Перейти к содержимому

HOWANDARLYGA MÄTÄÇ ÇAGALARA HEMAÝAT BERMEK BOÝUNÇA HAÝYR-SAHAWAT GAZNASYNYŇ ÝANYNDAKY ÝAŞULULAR GEŇEŞINIŇ MEJLISI

16.11.2022

Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisi boldy. Mälim bolşy ýaly, şu ýyl bu gaznanyň ýanynda onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek çözgüdi kabul edildi.

Türkmen halky taryhyň dowamynda özüniň öçmejek ynsanperwer gymmatlyklaryna hem-de asylly ýörelgelerine eýermek bilen, ösüp gelýän ýaş nesiller, olaryň saglygy barada alada edip, ýaşlaryň zähmetsöýerlik hem-de ene topraga çäksiz söýgi ruhunda hemmetaraplaýyn bilimli, terbiýeli şahsyýetler hökmünde kemala gelmegine uly üns beripdir. Täze taryhy eýýamda bu ýörelgeler döwrüň ruhuna laýyk derejede ösdürilýär.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlara we Aşgabat şäherine wekilçilik edýän hormatly ýaşulular bilen hal-ahwal soraşdy, olaryň ýerlerde alyp barýan işleri hem-de ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek ugrunda ýerine ýetirilýän giň möçberli işleriň netijeleri bilen gyzyklandy. Gahryman Arkadagymyz hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça geçirilýän bu günki duşuşykda Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, degişli Kanunlary bilen baglanyşykly meseleleriň hem-de howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek boýunça öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny belledi.

Taryhdan belli bolşy ýaly, türkmen halky öz geljegi bolan çagalaryna terbiýe bermäge, ýaşlaryň başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamaga aýratyn üns beripdir. Döwletimizde gurlup ulanmaga berilýän çagalar baglary, orta mekdepler, ähli amatlyklary bolan sport mekdepleri, meýdançalar we çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezleri mähriban Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesiller üçin niýetlenendir. Çagalary hemmetaraplaýyn alada hem-de mähir bilen gurşap almak milletimize mahsus ýörelgedir diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam etdi.

Hormatly Arkadagymyz ýaşulularyň jemgyýetimizde oňyn ýörelgeleri pugtalandyrmakda, ýaşlaryň halal zähmete we asylly işlere bolan höwesini artdyrmakda möhüm orun eýeleýändiklerini belläp, olaryň bu ugurda alyp barýan işleriniň mundan beýläk-de netijeli häsiýete eýe bolmagyny arzuw etdi.

Soňra mejlise gatnaşýan ýaşuly nesliň wekillerine söz berildi.

Ilki bilen, Mary welaýatyna wekilçilik edýän ýaşuly Allaýar Allakow çykyş etdi. Ol häzirki döwürde hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän asylly işleriň oňyn netije berýändigini belledi. Bu günki gün halkymyzyň hemmetaraplaýyn eşretli ýaşaýşy, ýaşlaryň doly derejeli hünärmenler bolup ýetişmekleri we olaryň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryna ussatlyk bilen erk edip bilmekleri ugrunda döwlet derejesinde uly işler amala aşyrylýar. Bu bolsa nesilleriň hemmetaraplaýyn bilimli, terbiýeli, Watana, halkymyza, Arkadagly Serdarymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişmeklerine giň ýol açýar.

Hormatly Arkadagymyz häzirki döwürde ýaşlar, olaryň sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meseleleriň döwletimiziň yzygiderli üns merkezinde saklanýandygyny belläp, bu babatda ýaşululara möhüm ornuň degişlidigini aýratyn nygtady we olaryň mundan beýläk-de netijeli iş alyp barjakdyklaryna ynam bildirdi.

Mary welaýatyna wekilçilik edýän ýaşulularyň ýene biri Allaberdi Çaryýew öz çykyşynda mejlise gatnaşmaga, tutuş halkymyz we jemgyýetimiz üçin ähli meseleler babatda pikir alyşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde nesil terbiýesine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem ol ýurdumyzyň ýaşulularynyň şunuň ýaly asylly işiň has-da ilerlemegine, Diýarymyzda parahatçylykly ösüşiň üpjün edilmegine, iň esasysy bolsa, ýaşlaryň halal zähmete bolan höwesiniň artmagy ugrunda edilýän işlere mynasyp goşant goşýandyklaryny guwanç bilen belledi.

Hormatly Arkadagymyz türkmen halkynyň çaga terbiýesine möhüm ähmiýet berýändigini, şunda döwlet tarapyndan çagalaryň aň-paýhas hem-de döredijilik babatda ukyp-başarnyklaryny doly açyp görkezmekleri üçin zerur şertleriň döredilýändigini belledi. Bu bolsa ýaşlary zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisi Lebap welaýatyna wekilçilik edýän Ereş Talipowyň çykyşy bilen dowam etdi. Ol welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýaşlar bilen ýaşulularyň özara gatnaşyklarynyň aýratynlyklary barada gürrüň berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan giň möçberli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde ýaşlara wajyp orun degişli bolup durýar. Ýurdumyzyň ýaş neslini milletimiziň belent ruhy-ahlak ruhunda terbiýelemek boýunça öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, ýaşuly nesliň wekilleri wagyz-nesihat işlerine yzygiderli gatnaşýarlar. Bu bolsa kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň baş şertini emele getirýär.

Ýurdumyzyň ýaşlarynyň asylly zähmete bolan höwesini artdyrmakda, olaryň arasynda wagyz-nesihat çärelerini geçirmekde işjeňlik görkezýändikleri üçin hormatly ýaşululara minnetdarlyk bildirip, Gahryman Arkadagymyz Lebap welaýatyndan gelen ýaşulularyň ýene biriniň çykyşyny diňledi.

Lebap welaýatyna wekilçilik edýän Garly Bazarow häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli halky üçin bolşy ýaly, ýaşlaryň bilim-terbiýe almaklary, saýlap alan hünärine eýe bolmaklary we netijeli zähmet çekmekleri ugrunda döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigi üçin hormatly Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza welaýatyň ýaşulularynyň we ýaşlarynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Häzirki döwürde dünýä ylmyna çuňňur aralaşýan türkmen ýaşlary ähli ugurlarda işjeňlik görkezýärler. Bu bolsa ýurdumyzda alnyp barylýan giň möçberli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Hormatly Arkadagymyz ýurdumyzyň ýaşlarynyň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli bolmaklary ugrunda mundan beýläk-de yzygiderli alada etjekdigini aýdyp, hormatly ýaşulularyň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmaklarynyň bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagynda aýratyn ähmiýetlidigini belledi.

Daşoguz welaýatyna wekilçilik edýän Toýly Kurbanmetow öz çykyşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyna hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ähli welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýaşulularyny bir ýere jemlän mejlise gatnaşmaga hem-de ýurdumyzyň durmuşynyň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Gahryman hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň häzirki döwürde netijeli hereket edýändigi, onuň howandarlyga mätäç çagalara hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi aýratyn bellenilmeli guwançly ýagdaýdyr. Munuň özi ýurdumyzda ynsanperwer ýörelgeleriň rowaçlyklara beslenýändigini görkezýär.

Hormatly Arkadagymyz döwletimiziň howandarlyga mätäç çagalara hemmetaraplaýyn kömek-goldaw bermek işlerine zerur üns berýändigini aýdyp, bu ynsanperwer ýörelgeleriň çaganyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdi.

Daşoguz welaýatyndan gelen Henip Zahyrow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisine gatnaşmagynyň özi üçin uly mertebedigini belläp, bu işleriň türkmen halkynyň döreden asylly ýörelgelerini mundan beýläk-de ösdürmäge uly ýardam berýändigini nygtady. Munuň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen asylly ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ruhuna kybap derejede dowam etdirilmeginde aýratyn ähmiýetlidir.

Ösüp gelýän ýaş nesilleri özbaşdak durmuşa taýýarlamakda, olarda ýokary ahlak we watançylyk duýgularyny pugtalandyrmakda hem-de ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde hormatly ýaşulularyň alyp barýan işleriniň zerurdygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow olara mundan beýläk-de alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Balkan welaýatyna wekilçilik edýän Ýazmyrat Atamyradow häzirki döwürde halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny ösdürmek ugrunda döwlet derejesinde tagalla edilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bu günki mejlisiň dowamynda seredilen meseleler boýunça kabul edilen çözgütler ösüp gelýän ýaş nesilleriň watansöýüjiligini artdyrmakda, olaryň halal zähmete bolan söýgüsini belende götermekde aýratyn ähmiýetli bolar.

Gahryman Arkadagymyz çaga terbiýesiniň türkmen halky üçin aýratyn ähmiýetli we asylly ýörelgä öwrülendigini belläp, bu ugurda zerur bolan işleri üstünlikli alyp barýandyklary üçin hormatly ýaşululara minnetdarlyk bildirdi we Balkan welaýatyna wekilçilik edýän ýene bir mejlise gatnaşyjy ýaşuly Abdyrahman Begjanowa söz berdi. Ol soňky ýyllarda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli bolmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilmeginiň guwançly ýagdaýdygyny aýratyn nygtady. Şol bir wagtyň özünde howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek asylly ýörelgä öwrüldi. Munuň özi ýurdumyzyň ähli ilatynyň, şol sanda çagalaryň saglyk ýagdaýynyň yzygiderli üns merkezinde saklanylýandygynyň nobatdaky beýanydyr diýip, hormatly ýaşuly belledi we munuň üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş nesliň saglygyny berkitmek meseleleriniň döwlet tarapyndan ileri tutulýan wezipe hökmünde kesgitlenendigini belläp, bu ugurdaky işleriň mundan beýläk-de netijeli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatyna wekilçilik edýän ýaşulularyň pikirini diňledi. Bu sebitiň wekili Gurbangeldi Aýlyýew ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, obalaryň we şäherleriň bagy-bossanlyga bürelmegi ugrunda edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändigini, bu işlere ýurdumyzyň ähli halkynyň, şol sanda ösüp gelýän ýaş nesilleriň işjeň gatnaşýandygyny aýratyn buýsanç bilen nygtady. Munuň özi hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän asylly ýörelgeleriň giň goldawa eýe bolýandygyny görkezýär. Bu bolsa halkymyzyň belent maksatlary nazarlaýan oňyn işlere agzybirlikde gatnaşýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy häzirki döwürde ekologik meseläniň dünýä ähmiýetli wezipe bolup durýandygyny, onuň üstünlikli çözülmegi ugrunda Türkmenistanda giň möçberli işleriň alnyp barylýandygyny we ol işleriň oňyn netijesini berýändigini aýratyn belledi.

Ahal welaýatynyň wekili Şaberdi Amansaparow Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilendigi üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza mejlise gatnaşýan ýaşulularyň adyndan hoşallyk bildirdi. Munuň özi asyrlar aşyp gelýän asylly ýörelgeleriň döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändigini görkezýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilenine köp wagt geçmändigine garamazdan, şu döwürde öňde goýlan maksatlara ýetmek ugrunda ägirt uly işleriň bitirilendigini belledi.

Mejlisiň dowamynda Aşgabat şäheriniň ýaşulularyna hem söz berildi.

Paýtagtymyza wekilçilik edýän Rejepmämmet Ataýew häzirki döwürde ýaş nesilleriň sazlaşykly ösüşi ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini, ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugrunda döwlet tarapyndan zerur şertleriň döredilýändigini guwanç bilen belledi. Bu bolsa ýaşlary beýik maksatlara, täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar.

Hormatly Arkadagymyz ýaşlaryň halal zähmet bilen meşgullanmagynyň, olaryň önümçilik pudaklarynda yhlasly işlemeginiň guwandyryjy hakykatdygyny belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Aşgabat şäherine wekilçilik edýän Orazmuhammet Hojatow döwletiň çagalaryň we ýaşlaryň arkasynda sarsmaz gala bolup durýandygyny belläp, onuň ýaşuly nesliň wekilleriniň guwanjyny we buýsanjyny artdyrýandygyny nygtady. Munuň özi ata-babalarymyzyň asylly ýörelgeleriniň täze eýýamda mynasyp dowam etdirilýändiginiň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, türkmen halkynyň taryhyň dowamynda ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly bolandygyny we bu ýagşy dessurlaryň häzirki döwürde netijeli dowam etdirilýändigini belledi. 2021-nji ýylyň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň etraplarynyň, şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin ähli zerur enjamlar bilen üpjün edilen häzirki zaman “Tiz kömek” awtoulaglarynyň berilmeginiň, haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna howandarlyga mätäç çagalara paýtagtymyzyň we welaýatlaryň lukmançylyk edaralarynda dürli operasiýalary ýerine ýetirmegiň, bejergi üçin çykdajylary hem-de lukmançylyk enjamlaryny satyn almak üçin tölegleri geçirmegiň asylly däbe öwrülmegi munuň aýdyň beýanydyr.

Haýyr-sahawat gaznasynyň we onuň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň işiniň hukuk taýdan esaslandyrylmagy gaznanyň işine kuwwatly itergi berer. Gahryman Arkadagymyz häzirki döwrüň ýokary tehnologiýalar zamanasydygyny, ýaşlaryň häziriki zaman ylmyndan ussatlyk bilen baş alyp çykmaklary üçin zerur tagallalaryň edilmelidigini, şunda toplanan oňyn tejribä laýyklykda, olaryň terbiýesine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Häzirki döwürde jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine zerur üns berilýär, munuň üçin häzirki zaman sagaldyş-dynç alyş merkezleri, ýokary derejede enjamlaşdyrylan sport mekdepleri, stadionlar, meýdançalar guruldy. Olaryň halkymyz üçin elýeterli bolmagy häzirki günüň möhüm wezipesidir.

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde köpçülikleýin bag nahallarynyň oturdylmagynyň ekologik abadançylygy üpjün etmekde ähmiýetlidigini belläp, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bu işe halkymyzyň, aýratyn-da, ýaşlaryň uly höwes bilen gatnaşmagynyň bellärliklidigini nygtady.

Hormatly Arkadagymyz mejlise gatnaşýan ýaşululara ýüzlenip, ýaşlar bilen yzygiderli duşuşyklaryň we söhbetdeşlikleriň oňyn netije berýändigini belledi. Häzirki döwürde halkara görkezijilere laýyk derejede enjamlaşdyrylan çagalar baglaryny, umumybilim berýän mekdepleri gurýarys. Bu bolsa milli ynsanperwer ýörelgeleriň häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyrylýandygyny görkezýär diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlara alyp barýan asylly işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange