Перейти к содержимому

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW PREZIDENT SADYR ŽAPAROW BILEN GEPLEŞIKLERI GEÇIRDI

28.06.2021

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Ir bilen dostlukly ýurduň Baştutanynyň ulag kerweni motosiklçiler hormatly eskortynyň ugratmagynda Aşgabadyň merkezinde ýerleşýän Garaşsyzlyk meýdanyna geldi. Bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini mähirli garşylady. Iki ýurduň Liderleri birek-birege hoşniýetli arzuwlary aýdyp, ýörite bellenen ýere geçdiler.

Hormat garawuly rotasynyň serkerdesi dabaraly ýagdaýda hasabat berýär. Şol pursatda Gyrgyz Respublikasynyň we Türkmenistanyň Döwlet senalary ýaňlandy. Soňra iki ýurduň Liderleri Hormat garawulynyň esgerleriniň öňünden geçýärler hem-de Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna sarpa goýýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kärdeşini Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrdy. Öz nobatynda, Prezident Sadyr Žaparow döwlet Baştutanymyzy Gyrgyzystanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrdy.

Soňra Hormat garawulynyň esgerleri dabaraly nyzam bilen Garaşsyzlyk meýdanyndan geçdiler.

Döwlet Baştutanlarynyň awtoulag kerweni hormatly atly nyzamyň ugratmagynda Oguz han adyndaky Köşkler toplumyna tarap ugrady.

Bu ýerde iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek çäresi boldy. Soňra milli Liderimiz gyrgyz kärdeşini ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin niýetlenen zala çagyrdy. Bu ýerde ikiçäk görnüşdäki ýokary derejeli gepleşikler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Sadyr Žaparowy sahawatly türkmen topragynda görýändigine şatdygyny aýdyp, oňa Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge iberilen çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz doganlyk Gyrgyzystan bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, belent mertebeli myhmanyň Gyrgyz Respublikasynyň Baştutany hökmünde biziň ýurdumyza guran ilkinji saparynyň örän netijeli boljakdygyna ynam bildirdi.

Bu günki gepleşikleriň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açjakdygyny hem-de dostlukly döwletleriň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurdaky gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berjekdigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, özara düşünişmegiň hem-de ynanyşmagyň ýokary derejesi mahsus bolan döwletara gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hem-de iri halkara guramalaryň we abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilmegi üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gyrgyz kärdeşine Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalary bilen iki gezek berkidilen hemişelik Bitaraplyk derejesine hem-de türkmen tarapynyň ýurdumyzyň ägirt uly parahatçylyk söýüjilik mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen wajyp halkara başlangyçlaryna işjeň goldaw berýändigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Taraplaryň ählumumy Gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriniň ýakynlygy we biri-birine gabat gelmegi halkara giňişligikde iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň üstünlikli ösdürilmeginiň hem-de sebitde we tutuş dünýäde durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça tagallalaryň birleşdirilmeginiň möhüm şertini emele getirýändigi bellenildi.

Prezident Sadyr Žaparow mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagynyň tutuş türkmen halky üçin öwezini dolup bolmajak ýitgi bolandygy sebäpli, ýene bir ýola çuňňur gynanjyny mälim etdi.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerine geçmek bilen, gyrgyz Lideri birek-birege hormat goýmak we taryhy taýdan hoşniýetli goňşuçylyk hem-de ruhy umumylyk arkaly baglanyşýan iki halkyň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejä ýetendigini kanagatlanma bilen nygtady.

Iki doganlyk ýurduň arasynda oňyn gatnaşyklar ýola goýuldy. Şu ýyl olar özüniň döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny baýram edýärler. Şeýle hem iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 29 ýyllygy dabaralandyrylar.

Belent mertebeli myhmanyň belleýşi ýaly, Gyrgyzystanda dostlukly Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerine tüýs ýürekden şatlanylýar we ýola goýlan netijeli döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirilýär.

Söhbetdeşler dostlukly, birek-birege ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň dowamynda türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň giň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Olar häzirki döwürde hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetine eýe bolup, ösüşiň täze derejesine çykýar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Sadyr Žaparow deňhukukly, özara bähbitli, uzak möhletleýin esasda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryna ünsi çekip, onuň köpugurly mümkinçilikleriniň netijeli amala aşyrylmagynyň umumy bähbitlere we Durnukly ösüş maksatlaryna doly laýyk gelýändigini nygtadylar. Şeýle hem taraplar sebitara we halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Soňra gepleşikler Soltan Sanjar zalynda iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Baştutanyny we onuň ýanynda bolýan wekiliýetiň ähli agzalaryny ýene bir ýola mübärekläp, gyrgyz kärdeşine Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Sadyr Žaparowyň Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti hökmünde ýurdumyza resmi sapar bilen gelmeginiň bu ýerde geçirilýän duşuşyklaryň ähmiýetini artdyrýar. Gepleşikleriň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýagdaýyna baha berilmegi, onuň geljekki ugurlarynyň kesgitlenmegi we bar bolan meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy ähmiýetli bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz öz kärdeşini we Gyrgyzystanyň tutuş halkyny ýurduň täze Konstitusiýasynyň taslamasy boýunça şu ýyl aprel aýynda geçirilen sala salşyklaryň üstünliklere beslenmegi bilen gutlady.

Siziň ýurduňyzyň raýatlary döwletliligi berkitmek, taryhy binýada, köpasyrlyk milli däplere daýanýan oňyn özgertmeleri amala aşyrmak üçin örän jogapkärli we paýhasly çözgütler üçin ses berdi.

Bu ýörelgeleriň bize örän ýakyndygyny we düşnüklidigini bellemek isleýärin. Şeýle umumylyk has-da ýakynlaşmak, iki doganlyk halkyň we döwletleriň işjeň hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin oňyn şertleri döredýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň möhüm binýatlary barada aýdanyňda, ilkinji nobatda, onuň wajyp ugurlarynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekki ösüşine bolan garaýyşlarda özara düşünişmegi berkitmek we sebitleýin hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek aýratyn ähmiýetlidir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň ählumumy gün tertibiniň umumy parahatçylygy, durnuklylygy saklamak, halkara terrorçylygyň wehimlerine garşy durmak, ýaragsyzlanmak, Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak ýaly möhüm ugurlar boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny bellemek gerek.

Şeýle hem iki ýurduň abraýly halkara we sebit düzümleriniň, esasan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerinde ýygjam gatnaşyklary ýola goýýandygy nygtaldy. Biz halkara giňişlikde utgaşykly hereket edýäris, birek-birege goldaw berýäris, bu bolsa özüniň oňyn netijesini berýär hem-de sebitde we tutuş dünýädäki ýagdaýlara oňyn täsirini ýetirýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň hyzmatdaşlygy häzirki döwürde Merkezi Aziýa giňişliginde durnukly we oňyn ösüş ýagdaýynyň möhüm şertini emele getirýär. Bu ýerde gürrüň, ilkinji nobatda, iki ýurduň sebitde gapma-garşylyklardan azat ýurtlar hökmünde möhüm orun eýeleýändigi, Aziýada durnuklylygyň uzak möhletleýin ygtybarly gurluşyny kemala getirýändigi, giň halkara hyzmatdaşlyk üçin möhüm şerti döredýändigi barada barýar.

Türkmenistan sebitde bar bolan meseleleriň parahatçylykly serişdeler, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk we BMG-niň halkara hukuk kadalaryna hem-de Tertipnamasyna laýyklykda birek-biregiň bähbitlerini nazara almak arkaly çözülmegini esasy ugur edinýär. Şu maksat bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine ýardam bermegi, gapma-garşylykly ýagdaýlaryň öňüni almagyň netijeli guralyny döretmek, syýasy geňeşmeler görnüşinde sebitara gatnaşyklary giňeltmek boýunça öňe sürülýän başlangyçlary goldamagy möhüm wezipe hasaplaýarys diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň ähmiýeti bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, syýasy gatnaşyklaryň şeýle görnüşi bäş döwletiň köpugurly hyzmatdaşlygynda täze tapgyry emele getirer. Ol durnukly ösüş, özara gatnaşyklaryň netijeli guralyny döretmek, Merkezi Aziýanyň syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary üçin özüne çekiji sebit hökmünde dünýä gatnaşyklaryna goşulmagynyň durmuşa ukyply guralyny kemala getirmek wezipeleriniň çözgüdine gönükdirilendir.

Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň ikitaraplaýyn hem-de halkara derejedäki hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary ekologiýa we tebigaty goramak ugry boýunça gatnaşyklardan ybaratdyr.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy durmak, Merkezi Aziýa sebitinde suw serişdelerini aýawly we rejeli peýdalanmak, Aral meselesini çözmek boýunça bilelikde durmuşa geçirilýän çäreleriň işjeňleşdirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şeýlelikde, hereketleriň öňe ilerledilmegi, bilelikde kabul edilýän çözgütleriň durmuşa geçirilmegi, halkara bileleşigiň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň mümkinçilikleriniň doly derejede durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler wajypdyr.

Owgan meselesi biziň ikitaraplaýyn gepleşigimizde möhüm orun eýeleýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Biz Owganystany parahat, gülläp ösýän ýurt, sebitiň ähli döwletleri üçin hoşniýetli goňşy hem-de ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görmek isleýäris. Bu ýurtda ýagdaýyň doly kadalaşdyrylmagy diňe parahatçylykly we syýasy serişdeler arkaly mümkindir.

Häzirki döwürde Owganystandan halkara söweş kontingentini çykarmakda abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýörite düzümleriň gatnaşmagynda netijeli syýasy-diplomatik gurallary döretmek meselesi öňe çykýar. Bu babatda Türkmenistana we Gyrgyzystana möhüm ornuň degişlidigini bellemek isleýärin. Ýurtlarymyzyň owgan ugry boýunça özara gatnaşyklary, Owganystanda syýasy ýagdaýyň kadalaşdyrylmagy, onuň ykdysadyýetiniň we durmuş düzümleriniň dikeldilmegi, bu ýurduň sebit we dünýä gatnaşyklary ulgamyna giňden goşulmagy boýunça halkara tagallalaryň çäklerinde aýratyn ähmiýetlidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Gönüden-göni ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň giňeldilmegine we hil taýdan ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini we Gyrgyzystany ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görýändigini nygtady.

Haryt dolanyşygynda şu ýylda belli bir ösüşiň bardygyna garamazdan, umuman, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk düzüm boýunça bolşy ýaly, gatnaşyklaryň möçberleri boýunça hem ýokary görkeziji däldir diýip, milli Liderimiz nygtady we bu ugurda bar bolan ýagdaýy jikme-jik we hemmetaraplaýyn esasda bilelikde seljerip, doly derejeli gatnaşyklar üçin bar bolan bökdençlikleri ýüze çykarmak we olary aradan aýyrmak, bu ugurdaky mümkinçilikleri doly peýdalanmak üçin onuň geljekki ugurlaryny kesgitlemegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň işine möhüm ähmiýet berilýändigi nygtaldy. Häzirki döwürde bu toparyň nobatdaky 5-nji mejlisini geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde boljak mejlise taýýarlyk çäresini tizleşdirmek we ony ýakyn wagtda geçirmek üçin jogapkär düzümlere degişli tabşyryklaryň berilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Türkmenistanyň Gyrgyzystan bilen senagat ugry, obasenagat toplumynyň, dokma senagatynyň önümleriniň söwdasy, himiýa senagaty, suwuklandyrylan gaz, sintetiki benzin we beýleki harytlaryň dolanyşygy babatda ýola goýulýan hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge taýýardygy nygtaldy.

Şeýle hem türkmen we gyrgyz kompaniýalaryny iki ýurduň çäklerinde durmuşa geçirilýän bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşmaga çekmäge döwlet tarapyndan goldaw bermek boýunça teklipler aýdyldy.

Umuman, işewürlik ugry boýunça özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň derejesini has-da artdyrmagy, telekeçileriň arasynda yzygiderli gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny, haryt öndürijileriň bilelikdäki sergileriniň guralmagyny zerur hasaplaýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde Bişkek şäherinde Türkmenistanyň söwda merkezini açmak meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny we bu oňyn başlangyja goldaw bermäge hem-de Gyrgyzystanyň Aşgabatda şeýle düzümini döretmegine ýardam etmäge taýýardygyny nygtady.

Milli Liderimiz türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary barada aýdyp, energetika ulgamynyň onuň wajyp ugrudygyny belledi. Hususan-da, gürrüň türkmen tebigy gazyny we elektrik energiýasyny Gyrgyzystana ibermegiň tehniki, guramaçylyk meselelerini we beýleki wezipeleri ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şunlukda, üstaşyr ýurt bilen ylalaşyk boýunça zerur bolan ýagdaýynda üçtaraplaýyn bilermenler duşuşygy guramagyň maksadalaýyklygy bellenildi.

Ulag ulgamy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Biziň ýurtlarymyzyň bilelikdäki tagallalary kuwwatly we döwrebap düzümi döretmek boýunça baş maksadyň amala aşyrylmagyna gönükdirilmelidir. Ol Aziýa, Ýewropa, Ýakyn Gündogar ulag ulgamlarynyň birleşmegini üpjün eder diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan Hazar deňzine çykalgasy bilen ýurtlarymyzy baglaşdyrýan ulag geçelgesi boýunça bilelikdäki işlere taýýardyr.

Döwlet Baştutanymyz 2019-njy ýylyň awgust aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynda goňşy ýurtlar, ilkinji nobatda bolsa, Merkezi Aziýa sebitinde Gündogar — Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygynyň möhüm guşaklygyny döretmekde Hazar sebitine möhüm ornuň degişlidigini belledi.

Sebitiň dünýä ummanyna açyk çykalgasy bolmadyk döwletler üçin öz eksport harytlaryny Ýewropa, Russiýa, Kawkaz ýurtlaryna, Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlaryna ibermegini üpjün edýän Hazaryň gündogar deňiz portunyň mümkinçiliklerini doly güýjünde ulanmaklaryny zerur hasaplaýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunlukda, Türkmenistan Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň kuwwatlyklaryny amatly şertlerde Gyrgyzystanyň bähbidine ulanmak meselesini ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem sebit içi ulag gatnaşyklarynyň mümkinçilikleriniň doly güýjünde amala aşyrylmaýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda birnäçe taslamalary bilelikde durmuşa geçirmegiň anyk mysallarynyň bardygyny belledi. Ýöne Merkezi Aziýany häzirki zaman, köpugurly we ýokary netijeli ulag geçelgesine öwürmek boýunça ulgamlaýyn işler barada aýdardan entek ir. Şeýle taslamalara örän jogapkärçilikli çemeleşmeli, ulag-üstaşyr geçelgelerini we logistik ulgamy ösdürmek boýunça tagallalary birleşdirmeli.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow medeni-ynsanperwer we ylym-bilim ugurlary boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň örän wajypdygyny aýtdy. Biziň halklarymyzyň özara gatnaşyklarynyň taryhy ýüzýyllyklara uzap gidýär. Taryhçylar, etnograflar, edebiýaty öwrenijiler üçin türkmen-gyrgyz taryhy gatnaşyklarynyň baý mirasyny dikeltmek boýunça bilelikde iş alyp barmak babatda ägirt uly mümkinçilikler açylýar. Iki ýurtda hem festiwallary we Medeniýet günlerini guramak boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmek, döredijilik we ylmy intelligensiýanyň wekilleriniň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de 2022-nji ýylda ikitaraplaýyn Medeniýet günlerini geçirmegiň mümkinçiliklerine garamagy teklip etdi.

Gepleşikleriň çäklerinde iki dostlukly ýurduň milli-taryhy sport dessurlaryny dikeltmek işinde hyzmatdaşlygyň wajypdygy bellenildi. Hususan-da, gürrüň Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlaryny yzygiderli geçirmek hakynda boldy. Bu başlangyjy Gyrgyzystan öňe sürdi. Türkmenistan şeýle oýunlara gatnaşmak üçin çakylyga jogap bermäge taýýardyr.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, köp müňýyllyklaryň dowamynda çarwa halklar ajaýyp maddy we ruhy gymmatlyklary döredipdirler, gaýduwsyzlyga, asylly ýörelgelere, ýokary ahlak esaslaryna daýanýan ajaýyp nusgalary we ýörelgeleri dünýä beripdir.

Çarwadarlar ägirt uly giňişliklerde güýçli döwletleri döredipdirler. Olar dünýä taryhyna we adamzadyň medeni ösüşine oňyn täsirini ýetiripdirler. Häzirki döwürde bu taryhy ýörelgeler täze röwüşde dikeldilýär diýip, milli Liderimiz uly buýsanç bilen belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Sadyr Žaparowa we onuň ýanynda bolýan wekiliýetiň agzalaryna ýüzlenip, ýokary derejede geçirilen şu günki duşuşygyň Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň anyk ugurlar we ýörelgeler arkaly ösdürilýändigini, onuň parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda, söwda-ykdysady, maýa goýum, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmekde bar bolan mümkinçiliklere esaslanýandygyny belledi.

Prezident Sadyr Žaparowyň Türkmenistana bolan ilkinji saparynyň ikitaraplaýyn dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkitjekdigine, bilelikdäki işi mundan beýläk-de ösdürmek üçin onuň ugurlaryny kesgitlejekdigine we täze many berjekdigine ynam bildirip, döwlet Baştutanymyz Gyrgyz Respublikasynyň resmi wekiliýetiniň ýolbaşçysyna we agzalaryna netijeli gepleşikleriň geçirilendigi, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin ähli zerur tagallalarynyň edilmegine taýýarlyk üçin minnetdarlyk bildirdi.

Soňra dostlukly ýurduň Baştutanyna söz berildi.

Belent mertebeli myhman Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çakylyk üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, gyrgyz wekiliýetiniň sahawatly türkmen topragynda türkmen doganlary tarapyndan myhmansöýerlik bilen kabul edilendigini aýratyn nygtady.

Prezident Sadyr Žaparow pursatdan peýdalanyp, türkmen halkyny Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, ak mermerli Aşgabadyň 140 ýyllygy bilen gutlady.

Şeýle hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň şu ýylyň 28-nji martynda geçirilen saýlawlarynyň guramaçylykly geçirilmegi, onuň Başlyklygyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlanmagy bilen gutlap, munuň ýurduň gülläp ösüşine gönükdirilen syýasatyň türkmen halky tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygyny aňladýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideriniň paýhasly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda Türkmenistanyň häkimiýet edaralarynda kanunçylyk ulgamynyň özgerdilmeginiň ýurduň mundan beýläk-de okgunly ösüşine, Türkmenistanyň doganlyk halkynyň abadançylygynyň bähbidine öňde durýan maksatlaryň amala aşyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Ýurduň sebitde we onuň çäklerinden daşynda parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy goldamaga gönükdirilen ägirt uly goşandyny belläp, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň şygary boýunça halkara başlangyçlarynyň giň goldawa eýe bolýandygyny, onuň BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasy bilen Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly hökmünde yglan edilendigini nygtady.

Gyrgyz Respublikasy we Türkmenistan ýakyn dostlardyr, strategik hyzmatdaşlardyr we doganlyk ýurtlardyr diýip, belent mertebeli myhman belledi we Gyrgyzystanda Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerine şatlanylýandygyny nygtady.

Prezident Sadyr Žaparow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň sazlaşykly ösýändigini kanagatlanma bilen nygtady we biziň ýurtlarymyzyň arasynda hiç hili syýasy gapma-garşylyklaryň ýokdugyny aýratyn belledi. Söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlyk ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Möhüm halkara we sebit meseleleri boýunça garaýyşlar ýakyndyr we doly gabat gelýändir. Olaryň hatarynda parahatçylyk, howpsuzlyk, täze wehimlere garşy göreşmek ýaly meseleler wajypdyr diýip, gyrgyz Lideri belledi.

BMG, ÝHHG, GDA, YHG, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi ýaly halkara guramalaryň çäklerinde Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasynda ýygjam gatnaşyklar amala aşyrylýar.

Pursatdan peýdalanyp, belent mertebeli myhman türkmen tarapyna Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklygynyň çäklerinde üstünlik arzuw etdi we bilelikdäki tagallalaryň netijesinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň, şeýle hem iri halkara guramalaryň we sebit düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň tutuş toplumynyň ösdürilmegine bilelikdäki tagallalaryň gönükdiriljekdigine ynam bildirdi.

Soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň köpasyrlyk taryhyň, däp-dessurlaryň, bilim, medeni-ruhy mirasyň umumylygynyň esasynda ösdürilýändigini aýdyp, Prezident S.Žaparow uzak möhletleýin strategik hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykýandygyny belledi.

Syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça möhüm resminamalary özünde jemleýän ikitaraplaýyn şertnama-hukuk binýadynyň yzygiderli berkidilýändigi bellenildi. Gepleşikleriň dowamynda söwda-ykdysady, energetika, bilim, medeniýet, sport we ýaşlar syýasaty ugurlary, daşary syýasat edaralarynyň hyzmatdaşlygy boýunça birnäçe wajyp ikitaraplaýyn resminamalara gol çekiler.

Şeýle hem belent mertebeli myhman Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine we ösdürilmegine gönükdirilen syýasata üýtgewsiz ygrarlydygyny hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçiliklerini mundan beýläk-de berkitmek we peýdalanmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Prezident Sadyr Žaparow duşuşyga gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ikiçäk duşuşykda netijeli gepleşikleriň geçirilendigini, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy boýunça netijeli pikir alyşmalaryň bolandygyny nygtady.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk gyrgyz-türkmen gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ony işjeňleşdirmek üçin bolsa söwda, energetika, ulag we obasenagat toplumy ýaly ugurlarda ägirt uly mümkinçilikler bar. Şunuň bilen baglylykda, belent mertebeli myhman geçen, 2020-nji ýylda we şu ýylyň başynda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň okgunly ösendigini belledi.

Ykdysady hyzmatdaşlykda türkmen işewürleriniň Gyrgyzystanyň maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşjakdygyna ynam bildirip, Prezident Sadyr Žaparow munuň üçin ähli zerur şertleriň we mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Şunda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara gyrgyz-türkmen toparyna möhüm ornuň degişlidigi bellenildi. Bu topar diňe bir öz işini dowam etmek bilen çäklenmän, eýsem, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmelidir. Şeýle hem syýahatçylyk ulgamynyň geljegi uly ugurlaryň biri bolup durýandygyny belläp, dostlukly döwletiň Baştutany bu ugurda degişli ikitaraplaýyn resminamany taýýarlamagy maksadalaýyk hasaplaýandygyny nygtady.

Ýeňil senagatda ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, myhman taraplaryň Gyrgyzystanyň dokma pudagynyň mümkinçiliklerini nazara almak bilen, türkmen dokma senagatynyň önümleriniň döwrüň synagyndan geçen hil derejesi bilen utgaşdyryljakdygyna ynam bildirdi.

Iki doganlyk halkyň çuňňur taryhy we ruhy kökleri bolup, olary diliň, medeni däpleriň umumylygy baglanyşdyrýar. Olaryň saklanmagy, gyrgyz-türkmen ynsanperwer gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagy ähmiýetlidir diýip, goňşy döwletiň Baştutany sözüni dowam etdi. Iki halkyň ruhy ýakynlygyny nazara alyp, onuň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň berkidilmegini we özara gatnaşyklaryň ösdürilmegini şertlendirýändigi bellenildi. Şeýle hem COVID-19 ýokanjy zerarly ýüze çykan ýagdaýy kadalaşdyrmak meselelerini nazara alyp, özara Medeniýet günlerini guramak teklip edildi.

Sözümiň ahyrynda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň döwletara gatnaşyklaryň giň ugry boýunça ösdürilmeginiň wajypdygyny ýene bir gezek bellemek isleýärin. Ýola goýulýan gatnaşyklar Gyrgyz Respublikasynyň we Türkmenistanyň bähbitlerine doly laýyk gelýär diýip, Sadyr Žaparow belledi.

Pursatdan peýdalanyp, belent mertebeli myhman hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy özi üçin islendik amatly pursatda Gyrgyz Respublikasyna resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy. Bu sapar döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine goşmaça itergi berer diýip, myhman sözüni jemledi.

Giňişleýin düzümdäki türkmen-gyrgyz gepleşikleri tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Goranmak ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň arasynda 2021 — 2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çäreleriň Meýilnamasyna; 2014-nji ýylyň 11-nji noýabryndaky Bedenterbiýe we sport ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Hökümetiniň ýanyndaky Döwlet bedenterbiýe we sport agentliginiň arasynda Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň arasynda 2021 — 2024-nji ýyllar üçin sport babatda çäreleriň Meýilnamasyna; Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň arasynda ýaşlar syýasaty babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 2014-nji ýylyň 11-nji noýabryndaky Medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň arasynda Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça 2021 — 2023-nji ýyllar üçin çäreleriň Meýilnamasyna; Türkmenistanyň Telewideniýe, radogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň arasynda film öndürmek we teleradiogepleşikler babatda bilelikde hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Teswirnama; Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Ekologiýa we klimat boýunça döwlet komitetiniň arasynda daşky gurşawy goramak boýunça hyzmatdaşlyk etmek babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Energetika we senagat ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Önümçilik kooperasiýasy hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň arasynda 2021 — 2023-nji ýyllar üçin söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasyna; Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021 — 2022-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna; Raýatlaryň birek-biregiňkä gitmegi hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyga üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Teswirnama; Mary welaýat häkimligi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Hökümetiniň Çuýsk oblastyndaky ygtyýarly wekiliniň diwanynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen I.Razzakow adyndaky Gyrgyz döwlet tehniki uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryş akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama alşyldy.

Soňra dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Sadyr Žaparow Bilelikdäki Beýannama öz gollaryny goýdular.

Döwletara gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetiren resminamalar toplumy Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň netijeli hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça işjeň ösdürmäge, gadymy döwürlerden bäri doganlyk halklary baglanyşdyrýan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge ygrarlydyklarynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Soňra iki döwletiň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş etdiler.

Ýokary derejede geçirilen Aşgabat duşuşygynyň jemleri barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow onuň üstünliklere beslenjekdigine ynam bildirdi we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine we onuň ýanynda bolýan wekiliýetiň agzalaryna gepleşikleriň netijeli, açyklyk, birek-birege ynanyşmak we düşünişmek esasynda geçendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Gyrgyzystanyň Baştutany hökmünde hormatly Sadyr Žaparow bilen ikitaraplaýyn görnüşdäki duşuşyk ilkinji gezek geçirilýär. Men bu duşuşygyň biziň ýurtlarymyzyň dürli ugurlarda hyzmatdaşlyga hil taýdan täze itergi bermäge özara taýýardygymyzy görkezendigini, şeýle hem munuň üçin uly mümkinçilikleriň hem-de kuwwatyň bardygyny doly ynam bilen aýdyp bilerin diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Gepleşikleriň dowamynda ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Taraplar ähli jedelli meseleleriň umumy ykrar edilen halkara hukugyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy esasynda kadalaşdyrylmagyna berk eýerýändigini tassykladylar. Ýaragsyzlanmak, halkara terrorçylyk, serhetüsti guramaçylykly jenaýatçylyk, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy ýaly möhüm meseleleri çözmekde ikitaraplaýyn görnüşde we halkara guramalaryň çäklerinde ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etmegiň zerurdygy ykrar edildi.

Merkezi Aziýadaky ýagdaýlara aýratyn üns berlendigini belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygyň häzirki wagtda oňyn ösüşiň möhüm şerti hökmünde çykyş edýändigini nygtady.

Şunda biziň ýurtlarymyzyň eýeleýän orny aýdyňdyr, üýtgewsizdir hem-de durnuklydyr: biz Merkezi Aziýada parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň ygtybarly we netijeli gurallaryny döretmek, sebitiň döwletleriniň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, sebitiň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna netijeli goşulyşmagy ugrunda çykyş edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, sebit hyzmatdaşlygynyň täze görnüşi bolan Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşyklarynyň ähmiýeti nygtaldy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow owgan meselesini çözmek babatynda taraplaryň çemeleşmeleriniň meňzeşdigini belledi. Biz Owganystandaky ýagdaýy diňe syýasy serişdeler arkaly, giň umumymilli gepleşikler esasynda kadalaşdyrmagyň mümkindigi baradaky bir pikire geldik. Şunda halkara bileleşigiň, ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk döredijilik mümkinçilikleriniň Owganystanda has işjeň we giňden herekete getirilmegini zerur hasaplaýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinden başga-da, durnukly ösüş hem-de onuň düzüm bölekleri — energetika howpsuzlygy, halkara ulag-üstaşyr gatnawlarynyň ösdürilmegi, ekologiýa we daşky gurşawy goramak ýaly ählumumy Gün tertibiniň örän möhüm ugurlary boýunça tagallalary utgaşdyrmak dowam etdiriler.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Gyrgyzystan bilen energetika we ulag-üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilen netijeli başlangyçlara we tekliplere garamaga taýýardygy bellenildi.

Hususan-da, biziň ýurtlarymyz Gündogar — Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr we logistika hyzmatdaşlygynyň strategik guşagyny kemala getirmek boýunça tagallalaryny utgaşdyrarlar, sebit we dünýä meýdançalarynda, ýöriteleşdirilen halkara guramalarda, maliýe edaralarynda geljekki hyzmatdaşlar bilen işleşerler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gepleşikleriň dowamynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleriniň maslahatlaşylandygyny kanagatlanma bilen aýtdy we bu ulgamda iki döwletde bar bolan uly mümkinçiliklere laýyklykda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurdygy baradaky umumy pikire geldik diýip belledi.

Taraplar özara söwdany giňeltmek we diwersifikasiýalaşdyrmak, senagat bileleşmesinde, hyzmatlar ulgamynda, oba hojalyk pudagynda bilelikdäki giň gerimli taslamalary işläp taýýarlamak üçin maýa goýum syýasatyny işjeňleşdirmek boýunça çäreleri içgin seljermek barada ylalaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň işewür düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Şeýle hem medeni-ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigi tassyklanyldy. Bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etmek, döwletleriň ikisinde hem edebiýat, kinematografiýa işgärleriniň, aýdym-saz toparlarynyň gatnaşmagynda çäreleri, sport ýaryşlaryny yzygiderli geçirmek üçin ähli şertleri üpjün etmek barada ylalaşyk gazanyldy.

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň ylym we bilim ulgamlarynda, halklarymyzyň örän baý medeni-taryhy mirasyny gaýtadan dikeltmekde uly mümkinçilikleri bar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow duşuşyga gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistan üçin Gyrgyz Respublikasynyň möhüm we ygtybarly hyzmatdaşdygyny, bu dostlukly ýurt bilen gatnaşyklaryň uzak möhletleýin geljegi nazarlaýandygyny belledi.

Iki tarap hem biziň döwletlerimiziň köpugurly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň halklarymyzyň bähbidine amala aşyrylýandygyna, olaryň düýpli bähbitlerine laýyk gelýändigine, sebit we halkara ýagdaýlarynyň durnuklaşdyrylmagyna hem-de ösdürilmegine ýardam edýändigine düşünýärler we ynanýarlar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň öz gatnaşyklarynda baý taryhy tejribä, biziň halklarymyzda emele gelen dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine daýanýandyklary nygtaldy.

Biz doganlyk Gyrgyzystanyň gazanýan üstünliklerine buýsanýarys, onuň ýolbaşçylarynyň döwletlilik sütünleriniň berkidilmegine, jemgyýetçilik we syýasy durmuşda oňyn özgertmeleriň geçirilmegine gönükdirilen tagallalary ähmiýetlidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we pursatdan peýdalanyp, öz kärdeşini we onuň üsti bilen Gyrgyzystanyň ähli halkyny ýurduň täze Konstitusiýasynyň taslamasy boýunça şu ýylyň aprel aýynda sala salşyklaryň üstünlikli geçirilendigi bilen ýene bir gezek gutlady.

Geçirilen gepleşikleriň netijelerine çuňňur kanagatlanma bildirip, olaryň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekilendigini belläp, döwlet Baştutanymyz Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine, onuň wekiliýetiniň agzalaryna saparyň dowamynda geçirilen netijeli işler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi, şeýle hem doganlyk ýurduň halkyna parahatçylyk, abadançylyk we ösüş baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Ýokary derejede geçirilen duşuşygyň netijeleri barada aýdyp, Prezident Sadyr Žaparow mähirli kabul edilendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi we doganlyk türkmen topragynda dostlukly ýurduň durmuş-ykdysady ösüşinde ýeten derejesi bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belledi. Dostlukly we ynanyşmak ýagdaýynda geçen netijeli gepleşikleriň dowamynda gyrgyz-türkmen gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri, syýasy, söwda-ykdysady, ulag-logistik, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlardaky gatnaşyklaryň ösüşiniň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy we sebit hem-de halkara meseleleriniň möhüm ugurlary boýunça netijeli pikir alyşmalar boldy.

Taraplar köp meseleler boýunça özara düşünişmek pikirine geldiler. Ikitaraplaýyn bähbitler nazara alnyp, degişli ylalaşyklar gazanyldy we oňyn çözmegiň wezipeleri kesgitlenildi.

Biz hyzmatdaşlygyň uzak möhletleýin häsiýete eýedigini tassykladyk we ony pugtalandyrmak hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini doly açmak üçin zerur tagallalary etmäge taýýardygymyzy aýtdyk. Şunda esasy üns möhüm ugurlar boýunça bilelikdäki tagallalarymyzy jemlemegiň has netijeli boljakdygyna çekildi.

Bu ýerde gürrüň söwda-ykdysady, maýa goýum gatnaşyklary, ykdysady, energetika, ulag-logistika, obasenagat toplumlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada boldy diýip, gyrgyz Lideri belledi. Onuň aýtmagyna görä, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny köpugurly esasda ösdürmek, özara söwdany artdyrmak we bilelikdäki kärhanalary açmak, senagat kooperasiýasyny ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berildi.

Prezident Sadyr Žaparow halkara we sebitara meseleler boýunça birnäçe ugurlar babatda gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalaryň bolandygyny nygtady.

Biziň döwletlerimiziň dünýä syýasatynyň möhüm meseleleri boýunça garaýyşlarynyň gabat gelýändigini we ýakyndygyny, birek-biregiň başlangyçlaryna goldaw berýändigimizi bellemek gerek. Şu gün biz öňde boljak çäreler, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň nobatdaky geňeş duşuşygy bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk diýip, belent mertebeli myhman aýtdy.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnamalaýyn hukuk binýadyny berkitmek meseleleri barada aýdyp, dostlukly ýurduň Prezidenti duşuşygyň jemleri boýunça söwda-ykdysady, bilim, medeniýet, sport we ýaşlar syýasaty, şeýle hem daşary syýasat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilen çözgütleriň kabul edilendigini nygtady.

Doganlyk halklaryň medeni, taryhy, dil umumylyklaryny nazara alyp, medeniýet, ylym, bilim, saglygy goraýyş, syýahatçylyk we sport ugurlarynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ygrarlydygy bellenildi. Şeýle hem häzirki döwürde emele gelen ýagdaýlaryň kadalaşmagy bilen özara Medeniýet günleriniň geçirilmegine aýratyn gyzyklanma bildirildi.

Pursatdan peýdalanyp, gyrgyz Lideri türkmen halkyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň üstünlikli geçirilen saýlawlary we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady. Munuň özi Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine gönükdirilen paýhasly we öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň halk tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Wekiliýetiň agzalaryna we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenip, Prezident Sadyr Žaparow bu günki geçirilen duşuşygyň ýokary netijelere eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belledi hem-de biziň ýurtlarymyzyň iki halkyň bähbidine ýygjam we köptaraply gatnaşyklara ygrarlydygyny ýene-de bir gezek nygtady.

Şu gün gazanylan ylalaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçiriljekdigine ynanýaryn. Şunuň bilen baglylykda, biz mundan beýläk-de köp işleri bitirmeli, özara bähbitli, netijeli hyzmatdaşlygy, doganlyk Türkmenistan bilen ähli ugurlar boýunça gatnaşyklary ösdürmeli we döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejä çykmagyny gazanmaly. Ýeri gelende aýtsam, Gyrgyzystan Türkmenistana ygtybarly strategik hyzmatdaş hökmünde garaýar diýip, belent mertebeli myhman sözüni jemledi.

Prezident Sadyr Žaparow çykyşynyň ahyrynda mähirli kabul edilendigi we myhmansöýerlik, şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrylmagyna ýardam berýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdi.

Oguz han Köşkler toplumynyň Resmi kabul edişlikler zalynda belent mertebeli myhmanyň hormatyna döwlet Baştutanymyzyň adyndan resmi günortanlyk nahar berildi. Onuň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary söz sözlediler.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti ýurdumyza bolan iki günlük resmi saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň, Aşgabadyň Halkara howa menziline bardy we Türkmenistandan ugrady.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange