Перейти к содержимому

MERKEZI SAÝLAW TOPARYNYŇ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARYNYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA MEJLISI

14.03.2022

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça geçirilen saýlaw möwsüminiň netijeleri jemlenildi.

Habar berlişi ýaly, bir aý mundan ozal badalga alan hem-de geçen şenbe güni — 12-nji martda üstünlikli tamamlanan bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre açyklyk we aýdyňlyk, giň bäsdeşlik esasynda geçip, türkmen jemgyýetinde demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygyny, ilatyň raýatlyk düşünjeliliginiň ýokary derejededigini aýdyň görkezdi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy mejlisi açyp, ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynyň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň senenamasyna ajaýyp sahypa bolup giren bu uly ähmiýetli waka bilen oňa gatnaşanlary gutlady. Halkymyz mizemez agzybirligini we jebisligini, ata-babalarymyzyň mukaddes wesýetlerine wepalylygyny ýene-de bir gezek görkezip, ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek, ata Watanymyzda demokratik ýörelgeleri berkarar etmek ugrunda möhüm ädim ätdi.

Bellenilişi ýaly, saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň hemme tapgyrlary öz wagtynda hem-de hereket edýän kanunçylygyň talaplaryna we umumy kabul edilen halkara kadalara laýyklykda guraldy.

Ses bermek işleri ýurdumyzyň çäklerindäki saýlaw uçastoklarynyň 2577-sinde geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň ses bermegi hem guramaçylykly geçdi. Ilçihanalaryň we konsullyk edaralarynyň ýanynda döredilen 41 saýlaw uçastogynda Watanymyzyň çäklerinden daşynda bolan ildeşlerimiziň müňlerçesi has mynasyp dalaşgäre ses berdiler.

Merkezi saýlaw toparynyň internet saýtynda ses bermegiň barşyna onlaýn arkaly tanyşmaga şert döredildi.

Saýlaw möwsüminiň häsiýetli aýratynlygy saýlawçylaryň ýokary işjeňlik görkezendigindedir. Munuň özi ilatyň ýokary raýat jogapkärçiligine hem-de ata Watanymyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmelere mundan beýläk-de gönüden-göni gatnaşmaga bolan islegine şaýatlyk edýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary hem-de onuň bilen baglanyşykly çäreler halkara jemgyýetçilikde we dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly gyzyklanma döretdi. Şol günler Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, şeýle hem birnäçe daşary ýurtlardan synçylaryň toparlary we žurnalistler ýurdumyzda bolup, saýlaw möwsüminiň barşy bilen ýerinde tanyşdylar, saýlawlaryň açyklygyna hem-de aýanlygyna göz ýetirdiler.

Milli synçylar hem saýlaw işleriniň hemme tapgyrlaryna doly gözegçiligi amala aşyrdylar. Şolaryň arasynda syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we dalaşgärleriň wekilleri bolup, saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçendigini tassykladylar.

Milli kanunçylyga laýyklykda, saýlawlaryň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda yglan ediler.

Mejlisiň ahyrynda merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy saýlawlaryň geçirilmegine guramaçylykly hem-de jogapkärçilikli çemeleşip, döwletimiziň demokratik esaslarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyndaky saýlaw çärelerine gatnaşanlaryň ählisine, şol sanda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny habarlar, maglumatlar bilen ýokary derejede dogruçyl beýan eden köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange