Перейти к содержимому

HORMATLY PREZIDETIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMYDOWYŇ WE PREZIDENT ŞAWKAT MIRZIÝOÝEWIŇ ARASYNDAKY GEPLEŞIKLER

05.10.2021

Şu gün Daşkentde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Ozal habar berlişi ýaly, düýn milli Liderimiz goňşy ýurda resmi sapar bilen bardy.

Nobatdaky ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyk döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Taryhyň dowamynda kemala gelen dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, medeni we ruhy däpleriň umumylygy şol gatnaşyklaryň esasyny düzýär. Ilkibaşdan birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak, netijelilik hem-de özara bähbitlilik ýörelgelerinde guralýan türkmen-özbek hyzmatdaşlygy özara bähbitlere hem-de tutuş sebitiň abadançylygynyň maksatlaryna laýyk gelýär.

4-nji oktýabrda Daşkentde geçirilen bilelikdäki ykdysady forum Türkmenistanyň we Özbegistanyň giň gerimli hyzmatdaşlyga ygrarlylygynyň aýdyň subutnamasyna hem-de ýokary derejedäki gepleşikleriň öňüsyrasyndaky möhüm işewürlik çäresine öwrüldi. Onuň çäklerinde birnäçe ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, döwlet we hususy düzümleriň ýolbaşçylarynyň ikitaraplaýyn duşuşyklary-da geçirildi. Duşuşyklaryň barşynda gazanylan ylalaşyklar gol çekilen resminamalaryň uly toplumynda berkidildi. Şol resminamalar bolsa türkmen-özbek gatnaşyklaryny ösdürmäge, hususy ulgam boýunça netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

Irden döwlet Baştutanymyz “Kuksaroý” köşgüne tarap ugrady. Bu ýerde, köşgüň girelgesiniň öňünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew mähirli garşylady.

Iki ýurduň Liderleri dostlarça salamlaşyp, köşgüň öňündäki meýdança barýarlar. Şol ýerde belent mertebeli türkmen myhmanyny resmi garşylamak dabarasy boldy.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew ýörite niýetlenen münbere barýarlar. Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Döwlet senalary ýaňlanýar. Meýdançada nyzama düzülen Hormat garawulynyň serkerdesi dabaraly hasabat berýär. Türkmenistanyň we Özbegistanyň Baştutanlary nyzama düzülen esgerleriň öňünden geçýärler hem-de Özbegistan Respublikasynyň Döwlet baýdagyny hormatlaýarlar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew iki ýurduň Hökümet wekiliýetleriniň agzalary bilen tanyşýarlar.

Dabara tamamlanandan soň, Hormat garawulynyň esgerleri meýdançadan dabaraly gadam urup geçýärler.

Soňra iki ýurduň Liderleri “Kuksaroý” köşgüne tarap ugraýar. Bu ýerde Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde resmi taýdan surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň, ýokary derejede ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew belent mertebeli myhmany özbek topragynda mähirli mübärekläp we pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy golaýda bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek gutlady hem-de doganlyk türkmen halkyna parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdi.

Biziň her bir duşuşygymyz taryhy hem-de şanly wakadyr diýip, Özbegistanyň Baştutany aýtdy we gazanylan ylalaşyklaryň ählisiniň durmuşa geçirilýändigini, iki ýurduň halklarynyň bähbidine hyzmat edýändigini nygtady.

Özbek Lideri şu günki gepleşikleriň hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini giňişleýin ara alyp maslahatlaşmaga hem-de uzak möhletli geljek üçin täze wezipeleri kesgitlemäge oňat mümkinçilik berýändigini belläp, Türkmenistanyň Baştutanynyň saparynyň köpugurly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda sebit we halkara meýdançalarda gatnaşyklary ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewe Özbegistana resmi sapar bilen gelmek baradaky çakylygy hem-de mähirli garşylanandygy üçin minnetdarlyk bildirdi we pursatdan peýdalanyp, özbek kärdeşine öňümizdäki Prezident saýlawlarynda üstünlik arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, doganlyk Özbegistan özüniň milli Lideriniň baştutanlygynda hemmetaraplaýyn ösüşde, ýurduň halkara abraýyny pugtalandyrmakda we halkyň abadançylygyny ýokarlandyrmakda uly üstünlikleri gazanýar. Ýurdumyzda bu üstünliklere tüýs ýürekden guwanýarlar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Prezident Şawkat Mirziýoýewe dostluk we doganlyk gatnaşyklary bilen berkidilen döwletara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ýokary derejesini nygtap, soňky ýyllaryň dowamynda iki ýurduň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hil taýdan täze derejä çykandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Türkmenistan we Özbegistan sebit hem-de ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri, ilkinji nobatda bolsa, dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny hem-de gabat gelýändigini görkezip, abraýly halkara guramalaryň çäklerinde ysnyşykly gatnaşyk edýärler.

Ynanyşmak we işjeňlik ýagdaýynda geçen gepleşikleriň barşynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar, ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek we uzak möhletli geljek bilen baglylykda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Şunda taraplaryň özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy. Şunuň bilen baglylykda, koronawirus pandemiýasy zerarly dünýäde emele gelen çylşyrymly şertlere garamazdan, Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň durnukly artýandygy hem-de onuň oňyn ösüşini saklap galmak üçin ähli şertleriň bardygy bellenildi.

Şunuň bilen birlikde, özara gatnaşyklaryň täze ugurlaryny işjeň ösdürmegiň zerurdygy nygtaldy. Ýurtlarymyz munuň üçin ýeterlik derejede kuwwata, şol sanda özara söwdanyň, maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmak, senagat, ulag, energetika, oba hojalygy ulgamlarynda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak babatda uly kuwwata eýedir.

Bu babatda işewürlik çärelerini geçirmek möhüm orun eýeleýär. Ykdysady forumlaryň, maslahatlaryň, duşuşyklaryň, sergileriň we ýarmarkalaryň geçirilmeginiň iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleri hem-de olaryň döwlet düzümindäki hyzmatdaşlary üçin göni gatnaşyklary ýola goýmakda we bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak boýunça içgin pikir alyşmakda täsirli binýat bolup durýandygy bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, düýn geçirilen bilelikdäki ykdysady forumyň hem-de Bilelikdäki hökümetara toparyň sentýabr aýynda Daşkentde geçirilen nobatdaky mejlisiniň netijeli türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirildi.

Iki ýurduň sebitleriniň, ilkinji nobatda, serhetýaka sebitleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň uly kuwwaty aýratyn nygtaldy. Türkmenistanyň Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň wekiliýetleriniň 22-nji sentýabrda Özbegistanyň Buhara we Horezm welaýatlaryna bolan saparlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Şawkat Mirziýoýewiň belleýişleri ýaly, şeýle duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmegi iki ýurduň we halklaryň arasyndaky netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem-de höweslendirmäge ýardam edýär.

Soňky ýyllarda medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklar hem işjeňleşdirildi. Döwletleriň ikisi hem öňden gelýän hoşniýetli däplere esaslanýan bu işlere hemmetaraplaýyn goldaw berýär.

Gepleşikleriň barşynda taraplar sebit we ählumumy syýasatyň özara gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleleriniň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň yzygiderli geçirilmeginiň hem-de şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda şu derejede geçirilen sammitiň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygy nygtaldy.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew bilelikdäki tagallalaryň netijesinde türkmen-özbek strategik hyzmatdaşlyk, dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de umumy abadançylygyň bähbidine okgunly ösdüriljekdigine we berkidiljekdigine ynam bildirip, birek-birege hem-de iki ýurduň doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Milli Liderimiz Özbegistanyň Baştutanyny özi üçin amatly wagtda ýurdumyza sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdirildi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew belent mertebeli türkmen myhmanyny hem-de Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalaryny özbek topragynda ýene-de bir gezek tüýs ýürekden mübärekläp, Özbegistanyň we Türkmenistanyň doganlyk ýurtlardygyny, ygtybarly dostlardygyny we strategik hyzmatdaşlardygyny nygtady. Döwlet Baştutanlarynyň yzygiderli duşuşyklary, işjeň gatnaşyklar taraplaryň netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly gyzyklanmasyny we ymtylmasyny görkezýär. Bilelikdäki tagallalaryň we berk syýasy erk-islegiň netijesinde ikitaraplaýyn gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykaryldy. Şunuň bilen baglylykda, Özbegistanyň Baştutany özara haryt dolanyşygynyň okgunly ösüşini belledi. Soňky ýyllarda bu görkeziji üç essä golaý artdy. Saparyň öňüsyrasynda bilelikdäki ykdysady forum üstünlikli geçirildi. Bu forum netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen oňat netijeleri berdi.

Özbek Lideriniň belleýşi ýaly, ikiçäk gepleşikleriň barşynda uzak möhletli geljek üçin giň möçberli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähli meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şu maksatlar bilen bar bolan serişdelerden hem-de mümkinçiliklerden has doly peýdalanmak barada ylalaşyk gazanyldy.

Özara söwdanyň sanawyny giňeltmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, dürli pudaklarda senagat hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak, isleg bildirilýän önümleri öndürmek hem-de üçünji ýurtlaryň bazarlaryna çykmak, logistika düzümini kemala getirmek hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, taraplar degişli ýolbaşçylara “Ýol kartasyny” taýýarlamagy tabşyrmak barada ylalaşdylar.

Şunuň bilen birlikde Prezident Şawkat Mirziýoýew sebit derejesinde döwletara hyzmatdaşlygyň geljeginiň uludygyny belledi. Hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek maksady bilen, sebitleriň ikitaraplaýyn forumyny ýola goýmak hem-de onuň birinji duşuşygyny öňümizdäki ýylda Hywada geçirmek teklip edildi.

Ulag ulgamynda gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, üstaşyr geçelgeleri ösdürmek taraplaryň ykdysady bähbitlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarydyr. Bu ulgamdaky utgaşykly bilelikdäki tagallalar ýük daşalyşynyň möçberini artdyrmaga hem-de iki ýurduň üstaşyr kuwwatyny açmak üçin amatly şertleri döretmäge mümkinçilik berýär. Özbegistanyň türkmen tarapynyň Aşgabat ylalaşygyny ilerletmek hem-de Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň düzümini doly güýjünde ulanmak baradaky başlangyçlaryny goldaýandygy nygtaldy.

Özbek Lideri suw hojalyk meselelerini çözmekde öz ýurdunyň netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Şunuň bilen baglylykda degişli hökümetara toparyň birinji mejlisiniň üstünlikli geçirilendigi bellenildi.

Parlamentara derejede gatnaşyklary pugtalandyrmak hem möhümdir. Bu babatda bilelikdäki işiň oňat tejribesi toplanyldy.

Prezident Şawkat Mirziýoýew iki ýurduň halklarynyň dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň möhüm şerti hökmünde çykyş edýän medeni-ynsanperwer ulgamda däp bolan hyzmatdaşlygy giňeltmegiň wajypdygyny nygtady. Özara Medeniýet günleriniň, döredijilik toparlarynyň çykyşlarynyň, ylmy intelligensiýanyň wekilleriniň duşuşyklarynyň we beýleki çäreleriň guralmagy muňa ýardam etmelidir. “Ýüpek ýolunyň merjeni” atly Daşkent halkara kinofestiwalynyň çäklerinde geçirilen Türkmen kinosynyň günleri tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi.

Prezident Şawkat Mirziýoýewiň belleýşi ýaly, häzirki wagtda Özbegistanda türkmenler uly kowçum bolup ýaşaýar. Olaryň mundan beýläk-de ene dilini, medeniýetini, däp-dessurlaryny ösdürmegi üçin ähli şertler üpjün ediler. Özbek Lideri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Aşgabatda döredilýän “Daşkent” seýilgähiniň iki halkyň arasyndaky dostlugyň täze nyşanyna öwrüljekdigine ynam bildirdi. Şunda Daşkendiň ýaşaýjylarynyň arasynda “Aşgabat” seýilgähiniň uly meşhurlyga eýe bolandygy bellenildi. Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymgulynyň adyny göterýän köçe şol seýilgähe alyp barýar.

Prezident Şawkat Mirziýoýew türkmen Lideriniň şu günki gepleşikleriň ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygy täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidentine söz berilýär. Milli Liderimiz özbek kärdeşine ýurdumyzyň wekiliýetiniň adyndan mähirli kabul edilendigi hem-de myhmansöýerlik, netijeli işlemek babatda döredilen ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk bildirip, şu resmi saparyň döwletara hoşniýetli goňşuçylyk, doganlyk we ysnyşykly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, ony täze, geljegi uly ugurlara çykarmak maksatlaryna hyzmat edýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň häzirki derejesi Türkmenistana hem-de Özbegistana geljek üçin öz gatnaşyklaryny ynamly guramaga, halkara syýasatyň derwaýys meseleleri boýunça çemeleşmeleri ylalaşmaga, ykdysadyýetde, söwdada, maýa goýum işinde, medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygyň uzak möhletli meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Türkmen-özbek syýasy gatnaşyklarynda abraýly halkara we sebit düzümleriniň — BMG-niň, ÝHHG-niň, GDA-nyň, YHG-nyň çäklerinde hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Taraplar esasy halkara meseleler boýunça garaýyşlaryň meňzeşligine eýe bolmak bilen, dünýä giňişliginde özleriniň ädimlerini utgaşdyrýarlar, birek-biregi goldaýarlar. Munuň özi diňe bir biziň sebitimizde däl, eýsem, onuň çäklerinden daşda hem anyk netijeleri gazanmaga oňyn täsirini ýetirýär.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Özbegistan Respublikasy ýurdumyzyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen Kararnamalaryň 17-siniň, beýleki teklipleriň, şol sanda parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň bähbidine BMG-niň çäklerinde Bitaraplygyň dostlary toparyny döretmek baradaky başlangyjynyň awtordaşy bolup durýar we olara gatnaşyjylaryň hataryna girýär. Öz nobatynda, Türkmenistan Özbegistanyň halkara tagallalaryna uly ähmiýet bermek bilen, onuň oňyn başlangyçlaryny we tekliplerini ençeme gezek goldady.

Şeýlelikde, biziň ýurdumyz Özbegistan Respublikasynyň başyny başlan, Aralýaka sebiti “ekologik innowasiýalaryň we tehnologiýalaryň zolagy” diýip yglan edýän BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasynyň awtordaşy bolup durýar. Bu Kararnama Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletler tarapyndan biragyzdan goldanyldy. Türkmenistan özbek tarapynyň BMG-niň howandarlygynda özara Ulag-kommunikasiýa arabaglanyşygyny ösdürmegiň sebit merkezini döretmek baradaky başlangyjyny-da goldady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebit hyzmatdaşlygy barada durup geçip, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň geljeginiň uludygyny belledi. Mälim bolşy ýaly, şu ýyl biziň ýurdumyz YHG-da başlyklyk edýär hem-de Özbegistanyň öňümizdäki çärelere işjeň gatnaşmagyna umyt edýär. Şol çäreleriň esasylarynyň biri-de YHG-nyň 15-nji sammitidir. Bu sammiti 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirmek göz öňünde tutulýar.

Sebit durnuklylygyny we howpsuzlygyny pugtalandyrmak häzirki wagtda aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz iki ýurduň bu meselä çemeleşmeleriniň üýtgewsizdigini we yzygiderlidigini aýtdy.

Milli Liderimiz biziň döwletlerimiziň ýokarda agzalan ugurlarda hyzmatdaşlygynyň Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, ony durmuş-ykdysady taýdan dikeltmek işinde uly peýda getirmäge ukyplydygyna ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, yzygiderli syýasy gepleşikleri, şol sanda owgan meselesi boýunça gepleşikleri geçirmek maksady bilen, daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky yzygiderli gatnaşyklary dowam etdirmek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinden başga-da howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy durmak, Merkezi Aziýada suw serişdelerini aýawly we rejeli ulanmak, Aral meselesini çözmek ýaly möhüm ugurlar boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz iki ýurduň suw hojalyk meselelerinde hyzmatdaşlygynyň deňhukuklylyk we özara hormat goýmak häsiýetine eýedigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Özbegistan Respublikasy Türkmenistanyň köpýyllyk we ygtybarly söwda-ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Biz dürli pudaklarda özara gatnaşyklaryň giň mümkinçiliklerine, hökümetara we pudagara derejelerde toplanan tejribä ýokary baha berýäris.

Umuman, bu ulgamdaky hyzmatdaşlyk yzygiderli ösdürilip, hil taýdan pugtalandyrylýar. 2021-nji ýylyň 7 aýynda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň görkezijisi ABŞ-nyň 230 million dollaryna barabar boldy, ýeňil senagat, maşyngurluşyk, nebithimiýa, oba hojalygy we gurluşyk serişdeleri ýaly ugurlarda import şertnamalarynyň 194-si bellige alyndy.

Şunuň bilen birlikde, taraplaryň kuwwatyndan has netijeli peýdalanmak üçin uly giňişlik bar diýip, milli Liderimiz belledi. Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň golaýda geçirilen 16-njy mejlisiniň barşynda ýakyn ýyllarda özara haryt dolanyşygyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge we onuň möçberini artdyrmaga özara gyzyklanma hem-de taýýarlyk beýan edildi. Şeýle hem senagat taýdan goşulyşmagy ösdürmegiň we söwda hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamak barada ylalaşyk gazanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselesi baradaky gürrüňi dowam edip, şu saparyň barşynda Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan özbek kärhanalary bilen olaryň öndürýän, umumy bahasy ABŞ-nyň 307 million dollaryndan gowrak bolan önümlerini satyn almak babatda şertnamalary baglaşmak boýunça anyk teklipleriň işlenip taýýarlanylandygyny belledi. Munuň özi ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmaga saldamly goşant bolar.

Türkmenistan üçünji ýurtlara ibermek üçin niýetlenen oba hojalyk çig malyny, hususan-da, miwe, gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek ulgamynda hem-de himiýa, dokma senagaty önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatdaşlygyň dürli görnüşlerini ýola goýmagyň geljegini öwrenmek üçin açykdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna Söwda öýlerini açmak boýunça ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini çaltlandyrmak barada degişli tabşyryklary bermegi teklip etdi.

Himiýa senagaty ulgamynda iki ýurduň ugurdaş edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk ýola goýuldy, iri şertnamalaryň birnäçesi baglaşyldy. Milli Liderimiz bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen bilelikdäki taslamalary, hususan-da, türkmen kärhanalarynda çykarylýan karbamidi daşary ýurt bazarlaryna ibermek hem-de Türkmenistanyň çäginde ýoduň, bromyň we natriý sulfatynyň önümçiligini guramak boýunça taslamalary amala aşyrmak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi teklip etdi.

Ýurdumyz Özbegistanyň metallurgiýa ulgamyndaky kuwwatyny we tejribesini nazara almak bilen, bu geljegi uly ugurda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini içgin ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektrik energetikasy ulgamynda hem özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesiniň bardygyny belläp, türkmen tarapynyň özbek hyzmatdaşlary bilen bilelikde elektrik serişdeleriniň iberilýän möçberlerini ep-esli artdyrmak hem-de olaryň üstaşyr geçirilmegini giňeltmek üçin mümkinçiliklere garamaga taýýardygyny tassyklady.

Häzirki wagtda ulag ulgamy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu babatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň tagallalary baş maksada ýetmäge — Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlarynyň birleşdirilmegini üpjün etmäge ukyply kuwwatly hem-de döwrebap düzümiň döredilmegine gönükdirilip bilner we gönükdirilmelidir.

Hususan-da, biziň ýurdumyz Özbegistan — Türkmenistan — Hazar deňzi ugry boýunça, soňra Gara deňziniň portlary arkaly Ýewropa çykmak bilen, ulag ýollaryny ösdürmek boýunça bilelikde işlemäge taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň taslamasyny durmuşa geçirmek babatda işjeň gatnaşyklaryň zerurdygyny aýtdy. Mälim bolşy ýaly, öz döwründe biziň iki döwletimiz tarapyndan bu taslamanyň başy başlandy.

Umuman, türkmen-özbek söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýe bolýar hem-de Türkmenistan onuň netijeli ilerledilmeginiň üstünde yzygiderli işlär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary yzygiderli ösdürmek we giňeltmek döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrudyr. Soňky ýyllarda bu gatnaşyklar has işjeňleşdirildi. Medeniýet we kino günleriniň, bilelikdäki konsertleriň, sergileriň hem-de festiwallaryň özara guralmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Dek düýn “Ýüpek ýolunyň merjeni” atly 13-nji Daşkent halkara festiwalynyň çäklerinde Türkmen kinosynyň günleri tamamlandy. Bu çäre Aziýa, Afrika we Latyn Amerikasy ýurtlarynyň wekillerini birleşdirdi.

Döwlet Baştutanymyz ylym ugry boýunça hyzmatdaşlyga, iki döwlet üçin hem wajyp bolan ulgamlarda bilelikdäki ylmy barlaglary ýola goýmaga uly üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, bu ugurda özara gatnaşyklar boýunça resminamalary taýýarlamaga girişmegi teklip etdi.

Syýahatçylyk ulgamynda gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmek üçin uly kuwwat bar. Biziň ýurtlarymyzyň bütindünýä ähmiýetli taryhy-medeni desgalary, hususan-da, Gadymy Merw, Nusaý, Köneürgenç, Hywa, Buhara, Samarkant we beýleki köp sanly ajaýyp ýerleri bar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz serhetýaka çäklerde geljekde bitewi syýahatçylyk giňişligini kemala getirmäge gönükdirilen umumy syýahatçylyk ulgamlaryny döretmegiň üstünde oýlanmagy teklip etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, bilelikdäki tagallalar netijesinde döwletara gatnaşyklaryň yzygiderli, okgunly ösdürilýändigini belledi.

Çykyşynyň ahyrynda milli Liderimiz Prezident Şawkat Mirziýoýewe we Özbegistanyň wekiliýetiniň ähli agzalaryna özara gatnaşyklaryň meselelerini içgin ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygy, Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga aýratyn ünsi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Giňişleýin düzümde gepleşikler tamamlanandan soň, döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalary alyşmak dabarasy boldy. Şol resminamalaryň hatarynda Raýatlar üçin wiza amallaryny ýönekeýleşdirmek hakynda Ylalaşyk, raýatlaryň özara saparlary barada Teswirnama, Adalat ministrlikleri we Ylymlar akademiýalarynyň arasyndaky Ähtnamalar, 2024-nji ýyla çenli medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk Maksatnamasy, Biologik dürlüligi gorap saklamak boýunça Ylalaşyk, 2025-nji ýyla çenli ösümlikleriň karantini we goragy barada çäreleriň meýilnamasy, hojalyk şertnamalary, Himiýa senagaty ulgamyndaky Ähtnama, Serhetýaka söwda merkezi, özara söwda we maýa goýumlary, metrologiýa ulgamyndaky Ylalaşyklar, Statistika we iş üpjünçiligi ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk babatyndaky Ähtnama, Suw tygşytlaýjy tehnologiýalar baradaky Ähtnama, Üstaşyr we demir ýol gatnawlary baradaky Ähtnama, aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk, Daşoguz — Gürlen barlag geçiriş nokadyny işe girizmek hakyndaky Teswirnama, ulag ulgamyndaky Ýol kartasy, maglumat tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama bar.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Bilelikdäki Beýannama gol çekýärler.

Bularyň ählisi döwletara gatnaşyklaryň strategik häsiýete eýediginiň, köpugurly hyzmatdaşlygyň hukuk esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, iki döwletiň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

Prezident Şawkat Mirziýoýew gepleşikleriň jemleri barada aýdyp, şu gün düýpli we netijeli gepleşikleriň geçirilendigini belledi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Aýratyn nygtalyşy ýaly, Özbegistan Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygyň derejesine ýokary baha berýär. Şol hyzmatdaşlyk biziň köpasyrlyk dostluga, taryhyň, medeniýetiň, halklarymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň we däpleriniň umumylygyna esaslanýar. Şu gün geçirilen gepleşikleriň netijeleri taraplaryň özara gatnaşyklary has-da giňeltmäge ymtylýandygyny we şol gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi.

Doganlyk Türkmenistan bilen hoşniýetli goňşuçylygyň we hyzmatdaşlygyň yzygiderli berkidilmegi Özbegistanyň daşary syýasatynyň esasy ugry bolup durýar diýip, özbek Lideri belledi. Biziň döwletlerimiz hyzmatdaşlyk meseleleriniň ählisine içgin çemeleşmäni görkezýärler. Munuň özi anyk netijeleri gazanmaga ýardam edýär.

Özbegistanyň Baştutany soňky ýyllarda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň üç esse artandygyny mysal getirdi. Pandemiýanyň ähli çylşyrymlylyklaryna garamazdan, şu ýyl hem biziň ýurtlarymyza özara söwdany artdyrmak başartdy. Munuň özi döwletara gatnaşyklaryň ygtybarly kanunçylyk binýadynyň döredilendigine şaýatlyk edýär.

Bellenilişi ýaly, düýn geçirilen ykdysady forumyň jemleri boýunça söwda şertnamalarynyň we maýa goýum ylalaşyklarynyň uly toplumyna gol çekildi. Özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de energetika, oba hojalygy, senagat, himiýa, ulag, logistika ýaly ulgamlarda, şeýle hem bäsdeşlige ukyply eksport ugurly önümleri çykarýan önümçilik kärhanalaryny döretmek boýunça anyk taslamalary durmuşa geçirmek barada ylalaşyklar gazanyldy. Munuň özi geçirilýän gepleşikleriň we kabul edilýän çözgütleriň netijeliliginiň tassyknamasydyr.

Prezident Şawkat Mirziýoýew şeýle hem şu gün ýokary derejede geçirilen duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek we pugtalandyrmak, ony täze ugurlara çykarmak, telekeçiligi ýakyndan goldamak boýunça mundan beýläkki ädimleriň kesgitlenendigini belledi.

Haryt dolanyşygynyň möçberlerini yzygiderli artdyrmak bu babatda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Munuň üçin bolsa ähli mümkinçilikler bar.

Üçünji ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, biri-birimizde bazarlary döretmek barada ylalaşyldy. Şu gün gol çekilen serhetýaka söwda zolagy hakynda Ylalaşyk hem şoňa ýardam eder diýip, Özbegistanyň Baştutany aýtdy.

Senagat kooperasiýasyny ösdürmäge, awtomobilleri düzmek, elektrotehniki önümleri, gurluşyk serişdelerini öndürmek, pagtany we gök önümleri gaýtadan işlemek, döwrebap logistik düzümi döretmek babatda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak boýunça degişli ýol kartasyny taýýarlamaga aýratyn üns berilýär.

Sebitara gatnaşyklary ösdürmek hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrudyr. Golaýda Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň wekiliýetleriniň Buhara hem-de Ürgenje netijeli saparlary boldy diýip, Prezident Şawkat Mirziýoýew belledi hem-de Özbegistanyň we Türkmenistanyň serhetýaka welaýatlarynyň arasyndaky yzygiderli gatnaşyklaryň ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugruna öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Şunuň bilen baglylykda, taraplaryň her ýyl iki döwletiň sebitleriniň forumyny geçirmek barada ylalaşyk gazanandyklary habar berildi. Geljek ýyl Özbegistan türkmen dostlaryny hem-de hyzmatdaşlaryny Hywada garşylamaga taýýardyr.

Özbek Lideri uly ähmiýet berilýän ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlyk meselesine gaýdyp gelip, pandemiýa bilen şertlendirilen çylşyrymly ýagdaýa garamazdan, ýylyň başyndan bäri ýük daşamagyň möçberleriniň artýandygyny belledi. Taraplar mundan beýläk-de ulag geçelgelerini netijeli ulanmak üçin oňaýly mümkinçilikleri üpjün etmek, şol sanda Aşgabat ylalaşygynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmek hem-de Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň uly kuwwatyndan netijeli peýdalanmak barada ylalaşdylar.

Howanyň üýtgemegini nazara almak bilen, Özbegistan suw we ekologiýa ulgamlarynda, şol sanda halkara düzümleriň çäklerinde Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmagy göz öňünde tutýar. Şunda Prezident Şawkat Mirziýoýew Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki hökümetara toparyň işiniň başlanandygyny we onuň birinji mejlisiniň netijeli jemlerini kanagatlanma bilen belledi. Mundan başga-da Soltan Sanjar bendiniň durkuny täzelemegiň taslamasy durmuşa geçirilip başlandy.

Sebit howpsuzlygyny üpjün etmäge, hususan-da, Owganystandaky ýagdaýa degişli meseleler gepleşikleriň möhüm meseleleriniň hatarynda görkezildi. Biziň ýurtlarymyz Owganystanda uzak möhletli parahatçylygy we durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmek, şol sanda iri taslamalary durmuşa geçirmek, halkara guramalaryň çäklerinde ysnyşykly gatnaşyklary dowam etmek arkaly ösüşi ýola goýmak maksady bilen, mundan beýläk-de owgan halkyna hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýardyr diýip, Özbegistanyň Baştutany aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, awgust aýynyň başynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň taryhy ähmiýeti ýene-de bir gezek bellenildi. Onuň baý gün tertibi hem-de maksatnamasy sebitiň ýurtlarynyň jebisligini, hoşniýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga umumy meýlini ýene-de bir gezek görkezdi. Prezident Şawkat Mirziýoýew noýabr aýynda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň hem üstünlikli geçjekdigine ynam bildirdi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplaryň BMG-niň hem-de beýleki abraýly köptaraply düzümleriň çäklerinde başlangyçlary, şol sanda lukmançylyk diplomatiýasynyň maksatlaryny hem-de wezipelerini bilelikde ilerletmäge taýýardyklaryny tassyklandyklary nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklipleriniň ähmiýeti we zerurlygy bellenildi. Lukman hünärmen hökmünde türkmen Lideri bu meseläni çuňňur bilýär.

Sebitiň çäklerinden daşary çykýan Aral meselesine we bu ugurda utgaşykly gatnaşyklara hem aýratyn üns berildi.

Gepleşiklerde medeni-ynsanperwer alyşmalar meselesi, ýaşlar syýasaty möhüm orun eýeledi. Şeýle hem Daşkent halkara kinofestiwalynyň çäklerinde Türkmen kinosynyň günleriniň üstünlikli geçirilendigi bellenildi. Iki ýurduň medeniýet we sungat, bilim we ylym edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, bilelikdäki çäreleri guramak boýunça ylalaşyk gazanyldy. Şunuň bilen baglylykda, Özbegistanyň Baştutany hormatly Prezidentimize Aşgabatda “Daşkent” seýilgähiniň gurluşygy üçin aýratyn hoşallyk bildirdi. Bu seýilgäh biziň doganlyk halklarymyzyň köpasyrlyk dostlugynyň aýdyň nyşanlarynyň birine öwrüler.

Özbek Lideri geçirilen gepleşiklere uly kanagatlanma bildirip, özara tagallalaryň ählisiniň möhüm maksada ýetmäge — biziň doganlyk halklarymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge, iki ýurduň we tutuş sebitiň durnukly ösüşine gönükdirilendigini belledi. Gepleşikler taraplaryň ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga çalyşýandygyny ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi. Gol çekilen resminamalaryň uly toplumy hem muňa şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejedäki duşuşygyň netijelerini teswirläp, Prezident Şawkat Mirziýoýewe hem-de ähli özbek hyzmatdaşlaryna bildirilen myhmansöýerlik we mähirli kabul edişlik, özara düşünişmek, hormat goýmak hem-de deňhukukly hyzmatdaşlyk ruhunda geçen netijeli gepleşikler üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, geçirilen duşuşyklaryň barşynda iki döwletiň bähbitlerine hyzmat edýän ysnyşykly ikitaraplaýyn gatnaşyklara Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň hemişe ygrarlydygy tassyklanyldy.

Dürli ulgamlarda türkmen-özbek gatnaşyklaryny has-da ýygjamlaşdyrmak üçin zerur mümkinçiligiň bardygy bellenildi. Syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy kesgitleýän resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi.

Gepleşiklerde taraplaryň ählumumy parahatçylygyň, durnuklylygyň hem-de howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam bermegi özara maksat edinýändigi tassyklanyldy. Ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, halkara guramalaryň çäklerinde hem ýaragsyzlanmak, halkara terrorçylyga, serhetüsti guramaçylykly jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmek ýaly möhüm meseleleri çözmekde ýakyndan gatnaşyk etmegi ylalaşdyk diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Taraplar sebitleýin syýasatyň wajyp meselelerini çözmäge çemeleşmeleriň gabat gelýändigini tassyklap, iri halkara guramalarda, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynda, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynda hem-de birnäçe beýleki sebit düzümlerinde utgaşykly işlemegi we özara goldaw bermegi dowam etmek barada ylalaşdylar.

Gepleşiklerde Merkezi Aziýadaky ýagdaýlara aýratyn üns berildi.

Türkmenistan hem-de Özbegistan Merkezi Aziýanyň parahatçylykly we durnukly ösmegini, sebitiň döwletleriniň arasynda hoşniýetli goňşuçylygyň, dostlugyň hem-de hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyny, onuň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna netijeli goşulyşmagyny üpjün edip biljek pugta we netijeli gurallaryň döredilmegi ugrunda çykyş edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň ähmiýeti nygtalyp, şu ýylyň awgustynda Türkmenistanda geçirilen sammitiň we onda kabul edilen möhüm çözgütleriň ýokary netijeliligi bellenildi.

Gepleşikleriň barşynda Owganystandaky ýagdaýlara hem üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, owgan meseleleri boýunça biziň garaýyşlarymyzyň meňzeşdigini bellemek gerek. Milli Liderimiz owgan ugrunda Türkmenistanyň we Özbegistanyň gatnaşyklarynyň bu ýurtda syýasy ýagdaýyň kadalaşdyrylmagynda, ykdysady we durmuş ulgamynyň täzeden dikeldilmeginde, sebit hem-de dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna giňden goşulyşmagynda uly peýda getirip biljekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenip, taraplaryň gün tertibiniň durnukly ösüş hem-de onuň düzümleýin bölekleri — energiýa howpsuzlygy, halkara ulag-üstaşyr gatnawlaryny ösdürmek, howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak ýaly möhüm ugurlar boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny dowam etmek barada ylalaşandyklaryny aýtdy.

Durnukly energetika ulgamynda gürrüň, ilkinji nobatda, Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň sebitde iri möçberli energetika taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy barada barýar. Şol taslamalaryň hataryna Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň taslamasyny goşmak bolar. Mundan başga-da biziň ýurdumyz Merkezi Aziýadan Günorta Aziýa elektrik energiýasynyň iberilişini artdyrmak boýunça meýilnamalaryň çäklerinde Özbegistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýardyr.

Ulag ulgamynda biz Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlarynyň birleşdirilmegini üpjün edip biljek kuwwatly we häzirki zaman düzümini döretmek maksady bilen bilelikde işlemegi dowam ederis. Hususan-da, Özbegistan — Türkmenistan — Hazar deňzi — ondan aňry Gara deňziniň portlarynyň üsti bilen Ýewropa çykalgasy boljak ugur boýunça multimodal ulag geçelgesini doly derejede işe girizmek üçin, Türkmenistan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hyzmatlaryny hödürlemäge taýýardyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Gepleşiklerde ekologiýa meselelerine, hususan-da, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň işini has-da pugtalandyrmaga we kämilleşdirmäge aýratyn orun berildi. Bu gazna Aral ýakasyndaky ekologiýa hem-de durmuş-ykdysady ýagdaýlary gowulandyrmak babatda hyzmatdaşlygy üpjün etmäge gönükdirilen möhüm sebit düzümidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň meseleleri giňişleýin ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar iki döwletiň kuwwatly senagat we düzümleýin mümkinçiliklerine laýyklykda, bu ulgamda gatnaşyklary giňeltmegiň hem-de geljegi uly täze ugurlara çykmagyň zerurdygy barada umumy pikire geldiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bu işlerde Türkmenistanyň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga uly orun berilýär.

Biziň ýurtlarymyzyň işjeň hyzmatdaşlyk etmegi üçin uly mümkinçiligi bolan birnäçe anyk ugurlar we pudaklar bar. Olar obasenagat pudagy, energetika, himiýa senagaty, maşyngurluşyk ulgamy, dokma, gaýtadan işleýän, dag magdan gazyp alyjy pudaklardyr. Şunuň bilen birlikde, elbetde, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygyny ep-esli artdyrmak üçin hem biziň köp mümkinçiliklerimiz bar.

Milli Liderimiz köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenip, şu saparyň dowamynda türkmen tarapynyň özbek kärhanalary tarapyndan öndürilýän, bahasy ABŞ-nyň 300 million dollaryndan gowrak bolan harytlary we önümleri satyn almaga şertnamalary baglaşmak boýunça teklipleri öňe sürendigini aýtdy. Türkmen-özbek serhetýaka söwdasy zolagyny döretmek, telekeçileriň arasynda yzygiderli gatnaşyklary guramak, haryt öndürijileriň sergilerini geçirmek barada ylalaşyk gazanyldy.

Duşuşygyň dowamynda biz medeni-ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegini kanagatlanma bilen belledik. Bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etmek, iki ýurduň raýatlarynyň giňden gatnaşyk etmekleri üçin şertleri döretmek barada ylalaşdyk. Özara medeni mirasa taraplaryň uly gyzyklanma bildirýändigi bellenilip, 2022-nji ýylda Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini guramagyň mümkinçiligini öwrenmek teklip edildi diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, biziň döwletimiz üçin Özbegistan hoşniýetli goňşy, doganlyk ýurt we halk, ygtybarly hyzmatdaşdyr. Biz onuň bilen gatnaşyklary strategik geljegi nazara alyp guraýarys. Şolaryň tapawutly häsiýetleri deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, ynanyşmak, dostlugy hem-de hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň möhümdigine özara düşünişmek bolup durýar. Biz ysnyşykly köptaraply gatnaşyklaryň biziň halklarymyzyň düýpli bähbitlerine kybap gelýändigine, sebit we halkara işleriň barşyna oňyn täsir edýändigine düşünip, bar bolan mümkinçiligimizi doly derejede ulanarys.

Döwlet Baştutanymyz özbek kärdeşini 2007-nji ýyldan, ýagny 14 ýyla golaý wagtdan bäri tanaýandygyny nygtady. Şol ýyllarda biz dürli wezipelerde işläp, uzak wagtlyk şahsy gatnaşyklarymyzyň netijesinde biri-birimizi oňat tanadyk diýip, milli Liderimiz aýtdy. Ol sowatly hem-de öz işini bilýän jogapkär ýolbaşçy. Özbegistanyň Baştutany Türkmenistana uly kömek berýär. Diňe ýekeje mysal getireýin. Pagta ösdürip ýetişdirmek boýunça onuň maslahatlaryny we tekliplerini biz öz ýurdumyzda üstünlikli ulandyk hem-de bu möhüm oba hojalyk ekinini ösdürip ýetişdirmegiň möçberiniň ep-esli ýokarlanmagyny gazandyk. Şunda Şawkat Miromonowiç Mirziýoýewiň hyzmatlary örän uludyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Biz doganlyk Özbegistanyň hormatly Prezidenti bilen, haýsy wezipede işleýändigimize garamazdan, hakyky dostlardyrys. Biziň birek-birege gatnaşyklarymyz hemişe meňzeşdir, hormatlydyr we hoşniýetlidir. Şonuň üçin hem biz bu gatnaşyklarymyza uly sarpa goýýarys diýip, milli Liderimiz nygtady.

Biziň halkymyzda gowy goňşulara asmandan berlen bagtly serpaý diýilýär. Biziň baky hoşniýetli goňşymyzyň — ajaýyp özbek halkynyň ýurdy ösüşiň täze sepgitlerine hem-de belentliklerine alyp barýan şeýle başarnykly, öňdengörüjilikli, parasatly we pragmatik döwrebap Lideriniň bardygyna buýsanýarys. Özbegistanyň öňünde möhüm syýasy möwsüm bar. Biz taryhy goňşymyz bolan doganlyk özbek halkynyň öz ýurdy üçin mynasyp hem-de parasatly ýolbaşçyny saýlamagyna umyt edýäris. Şawkat Miromonowiç Mirziýoýew hut şeýle ýolbaşçydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Biz saparymyzyň netijelerinden örän kanagatlanýarys, şonuň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Milli Liderimiz Prezident Şawkat Mirziýoýewe hem-de özbek wekiliýetiniň agzalaryna ýakyndan gatnaşyk etmäge açyklyk hem-de taýýarlyk üçin minnetdarlyk bildirip, tutuş Özbegistanyň doganlyk halkyna parahatçylyk, abadançylyk we bagt arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiziň hormatyna Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti resmi günortanlyk naharyny berdi. Onuň barşynda iki döwletiň Baştutanlary söz sözlediler. Bu ýerde şeýle hem bilelikdäki dostluk konserti boldy. Konsert tamamlanandan soň, döwlet Baştutanlary dabara gatnaşyjylar bilen surata düşdüler.

Şol gün Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew Özbegistan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti, görnükli syýasatçy, hakyky watançy hem-de garaşsyz döwleti döretmegiň gözbaşynda duran, özbek halkynyň beýik ogly Islam Karimowyň ýadygärligine gül goýdular.

Soňra Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew bilelikde Daşkendiň Islam Karimow adyndaky Halkara howa menziline ugradylar. Bu ýerde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Baştutanlary mähirli hoşlaşyp, iki ýurduň umumy abadançylyga we rowaçlygyň bähbitlerine laýyk gelýän giň möçberli hyzmatdaşlygy ösdürmäge meýillidigini ýene-de bir gezek tassykladylar.

Milli Liderimiz Özbegistan Respublikasyna resmi saparyny tamamlap, özüne garaşýan uçara mündi we Watanymyza ugrady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada gelende, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň we onuň töwerekleriniň yşyklandyrylyşynyň özboluşly aýratynlyklaryna üns berdi. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan şäherleriniň biri hökmünde ykrar edildi. Onuň bezeg aýratynlyklarynyň biri hem gijeki yşyklandyrylyşy bilen baglydyr. Dürli öwüşginli çyralar paýtagtymyzyň gözelligini has-da artdyrýar. Döwlet Baştutanymyz şäheriň her bir künjeginiň, şol sanda dürli maksatly desgalaryň degişli yşyklandyryş ulgamlary bilen üpjün edilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýer Ç.Purçekowa anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzda, şeýle hem tutuş ýurdumyzda binalaryň we desgalaryň, şol sanda ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň bezegine, olaryň yşyklandyrylyşyna uly üns berilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda paýtagtymyzyň binagärlik keşbinde, onuň gijeki görnüşinde innowasion tehnologiýalaryň we sanly ulgamlaryň işjeň ulanylýandygyny belledi. Munuň özi şäheriň gözelligine gözellik goşýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň baş şäheriniň bezegine, dürli yşyklandyryş çözgütleri arkaly özboluşly öwüşgini döretmäge toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny nygtap, degişli görkezmeleri berdi hem-de bu ýerden ugrady.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange