saklamagy netijesinde ol biziň günlerimize çenli özüniň asyl keşbini saklap geldi. Munuň özi şöhratly pederlerimiziň yhlasyndan dörän milli gymmatlyklarymyzyň dünýä ähmiýetli bolmagynda möhümdir. Şunuň bilen baglylykda, alabaýlar hem-de ahalteke bedewleri bilen baglanyşykly degişli işler mynasyp derejede dowam etdirilýär. Munuň özi asylly ýörelgeleriň dowamata atarylýandygyny alamatlandyrýar.

Sahawatly türkmen topragy ähli döwürleriň we halklaryň iň gowy bedewleriniň ýetişdirilýän mekany hökmünde ykrar edildi. Ahalteke bedewleriniň şöhraty taryhy geçmişde hem, häzirki döwürde hem Ýer ýüzüne ýaýrady. Türkmen seýisleri köp asyrlaryň dowamynda ýelden ýüwrük bedewleri terbiýeläp ýetişdirmek maksady bilen, olaryň taýçanaklaryny saýlap alyp hem-de tohum arassalygyny gorap saklap, dünýä atşynaslygynyň naýbaşy nusgasyna öwrülen atlaryň aýratyn täsin tohumyny döretdiler.

Türkmenler gadymy döwürlerden başlap, bedewlere we alabaýlara tälim bermegiň netijeli tilsimlerini işläp taýýarlapdyrlar. Ahalteke bedewi edermen türkmen ýigitleriniň hakyky, wepaly hemrasy, alabaýlar bolsa edermen goragçylar bolupdyr. Munuň şeýledigine diňe bir köp sanly rowaýatlar we hekaýatlar däl-de, şu günlere çenli saklanyp galan daşary ýurtly awtorlaryň taryhy ýazgylary hem şaýatlyk edýär. Olar türkmen behişdi bedewleriniň haýran galdyryjy wepadarlygy barada ýazgylary galdyrypdyrlar.

Milli Liderimiz olar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugranda, Zaman atly taýçanak birenaýy kişňedi. Munuň özi ýurdumyzda milli gymmatlyklarymyzyň ösdürilmegi, olaryň geljek nesillere ýetirilmegi ugrunda alada edýän Arkadag Prezidentimiziň tagallalaryna hoşallygy aňladýan owaz bolup ýaňlandy.

Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň meýdançasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň dabaralandyrylýan pursatlarynda ata Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň bähbidine çekýän ýadawsyz zähmeti üçin tüýs ýürekden hoşallygyň nyşany hökmünde halkymyz tarapyndan sowgat berlen Garaşsyz atly ajaýyp gyr at bilen didarlaşdy hem-de onuň bilen birsellem gezim etdi.

At çapyşyklary türkmen toýlarynyň we baýramçylyklarynyň bezegidir. Şowhunly at çapyşyklary, atçylyk sporty boýunça guralýan bäsleşikler ahalteke bedewleriniň hemişe türgenleşdirilen beden taýýarlygynda bolup, uzak aralyklara ýörişlere hem çydamly bolmagyna ýardam beripdir. Biziň günlerimizde sportuň iň gyzykly we özüne çekiji milli görnüşleriniň biri bolan at çapyşyklary uly meşhurlyga eýedir.

Milli Liderimiziň tagallasy we aladasy netijesinde ýurdumyzda ýelden ýüwrük bedewler Watanymyzyň ösüşiň we döredijiligiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketini alamatlandyryp, milletimiziň mirasynyň, türkmen halkynyň döredijilik paýhasynyň dowamatlylygynyň hem-de şöhratly pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklarynyň ähli döwürde-de ylham çeşmesi bolýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Dag etekleriniň ajaýyp tebigy aýratynlyklary bu ýerde emele gelen amatly howa gurşawy bilen utgaşyp, ynsan kalbynda ýakymly täsirleri galdyrýar.

Döwlet Baştutanymyzyň ahalteke bedewleriniň reňk sazlaşygynda möhüm orun eýeleýän gyr bedew bilen gezim etmegi ynsan bilen bedewiň arasynda köp asyrlaryň dowamynda kemala gelen içki ruhy baglanyşygyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Häzir milli Liderimiziň ýadawsyz tagallasy netijesinde bu baglanyşyk türkmen atşynaslygynyň hem-de atçylyk sportunyň ösdürilmeginiň täze tapgyrynyň rowaçlyklary nazarlaýandygyny äşgär edýär.

Behişdi bedewler okgunly ösýän Garaşsyz Watanymyzyň özboluşly nyşanydyr. Bu bolsa ahalteke bedewleriniň dünýä atçylyk sportunda geçen şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmek hem-de başarnyklaryny doly açmak üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Bedewleriň tebigy gözelligi, çalasynlygy, wepadarlygy, ösen aň-paýhasy hem-de aýratyn başarnyklary köp asyrlaryň dowamynda şahyrlar we suratkeşler üçin ylham çeşmesi bolup geldi.

Soňra milli Liderimiz bu ýerdäki iş otagyna bardy. Köpetdagyň etegindäki tebigy aýratynlyklar, ýazyň ilkinji gününiň hoştap howasy, nurana taýçanagyň hem-de alabaýjygyň özboluşly hereketleri her bir ynsanyň ruhuny göterip, ylhamyny joşdurýar. Hormatly Prezidentimiz bedewler bilen didarlaşyp, milli mirasymyza, alabaýlara guwanyp, bahar paslynyň ilkinji gününde özüniň durmuş ýoly baradaky ýatlamalaryny, pikir-garaýyşlaryny jemläp, täze eseri döretmäge girişdi.

Döwlet Baştutanymyz öz döredijiliginde Diýarymyzyň taryhyna, asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgelere, paýhasly pederlerimiziň döreden gymmatlyklaryna hem-de halkymyzyň asylly däp-dessurlaryna aýratyn ähmiýet berýär. Munuň özi milli Liderimiziň köp ýüzýyllyklaryň dowamynda şöhratly ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna uly sarpa goýýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleri bilen bir hatarda, Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan ösüşleri, ýeten derejesi hem-de özüniň ömrüniň manyly menzilleri, durmuş ýoly baradaky maglumatlary bir ýere jemläp, täze eseri döretmäge girişmegi ýurduň ykbalyna dahylly ýörelgeleriň dowam edýändiginiň nobatdaky güwäsidir.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, her bir adamyň toplan durmuş tejribesi nesiller üçin bahasyz baýlyk bolup durýar. Munuň özi halypa-şägirtlik ýolunyň, peder-perzent mekdebiniň özboluşly sapagydyr. Bu bolsa ýaşlar üçin örän gymmatly durmuş gollanmasy hasaplanýar.

Hormatly Prezidentimiz daşary ýurtlaryň abraýly habarlar agentlikleriniň wekilleri bilen duşuşanda, kitap ýazmagy esasy işiniň, döwlete we halka gulluk etmegiň möhüm bölegi hasaplaýandygyny belledi. Uly zähmetiň we kämil yhlasyň siňdirilmegi netijesinde binýat bolýan eserlerde öňe sürülýän pikir-garaýyşlar döwletimizi ösdürmegiň möhüm ugry we bagtyýar nesiller üçin ýolgörkeziji çelgi bolup durýar.

Milli Liderimiziň kämil zehini bilen döreýän eserlerde şu gün we geljek üçin örän möhüm başlangyçlar öňe sürülýär. Olarda mukaddes Garaşsyzlygymyz, hemişelik Bitaraplygymyz, ata-babalarymyzyň beýik işleri, türkmen topragynyň gülläp ösüşleri, saz, söz, sungat, medeniýet, parahatçylyk, dost-doganlyk, ynsanperwerlik, milli garaýyşlar, milli duýgy-düşünjeler, döwletlilik, syýasat, adalat, diplomatiýa, taryh hem miras, şu gün hem geljek hakynda söhbet edilýär.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň ýazmaga girişen täze kitaby hem bu eserleriň üstüni ýetirmek bilen, ösüşiň täze tapgyry — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlikli ýetmekde halkymyza ruhy goldaw berer.

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, adamzada söýgi öz halkyňa söýgüden başlanýar, dünýä söýgi öz göbek ganyň daman topragyňa, ata Watanyňa söýgüden başlanýar. Özüňi bilmän, dünýäni tanamak mümkin däldir.

Täze eser geçmişiň şu gün bilen, şu günüň geljek bilen baglanyşygyny özünde jemläp, nesillerde halkymyza we ýurdumyza buýsanjy artdyrar.

Diýarymyzyň ösüş ýoly, edermen halkymyzyň döredýän milli gymmatlyklary, şeýle hem Garaşsyz döwletimiziň soňky ýyllarda dünýä giňişliginde eýeleýän orny we döwleti dolandyrmagyň dünýä nusgalyk milli ýörelgeleri hormatly Prezidentimiziň döredijiliginde möhüm orun eýeleýär. Munuň özi asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara, onuň häzirki zaman şertlerinde dowamata atarylýandygyna mähir we söýgi bilen garalýandygyny aýan edýän hakykatdyr.

Ýaz paslynyň ilkinji günleriniň ýakymly howasy türkmen topragynyň, aýratyn-da, dag etekleriniň özboluşlylygy bilen utgaşyp, adamlary täze ýeňişlere, uly üstünliklere ruhlandyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda beýik maksatlar amal bolýar. Munuň özi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir pursadynyň rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň nyşanydyr.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange