Перейти к содержимому

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW ÝURDUMYZYŇ SEBITLERINDÄKI AWTOMENZILLERIŇ AÇYLYŞYNA AK PATA BERDI

24.09.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli täze desgalaryň açylyş dabaralary baýramçylyk wakalarynyň öwüşginini has-da artdyrdy. Şanly seneleriň öňüsyrasynda möhüm ähmiýetli desgalaryň açylmagy döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň has-da artýandygyna, durmuş taýdan depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýän ajaýyp däbe öwrüldi. Munuň özi eziz Watanymyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklaryň geriminde hem öz beýanyny tapýar.

Täze ýolagçy awtomenzilleriniň ulanmaga berilmegi döwrebap ulag ulgamynyň kemala getirilmeginiň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüş strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Geografik taýdan örän amatly ýerde — Merkezi Aziýanyň üstünden geçýän sebit we sebitara gatnaw ýollarynyň çatrygynda ýerleşýän ýurdumyz ägirt uly üstaşyr kuwwata eýe bolup, ondan has netijeli peýdalanýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ulag ulgamyny ösdürmegi häzirki döwürde Watanymyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy”, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Maksatnamasy”, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy” kabul edildi. Olaryň çäklerinde ulag ulgamyny halkara ölçeglere laýyklykda döwrebaplaşdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar, täze awtomenzilleriň gurluşygy amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça netijeli çäreler görülýär, ulag gulluklarynyň işine innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Häzirki wagtda ulag ulgamy dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň — “Toyota”, “Hyundai Universe Luxury”, “Hyundai Universe Noble”, “Hyundai Super Aero City”, “Yutong ZK6129H”, “ПАЗ-32054” ýaly döwrebap ulag serişdeleri bilen üpjün edildi. Olar şäheriçi ugurlarda hem-de şäherara gatnawlarda ulanylýar. Täze ulag ugurlary işlenip taýýarlanylýar hem-de döredilýär.

Ministrler Kabinetiniň 23-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 1000 sany «Toyota Coaster» kysymly orta synply we 250 sany «Toyota Hiace» kysymly kiçi awtobuslary, olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak hakynda Karara gol çekdi. Mundan başga-da, eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan “Toyota Сorolla” kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 150-si bilen ýetirildi. Umuman, täze ulag serişdeleriniň satyn alynmagy, täze awtomenzilleriň gurulmagy ilata edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Häzirki wagtda ulag meselesine bilermenler jemgyýeti tarapyndan uly üns berilýär. Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýe bolmalydyr, has takygy, ony Ýewraziýanyň täze geoykdysady giňişligini kemala getirmegiň esaslarynyň birine öwürmek zerurdyr diýip hasaplaýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 21-nji iýulynda Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda aýtdy. Ulag we logistika bu strategiýanyň möhüm ugry bolup durýar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biziň ýurtlarymyzyň tagallalary baş maksada — kuwwatly we döwrebap düzümi döretmek maksadyna gönükdirilmelidir. Bu düzüm Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň, Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ulag ulgamlarynyň birleşdirilmegini üpjün edip bilerdi. Şunda Türkmenistan Merkezi Aziýa — Hazar deňzi — Gara deňiz we Merkezi Aziýa — Pars aýlagy ulag ugruny ösdürmek boýunça bilelikdäki işe taýýardyr.

Türkmenistanyň ählumumy ulag hyzmatdaşlygy ulgamyndaky garaýşy onuň yzygiderli we maksada okgunly häsiýete eýe bolmagynyň zerurdygyna, bu meseleleri ara alyp maslahatlaşmagyň sebit derejesinden Birleşen Milletler Guramasynyň derejesine çykarylmalydygyna esaslanýar. Yklymiçi döwletler üçin ulag ulgamynda köptaraplaýyn gatnaşyklaryň aýratynlyklaryny nazara almak bilen, şu ýylyň awgust aýynda Awazada deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat geçirildi. “Türkmenistan XXI asyryň ulag gurluşynyň integrasiýa ösüşiniň giňişlikleriň, sebitleriň, senagat, serişde, adam mümkinçilikleriniň baglanyşygydygyna ynanýar. Geljek iň uly halkara we sebit deňiz, derýa, awtomobil we demir ýollaryna hem-de howa merkezlerine çykmak, olaryň amatly utgaşmasy we hersiniň artykmaçlygyndan peýdalanmak bilen birleşdirilen ulag-aragatnaşyk ulgamyna degişlidir” diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahatda wideoaragatnaşyk arkaly eden çykyşynda nygtady.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, dünýä standartlaryna laýyk gelýän hem-de ulag geçelgeleriniň netijeli hereket etmegini üpjün etmäge gönükdirilen döwrebap logistik merkezleriň döredilmeginiň ulag-kommunikasiýa düzümini döwrebaplaşdyrmagyň möhüm bölegi bolup durýandygyny bellemek gerek. Umuman, munuň özi ykdysadyýetiň ösüşiniň çaltlandyrylmagyna ýardam edýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bu ulgamda maksadalaýyk işleri amala aşyryp, innowasion tehnologiýalardan hem-de öňdebaryjy tejribeden ugur alýar.

…Sanly ulgam arkaly, teleköpri görnüşinde Balkanabatdaky, Daşoguzdaky, Türkmenabatdaky we Marydaky täze ýolagçy awtomenzilleri bilen bir wagtda göni ýaýlyma çykylýar. Göni ýaýlym şanly wakalaryň şatlygyny paýlaşýan ulag düzüminiň desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşyjylary birleşdirdi.

Dabaralaryň geçirilýän ýerinde sungat ussatlarynyň şowhunly çykyşlary ýaýbaňlandyrylýar. Olar eziz Watanymyzy hem-de halkymyz tarapyndan saýlanan hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli işlerini wasp edýän aýdym-sazly çykyşlary taýýarladylar. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda mähriban halkymyz parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar. Täze desgalaryň çäkleri baýramçylyk lybasyna beslendi, olarda ählumumy ruhubelentlik ýagdaýy emele geldi. Dabara gatnaşyjylaryň hatarynda welaýatlaryň häkimleri, hormatly ýaşulular, ulag ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçiligiň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň wekilleri bar.

Hemmeleriň nazary telemonitorlara gönükýär: hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Hökümetiň agzalaryna, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiň ýolbaşçylaryna, awtomobil ulaglary pudagynyň ýolbaşçylaryna hem-de işgärlerine, dabara gatnaşyjylara, ähli watandaşlarymyza gutlag sözi bilen ýüzlenýär.

Uly ösüşlere we özgerişlere beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda durmuş ähmiýetli desgalar yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. Şu gün biz Balkanabat, Daşoguz, Türkmenabat we Mary şäherlerinde täze gurlan ýolagçy awtomenzilleriniň açylyş dabarasyny geçirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu täze, döwrebap desgalarda ýurdumyzyň raýatlaryna hem-de myhmanlaryna ýokary hilli, medeniýetli hyzmat etmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini nygtady. Türkmenistanyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagynda awtomobil ulaglary pudagynyň goşandy uludyr. Bu pudak ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamynyň möhüm bölegidir. Soňky ýyllarda Diýarymyzda döwrebap awtomenziller, demir ýol we awtomobil köprüleri, gözel paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde Halkara awtoulag terminaly guruldy. Aşgabat — Türkmenabat, Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtobanlarynyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ulag taslamalary ýurdumyzyň sebitlerini gysga ýol arkaly birleşdirer. Awtomobil pudagynyň ygtybarly we bökdençsiz işlemegini üpjün eder.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem halkymyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny zähmet ýeňişleri bilen garşy alýar. Şu gün ýurdumyzyň awtomobil ulaglary pudagynyň şöhratly taryhynyň sahypalaryna ýatdan çykmajak wakalaryň biri hökmünde ýazylar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Balkanabat, Daşoguz, Türkmenabat we Mary şäherlerinde gurlan häzirki zaman ýolagçy awtomenzilleriniň ulanmaga berilmeginiň ýurt we sebit derejesinde ähmiýeti örän uludyr. Ähli amatlyklary bolan döwrebap awtomenzillerde dolandyryş binalary, duralgalar, sanly ulgam arkaly hyzmat ediş bölümleri ýolagçylar üçin has oňaýly şertleri döreder.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň awtomobil pudagy döwletiň ykdysady we durmuş taýdan ösüşine uly goşant goşýar. Goňşy döwletler bilen özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşýän Watanymyzyň dünýä giňişliginde öz taryhy ornuny dikeltmäge uly ähmiýet berýändigi, bu ugurda möhüm taslamalary amala aşyrýandygy, sebitiň ýurtlary, halkara guramalar bilen ulag-aragatnaşyk gatnaşyklaryny ösdürýändigi bellenildi.

Täze gurlan awtomenziller Garaşsyz Watanymyzy halkara ulag geçelgeleriniň möhüm halkasyna öwrer. Bu döwrebap awtomenziller diňe bir bagtyýar türkmen halkyna hyzmat etmän, eýsem, ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatyny has-da artdyrar diýip döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ähli amatlyklary bolan täze ýolagçy awtomobil menzilleriniň bagtyýar halkymyza uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etjekdigine pugta ynam bildirip, olaryň açylyşyna ak pata berdi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hemmeleri ulag düzüminiň täze desgalarynyň ulanmaga berilmegi bilen gutlap, çykyşyny: «Ýoluňyz ak bolsun!” diýen sözler bilen tamamlady.

Ýurdumyzyň sebitlerindäki dabaralara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň gutlag sözüni uly üns bilen diňlediler.

Sanly ulgama, ilki bilen, Balkanabat şäheri goşulýar. Bu ýerde welaýat häkiminiň hem-de hormatly ýaşulularyň gatnaşmagynda täze ýolagçy terminalynyň açylyşy boldy. Olar döwlet Baştutanymyza halkymyzyň rowaçlygy, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagy baradaky yzygiderli aladalary üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Sungat ussatlarynyň taýýarlan baýramçylyk çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy.

Soňra täze ýolagçy awtomenzili, onuň işiniň aýratynlyklary, bu ýerde ornaşdyrylan döwrebap sanly enjamlar, toplumyň tehniki taýdan enjamlaşdyrylyşy, ýolagçylar üçin ýokary hilli hyzmatlaryň guralyşy, terminalyň işgärleriň zähmet şertleri barada gürrüň berýän wideoşekiller görkezildi.

Soňra teleköprä Daşoguzdaky dabara gatnaşyjylar, şol sanda welaýat häkimi, hormatly ýaşulular goşuldylar. Olar hormatly Prezidentimize ähli amatlyklary bolan, ýolagçylar üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän şeýle döwrebap desgalaryň gurulýandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür hem-de Watanymyzyň bähbidine alyp barýan köptaraply işinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Saz sungatynda özboluşly däplere baý bolan Daşoguz welaýatynyň sungat ussatlary baýramçylyk çykyşlaryny görkezdiler. Monitorlarda ýolagçylar hem-de awtobuslaryň sürüjileri üçin döredilen amatly şertler, awtomenziliň çäginde ýerleşýän binalardyr desgalar, hödürlenilýän döwrebap hyzmatlar barada maglumat berýän wideoşekiller görkezilýär.

Teleköprini Türkmenabat şäheri dowam etdirýär. Welaýatyň wekilleri döwlet Baştutanymyza ulag pudagynyň ösdürilmegine, onuň kuwwatynyň artdyrylmagyna berýän yzygiderli ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar, sebitiň döredijilik toparlary bolsa aýdym-sazly kompozisiýa bilen çykyş etdiler.

Şeýle-de jemgyýetçilik ulagyndan peýdalanýan ýolagçylara hödürlenilýän ýokary hilli ulag hyzmatlary, awtomenzili dolandyrmak işine ornaşdyrylan sanly ulgam baradaky wideoşekiller görkezildi. Bu ýerde ähli amallar sanly görnüşde amala aşyrylýar, statistiki hasabat elektron görnüşde alnyp barylýar.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi hem-de hormatly ýaşulular sanly ulgam arkaly hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk sözlerini aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly üstünlikleri gazanjakdygyna we bu üstünlikleriň Watanymyzyň şöhratly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljakdygyna ynam bildirdiler. Welaýatyň döredijilik toparlary aýdym-sazly kompozisiýa bilen çykyş edip, öz ussatlyklaryny görkezdiler.

Soňra wideoşekiller arkaly awtomenziliň düzümleri, petekleri onlaýn tertipde satyn almak hyzmaty, awtoulag serişdelerine gözegçiligi amala aşyrmak barada gürrüň berildi. GPS ulgamy awtoulaglaryň şäherdäki hereketlerine, olaryň tizligine, geçen aralygyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Dabara gatnaşyjylaryň ählisi hormatly Prezidentimize awtoulag ulgamyny ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak, dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň täze ulag serişdeleri bilen üpjün etmegiň hasabyna pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak meselelerine berýän yzygiderli ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.

Balkanabat, Daşoguz, Türkmenabat hem-de Mary şäherlerindäki ýolagçy awtomenzilleri Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Balkanawtoulag”, “Daşoguzawtoulag”, “Lebapawtoulag”, “Maryawtoulag” önümçilik birleşikleriniň buýurmasy boýunça guruldy.

Her desganyň umumy meýdany 30 müň inedördül metr bolup, birbada 700 ýolagça hyzmat etmäge hem-de şäher, şäherýaka, şäherara ugurlarda awtobus ýolagçylaryna ýokary hilli hyzmatlary hödürlemäge niýetlenendir. Meýdanlary 2150 hem-de 2100 inedördül metr bolan açyk hem-de ýapyk awtoduralgalar, degişlilikde, 100 we 112 ýeňil awtoulaga niýetlenendir. Şeýle-de bu ýerde halkara hem-de şäherara awtobuslar üçin duralga, şäher awtobuslary, taksi ulaglary üçin meýdança göz öňünde tutulypdyr.

Awtomenzilleriň esasy desgalary iki gatly binalardan ybarat bolup, olarda häzirki zaman binagärlik ýörelgeleri milli äheň bilen sazlaşykly utgaşdyrylypdyr. Esasy girelgesindäki welaýatlaryň her biriniň taryhy ýadygärlikleriniň şekilleri desgalara aýratyn gözellik çaýýar. Binalaryň iç ýüzüniň ýokarky böleginde zeýtun baldajyklaryny ýada salýan yşykly şekiller ýerleşdirilipdir. Esasy binalaryň içinde onlaýn petekler üçin multimedia ekrany, dürli ölçeglerdäki yşykdiodly maglumat monitorlary ýerleşdirilipdir. Olarda ýolagçylar şäherara hem-de halkara ugurlaryň tertibi, petekler, olaryň bahasy baradaky maglumatlary alyp bilerler. Bulardan başga-da, desgalaryň birinji gatlarynda 140 orunlyk garaşylýan zal, awtobus peteklerini, howa we demir ýol ulaglarynyň peteklerini satýan kassalar, sorag-jogap gullugy, ýükleri saklamak üçin ýörite ýer, dürli gulluk otaglary ýerleşdirilipdir. Bu ýerde dermanhana, lukmançylyk otagy, aragatnaşyk hyzmaty hem-de dükanlar ýolagçylaryň hyzmatyndadyr. Esasy binalaryň ikinji gatynda dükanlar, gözellik salony, garbanyşhana ýerleşdirilipdir. Şeýle-de bu ýerde çagalar üçin oýun meýdançalary, dükanlar göz öňünde tutulypdyr.

Ulag düzüminiň täze desgalarynyň açylyş dabaralarynyň dowamynda güwänamalaryň gowşurylyşy boldy. Bu resminamalar ýolagçy awtomenzilleriň awtobuslarda hem-de taksi ulaglarynda ýolagçy daşamak boýunça mümkinçilikleriniň, şeýle-de ilata hödürlenilýän hyzmatlaryň NVA (ulag howpsuzlygy) tarapyndan bellenilen talaplara doly laýyk gelýändigini tassyklaýar.

Açylyş dabarasynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň çäklerinde gurlan, röwşen geljegi nazarlaýan durmuş ähmiýetli desgalar bolan häzirki zaman ýolagçy awtomenzilleriniň açylyp ulanmaga berilmegi we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, jogapkärli işlerinde rowaçlyk arzuw etdi.

Täze ýolagçy awtomenzilleriniň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan awtoulag serişdeleriniň açarlary gowşuryldy. Milli däp-dessurlarymyza laýyklykda, ýaşuly nesliň wekilleri awtoulaglara un sepip, üzärlik tütetdiler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ata Watanymyzyň gülläp ösmegi barada doga-dileg etdiler.

Şeýlelikde, şu günki geçirilen dabaralar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna täze şanly wakalar bolup ýazyldy. Döwrebap desgalaryň ulanmaga berilmegi halkara ugurlaryň strategik ähmiýetli çatrygynda ýerleşen ýurdumyzyň üstaşyr ulag kuwwatyndan netijeli peýdalanmak üçin giň mümkinçilikleriň döredilýändiginiň nobatdaky aýdyň subutnamasy boldy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange