Перейти к содержимому

MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ PARLAMENTARA FORUMYNA GATNAŞYJYLARA

12.05.2022

Hormatly Parlamentara foruma gatnaşyjylar!

Sizi ak şäherimiz Aşgabatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň giňden bellenilýän günlerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn we onuň ýokary guramaçylykly hem-de netijeli geçjekdigine ynanýaryn.

Türkmenistan dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalar bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Bilelikdäki iri halkara taslamalar, oňyn başlangyçlar durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň halkara resminamalara goşulmagy we şertnamalaýyn-hukuk binýadynyň berkidilmegi, ilkinji nobatda, ynamly gatnaşyklaryň pugtalanmagyna oňyn täsir edýär.

Türkmenistanyň parlament diplomatiýasy ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk derejesine we «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna» laýyklykda üstünlikli alnyp barylýar. Ol daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda gatnaşyklary ýola goýmak, halkara parlamentara guramalaryň we assambleýalaryň işine gatnaşmak, parlamentara dostluk toparlaryny döretmek, bilelikdäki parlament çärelerini guramak arkaly durmuşa geçirilýär. Munuň özi Bitarap döwletimiziň halkara başlangyçlaryny goldamakda möhüm gural bolup durýar. Bu işde biziň taýýarlan, halkara gatnaşyklarda «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly täze pelsepämiz işjeň durmuşa geçirilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de onda beýan edilýän çagyryşlary parlamentler tarapyndan goldamak işine goşant goşmak maksady bilen, geçen ýyl Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan sanly ulgam arkaly «Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly parlament ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň geçirilendigini hem bellemek isleýärin.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!

«Merkezi Aziýa — Russiýa Federasiýasy» görnüşinde sebitde ilkinji gezek geçirilýän Parlamentara forum däp bolan dostlukly türkmen-rus, türkmen-gazak, türkmen-gyrgyz, türkmen-täjik, türkmen-özbek gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmakda aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolar.

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky döwletara gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup durýan parlamentara hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda has işjeň häsiýete eýe bolýar. Ýurdumyzyň iki palataly parlament ulgamyna geçmegi hem-de Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen, türkmen-rus parlamentara gatnaşyklary ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykarylýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşi Merkezi Aziýa döwletleriniň parlamentleri bilen hem özara gatnaşyklary has işjeň ösdürýär. Şol gatnaşyklar häzirki wagtda täze many-mazmuna eýe bolýar.

Hormatly Parlamentara foruma gatnaşyjylar!

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» göz öňünde tutulan düýpli özgertmeleriň hukuk esasyny döretmek üçin degişli işleriň alnyp barylýan günlerinde geçirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy Türkmenistanyň döwlet dolandyryşynda hem-de diplomatiýanyň möhüm ugurlarynda toplan oňyn tejribesini parlamentara meýdançalaryň çäginde ýaýratmaga mümkinçilik berer. Bu syýasy çäre ýurdumyzyň dünýä döwletlerini ylalaşyga we dialoga, ählumumy abadançylyga, ösüşe çagyrýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatynyň täze taryhy döwürde hem has-da ähmiýetlidigini giňden açyp görkezer.

Türkmen halky dost-doganlyga, parahatçylyga hem-de halklaryň agzybirligine uly gadyr goýýar. Gözbaşyny ruhy-medeni gymmatlyklaryň umumylygyndan alyp gaýdýan özara bähbitli hyzmatdaşlyk Russiýa Federasiýasynyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşyklarynyň pugta binýady bolup durýar. Biziň halklarymyzy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän taryhy kökler, gadymy, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk, doganlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!

Şu forumyň pikir alyşmak üçin netijeli meýdança öwrüljekdigine hem-de Merkezi Aziýanyň döwletleri we Russiýa Federasiýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga mümkinçilik berjekdigine, biziň ýurtlarymyzyň halkara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de netijeli hem-de köptaraplaýyn ösdürmäge hyzmat etjekdigine ynanýaryn.

Foruma gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglygyny, halklarymyzyň dost-doganlygyny pugtalandyrmak ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange