Перейти к содержимому

HORMATLY PREZIDENTIMIZ DAŞOGUZDA TÄZE HASSAHANALARYŇ AÇYLYŞ DABARALARYNA GATNAŞDY

27.05.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna dowam edýän toý saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezinde bina edilen lukmançylyk desgalarynyň ikisiniň — köpugurly we onkologiýa hassahanalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, halkymyzyň saglygy hem-de abadançylygy baradaky alada “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar esasynda alnyp barylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Täze taryhy eýýamda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň möhüm ugurlary Diýarymyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny has-da ösdürmekden hem-de kämilleşdirmekden, pudagyň düzümlerini düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, öňdebaryjy täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakdan, ylmy we amaly lukmançylyk babatda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmekden ybaratdyr.

Döwrüň talaplaryna kybap gelýän, dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen üpjün edilen iri lukmançylyk merkezleri munuň aýdyň subutnamasydyr. Olar paýtagtymyzda, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, hatda iň alys künjeklerinde-de guruldy we gurulýar. Munuň özi ýokary derejeli lukmançylyk kömegini gönüden-göni ýerinde bermäge mümkinçilik döredip, adamyň ömür dowamlylygynyň artmagyna ýardam berýär. Bularyň ählisi soňky ýyllarda ýurdumyzda halkyň saglygyny goramak we berkitmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini wagyz etmek babatda uly üstünlikleriň gazanylýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Bu ugurda alnyp barylýan maksada gönükdirilen işler dünýä jemgyýetçiliginiň we abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň hem-de onuň iri düzümleriniň — Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň, BMG-niň Çagalar gaznasynyň we beýleki düzümleriň giň goldawyna mynasyp boldy. Olar bilen ýurdumyz işjeň, netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Şu günki şanly waka “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň dowam etdirilýändiginiň ýene-de bir subutnamasydyr. Bu maksatnamanyň çäklerinde türkmenistanlylara ýokary halkara ölçeglerdäki lukmançylyk hyzmatlarynyň elýeterli bolmagyny üpjün eden Diýarymyzyň saglygy goraýyş ulgamynda düýpli özgertmeler geçirilýär.

Awtoulagynda 450 orunlyk welaýat köpugurly hassahanasynyň binasynyň öňündäki meýdança gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy dabara gatnaşyjylar ruhubelentlikde, mähirli garşyladylar. Aýdym-saz we tans döredijilik toparlarynyň çykyşlary bu ýerdäki baýramçylyk dabarasyna aýratyn öwüşgin çaýdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz ulanmaga berilýän köpugurly hassahananyň esasy girelgesiniň öňünde gurnalan münbere geçýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň her bir gününiň toý-baýramlara, ýatdan çykmajak ajaýyp wakalara beslenýändigini belledi. Tutumly işleriň başy başlanyp, asyrlara ýaň saljak taryhy özgertmeler amala aşyrylýar.

Ine, şu gün hem biz gadymy Daşoguz topragynda ýene-de bir şatlykly wakanyň şaýady bolýarys. Welaýat merkezinde 450 orunlyk köpugurly we 150 orunlyk onkologiýa hassahanalaryny açyp ulanmaga berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ýygnananlary hem-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň işgärlerini bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlady.

Bellenilişi ýaly, Daşoguz şäherinde açylyp ulanmaga berilýän bu hassahanalar häzirki döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlary, saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen üpjün edildi. Bu enjamlardyr serişdeler Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-nyň, Niderlandlar Patyşalygynyň, Daniýanyň, Beýik Britaniýanyň we beýleki döwletleriň öňdebaryjy kompaniýalarynda öndürildi.

Bu ýerde jemi 1 müň 331 işgäriň talabalaýyk zähmet çekmegi üçin ähli amatly şertler döredildi. Hassahanalarda işlejek hünärmenler ýurdumyzyň merkezi lukmançylyk edaralarynda, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, şeýle-de Türkiýe, Russiýa ýaly döwletleriň öňdebaryjy klinikalarynda öz ugurlary boýunça birnäçe gezek kämilleşdiriş okuwlaryny geçip, tejribe topladylar. Umuman, Daşoguz welaýatynda täze gurlup ulanmaga berlen bu hassahanalarda ilatyň saglygyny berkitmek, keselleri häzirki döwrüň usullary we tehnologiýalary esasynda bejermek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Olar ýokary derejeli, köptaraply lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenendir.

Berkarar döwletimizde «Sagdyn jemgyýet sagdyn döwletiň esasydyr» diýen ýörelgeden ugur alnyp, ynsan saglygyny goramaga we berkitmäge, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyryp, keselleriň öňüni almaga, olary wagtynda bejermäge uly ähmiýet berilýär. Raýatlarymyzyň eşretli durmuşyň hözirini görüp, uzak ýyllaryň dowamynda bagtyýar ömür sürmegi üçin tutumly işler amala aşyrylýar. Beden we ruhy taýdan sagdyn, ata Watanymyza wepaly, ukyp-başarnykly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek boýunça hem giň gerimli işler alnyp barylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy esasynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasy kabul edildi. Bu maksatnama laýyklykda, eziz Diýarymyzda ilatyň saglygyny goramak, sagdyn durmuşyny üpjün etmek Garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Şeýle bolansoň, paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän hassahanalar, saglyk öýleridir merkezleri guruldy we gurulýar. Sport toplumlary, stadionlar, atçylyk sport toplumlary, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri, dynç alyş-sagaldyş merkezleri, şypahanalar gurlup ulanmaga berilýär.

Raýatlarymyzyň sagdyn durmuşy, saglygynyň berkemegi, ömrüniň uzalmagy ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen aýrylmaz baglydyr. Şoňa görä-de, biz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak barada yzygiderli alada edýäris. Ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny we durmuş maksatly desgalary gurup ulanmaga berýäris. Ýaşamak, dynç almak üçin zerur şertleri bolan häzirki zaman şäherçelerinidir obalaryny döretmek ugrunda möhüm işleri alyp barýarys.

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmäge, keselleriň öňüni almaga we netijeli bejermäge aýratyn üns bereris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy hem-de saglygy goraýyş ulgamyna döwrüň iň kämil tehnologiýalaryny, öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak üçin köp mukdarda serişdeleriň goýberiljekdigini belledi. Şu gün Daşoguz şäherinde açylyp ulanmaga berilýän, uzak ýyllaryň dowamynda halkymyza hyzmat etjek döwrebap hassahanalaryň keselleri bejermekde, adamlaryň ömür dowamlylygyny uzaltmakda sebitde esasy merkezlere öwrüljekdigine pugta ynanýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we dabara gatnaşyjylary täze hassahanalaryň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlara hem-de mähriban halkymyza berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, il saglygy ugrunda ýadawsyz zähmet çekýän saglygy goraýyş işgärlerine bolsa alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesip, binanyň içine girdi. Belent mertebeli myhmany ak ýektaýly çagalar ajaýyp çykyşlary bilen garşyladylar.

Hormatly Prezidentimiz hassahananyň tehniki taýdan enjamlaşdyrylyşy hem-de bu ýerde näsaglardyr lukmanlaryň işlemegi üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.

Ýokary hilli we köptaraply lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen köpugurly hassahananyň 4 gatly binalar toplumy 7 bölekden ybaratdyr. Bu ýerde ýöriteleşdirilen bölümleriň 32-si bar. Olaryň hatarynda maslahat beriş, fizioterapiýa, endoskopiýa, kelle-beýni gan aýlanyşy bozulan näsaglaryň (insult) bölümi, infarkt, nefrologiýa, neýrohirurgiýa, rewmokardiologiýa, GBB keselleri, arterial gipertoniýa, umumy kardiologiýa, pulmonologiýa we allergologiýa, endokrinologiýa, şöhle bilen anyklaýyş, anesteziologiýa we reanimasiýa, toksikologiýa we gemodializ, trawmatologiýa we ortopediýa bölümleri bar.

Hassahanada hirurgiýa bölümleriniň 4-si bolup, olar umumy hirurgiýa, iriňli we ýanyk keselli näsaglar hirurgiýasy, endokrin hirurgiýa hem-de torokal we endowaskulýar bölümleridir. Hirurgiýa bölümlerinde kiçi we uly operasiýa otaglary, sanjym otaglary, aýratynlykda sargy otaglary bar. Operasiýa otaglary örän çylşyrymly operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýän kämil enjamlar bilen üpjün edilipdir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow neýrohirurgiýa bölümine barýar. Bu bölümde hassalaryň ýatymlaýyn bejergi almagy üçin ähli şertler döredilipdir. Ol oňurga sütüniniň we oňurga beýnisiniň kesellerini bejermäge, kelle-beýni şikeslerine, çişlerine çylşyrymly operasiýalary geçirmäge ýöriteleşdirilendir.

Bölümiň lukmany bejergi alýan raýatlara ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin hassahanada rahat mebelleri hem-de ähli zerur tehniki enjamlary bolan bir we iki orunlyk oňaýly otaglaryň bardygyny gürrüň berdi.

Lukman ilatyň saglygyny berkitmäge aýratyn üns berýändigi hem-de dünýä ölçeglerine laýyk gelýän köpugurly hassahananyň täze binasy üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür we Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow anesteziologiýa we reanimasiýa bölümine baryp, bu ýerde ornaşdyrylan lukmançylyk enjamlarynyň aýratynlyklary bilen tanyşdy.

Bölümiň lukmany 18 hassa niýetlenen anesteziologiýa we reanimasiýa bölüminiň esasy wezipesiniň agyr keselli näsaglara ýokary hilli ýöriteleşdirilen lukmançylyk kömegini bermekden, hirurgiýa operasiýalarynda, anyklaýyş-funksional barlaglarynda agyrysyzlandyrmagyň dürli döwrebap usullaryny ulanmakdan hem-de gaýragoýulmasyz kömek bermekden ybaratdygyny habar berdi.

Ähli amatlyklary bolan otaglar intensiw bejergi üçin we agyr keselli näsaglara ýokary hilli seredilmegini üpjün etmäge niýetlenendir. Emeli dem beriş enjamy kompressor we kompýuter programmasy bilen üpjün edilip, merkezleşdirilen gözegçilik bekedine birleşdirilendir, şol ýerde näsaglaryň ýagdaýy — gan basyşynyň, dem alşynyň, ýürek urşunyň ýagdaýlary baradaky hemme maglumatlar jemlenýär. Bu ulgam gaýragoýulmasyz ýagdaýlarda lukmançylyk kömegini öz wagtynda bermäge ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyza näsag üçin niýetlenen ýatylýan enjam görkezildi. Bu enjamy elektrik hereketlendirijiniň kömegi bilen dürli taraplara üýtgedip, hassanyň ýagdaýyna görä amatlylyk berip bolýar. Onuň ýene-de bir aýratynlygy düşekçeleriniň ýyladyjy häsiýeti hem-de tolkun görnüşinde hereket etmek bilen, uzak wagtlap bejergi alýan näsaglarda ýaralaryň döremeginiň öňüni almaga ýardam bermeginde jemlenýär. Şeýle-de bölüm kardiomonitorlar, infuzomatlar, perfuzorlar we göçme rentgen hem-de ultrases barlag enjamlary bilen doly üpjün edilendir.

Bölümiň lukmany hormatly Prezidentimize uzak we bagtyýar ömür arzuw edip, adamlaryň saglygyny goramakda bilimini hem-de tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz operasiýa bölümine baryp, onuň enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

Operasiýa bölümi umumy hirurgiýa, urologiýa, ortopediýa, trawmatologiýa, kardiologiýa, neýrohirurgiýa we göz kesellerini bejermäge ýöriteleşdirilendir. Operasiýa zallarynyň üpjünçiligi innowasion häsiýetlidir, kämil lukmançylyk tehnikalary lukmanlara köpugurly, çylşyrymly operasiýalary geçirmäge hem-de operasiýadan soňky gaýraüzülmeleriň derejesini peseltmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde aýratyn düzgünde işleýän we dünýä ölçeglerine gabat gelýän zyýansyzlandyryjy enjamlar toplumy ornaşdyryldy.

Soňra hormatly Prezidentimize iň häzirki zaman enjamlary görkezildi.

Innowasion endoskopik enjamlar az şikesli operasiýalary geçirmäge niýetlenendir. Olaryň kömegi bilen häzirki zaman usuly arkaly uly bolmadyk kesimler bilen çylşyrymly operasiýalary geçirmek mümkin, bu bolsa näsaglaryň saglygynyň tiz dikelmegine ýardam berýär. Rentgen enjamynyň kömegi bilen ýokary takyklykdaky şekilleri alyp, operasiýa wagtynda näsaga barlag geçirip bolýar.

Soňra köpugurly operasiýa stoly görkezildi. Ol enjam operasiýa geçirilende näsag we lukman üçin has oňaýly ýagdaýy saýlamaga mümkinçilik berýär. Gemodinamiki görkezijileriň işine hem-de anesteziýa döwründe näsagyň örän möhüm ulgamlaryna gözegçilik etmek üçin operasiýa zallarynda kardiomonitor oturdyldy. Operasiýa geçirmäge niýetlenen zallar iň täze enjamlar bilen üpjün edildi. Göz keselli näsaglarda hirurgik bejergileri geçirmek üçin lazer hirurgiýasyna niýetlenen enjam göz öňünde tutuldy. Ol mikrohirurgik amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Bölümiň lukmany ýurdumyzyň gülläp ösmegi hem-de türkmenistanlylaryň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy ugrunda alyp barýan köptaraply işleri üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, berk jan saglyk, uzak ömür arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz şu bölümiň litotripsiýa otagyna bardy hem-de onda oturdylan häzirki zaman lukmançylyk enjamlarynyň işi bilen tanyşdy.

Bölümiň lukmany böwrekdäki daşlardan ejir çekýän näsaglary bejermäge niýetlenen, Şweýsariýanyň önümi bolan distansion litotripter enjamyny görkezdi. Bellenilişi ýaly, enjamlaryň aglabasy az inwaziw usullar bilen ynsan saglygyny dikeltmäge ýardam edýär. Bu enjamlar böwrek we peşew ýollarynyň daş kesellerinden ejir çekýän hassalary bejermekde ähmiýetlidir.

Bölümiň lukmany Daşoguzda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň üstünliklerini alamatlandyrýan döwrebap hassahananyň açylandygy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, özüniň we kärdeşleriniň ilata ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürläp, tutanýerli zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerdäki barlaghanada ornaşdyrylan innowasion enjamlary synlady.

Bu bölümde kliniki barlaghana, biohimiýa, bakteriologiýa, molekulýar-genetika, immunologiýa otaglary bolup, olarda häzirki zaman lukmançylygynda ýerine ýetirilýän barlaglaryň döwrebap görnüşlerini geçirmäge mümkinçilik bar. Barlaghananyň lukmany döwlet Baştutanymyzy bu ýerde ornaşdyrylan enjamlar bilen tanyşdyrdy. Olar ýokary takyklygy hem-de geçirilýän barlaglaryň hiliniň ýokarylygy bilen tapawutlanýar.

Barlaghanada Germaniýanyň “Human” kompaniýasynyň “HumaStar 200” awtomatlaşdyrylan biohimiýa enjamy ornaşdyryldy. Onuň kömegi arkaly ganyň düzümindäki ähli fermentleri, elektrolitleri, beloklary, holesterini we onuň fraksiýalaryny, glýukozany hem-de glikolizirlenen gemoglobini kesgitläp bolýar.

Soňra hormatly Prezidentimize “HumaClot Pro” awtomatlaşdyrylan koagulometr görkezildi. Bu ýokary takyklykdaky enjam ganyň çalt we haýal lagtalanmagyny irki döwürde anyklamaga, bu keseli derman serişdeleri bilen bejermegi kesgitlemäge ýardam berýär. Molekulýar biologik we genetik barlaglary geçirmek üçin doly awtomatlaşdyrylan anyklaýjy PZR enjamy ýerleşdirildi. Bu enjamyň esasy artykmaçlygy RNK we DNK zynjyrly wiruslary ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Munuň özi keselleri bejermekde uly ähmiýete eýedir.

Köpugurly hassahananyň barlaghanasynda ganyň süýjüligi, gemoglobin, holesterin, moçewina, bilirubin we onuň fraksiýalary, peşewde belok, glýukoza, keton, urobilirubin, eritrositleriň we leýkositleriň mukdary, wirusly gepatit we başga wiruslary hem-de ýokançlaryň antigenleriniň hil we mukdar taýdan anyklanylyşy ýaly ekspress-anyklaýyş barlaglary geçirilýär. Barlaghananyň hünärmenleriniň ýokary bilim derejesi laboratoriýa barlaglaryny ýokary derejede geçirmäge mümkinçilik berýär.

Barlaghana bölüminiň işgäri şeýle döwrebap lukmançylyk edarasynda işlemäge döredilen mümkinçilik üçin ähli saglygy goraýyş işgärleriniň adyndan döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, berk jan saglyk, uzak ömür hem-de halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň bähbidine alyp barýan asylly işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz şöhle bilen anyklaýyş bölümine bardy. Bu bölüm lukmançylyk ylmynyň iň soňky gazananlaryna esaslanýan kesel anyklaýyş enjamlary bilen üpjün edildi. Döwlet Baştutanymyza dünýäde meşhur “Philips Medical Systems” kompaniýasynyň magnit-rezonans tomografy görkezildi.

Ýurdumyzda ornaşdyrylan ilkinji şeýle enjam — geliýsiz işleýän “Ingenia Ambition 1,5 T” magnit-rezonans tomografy bu bölümiň esasy daýanjydyr. Bu enjamyň birnäçe aýratynlyklary bolup, has ownuk şekilleri görmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, MRT kelle beýniniň dokumasynyň üýtgeşmelerini, oňurga ýiligini barlamak we beden agzalarynyň gan üpjünçiligini hem-de işjeň ýagdaýyny, nerw süýümleriniň geçirijiligini barlamakda uly ähmiýeti bar. Bu enjam agyr näsaglarda we çagalarda barlaglary tiz geçirmäge ukyplydyr. Enjamyň ýatylýan ýeriniň diametri adatdakydan has giňdir. Bu bolsa uly agramly we ýapyk giňişlikden gorkýan adamlary barlamaga doly mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimize “Ingenuiti CT” hem-de “Incisive CT” ýokary tizlikli kompýuter tomograflary görkezildi. Olar uly agramly näsaglary gözden geçirmäge, şeýle-de beýleki nogsanlyklary, şol sanda kelle beýniniň çiş kesellerini, gan aýlanyşyň bozulmalaryny irki döwürde barlamaga we ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Bu enjam “FAST CARE” täze innowasion tehnologiýasy bilen üpjün edildi. Bu bolsa barlag geçirilende, şöhläniň täsirinden goramaga ýardam edýär. Şeýle hem bu enjam kontrast serişdesini damaryň içine goýbermek arkaly içki beden agzalarynda dörän keselleri has takyk anyklamakda möhüm orun eýeleýär.

Soňra döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow densitometriýa otagynyň tehniki enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

Densitometriýa keseli şöhle arkaly anyklamagyň görnüşleriniň biridir. Bu enjam dünýäde giňden ýaýran ýokanç däl keselleriň arasynda esasy keselleriň biri bolup durýan süňkleriň dykyzlygynyň peselmegi netijesinde döreýän osteoporoz keselini irki döwürde anyklamaga mümkinçilik berýär. Döwrebap enjamyň ornaşdyrylmagy Aral deňziniň guramagynyň zyýanly täsiri netijesinde ýüze çykýan keselleriň öňüni almakda we anyklamakda aýratyn orun eýeleýär.

Bölümiň lukmany sebitde deňi-taýy bolmadyk hassahananyň gurulmagy we işe girizilmegi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan döwlet işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Şeýlelikde, Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň tehniki üpjünçiligi hem-de içgin seçilip alnan lukmanlaryň ýokary hünär derejesi täze hassahananyň ýurdumyzyň esasy lukmançylyk merkezleriniň birine öwrüljekdigine ynamy artdyrýar.

Bu bölüm ilaty gije-gündiziň dowamynda kabul etmek bilen, keselleri anyklamak we bejermek merkezleşdirilen kabulhana bölüminde amala aşyrylýar. Bu ýerde ýerleşen şokrumda gaýragoýulmasyz ýagdaýlarda we kiçi operasiýa zalynda doly derejede kömek etmäge zerur şertler döredildi. Aýratyn howply ýokanç keseller güman edilende, kabul edilýän aýratyn otaglar (izolýator) bar. Şeýlelikde, näsaglary doly barlagdan geçirip, takyk netije çykaryp bolýar. Keselleriň irki döwürde anyklanmagy hem-de öz wagtynda bejergä başlanylmagy näsaglaryň ömrüni halas etmäge, olaryň saglygyny gysga wagtda dikeltmäge mümkinçilik berýär.

Hassahananyň maslahat beriş we anyklaýyş bölüminde terapewt, hirurg, oftalmolog, gulak-burun-bokurdak, urolog, trawmatolog, stomatolog, newropatolog, kardiolog, endokrinolog, pulmonolog, neýrohirurg, hirurg, angiohirurg lukmany ýaly inçe hünärmen lukmanlarynyň otaglary bar. Bu bölüm ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi. Munuň özi näsaglary kabul etmek, anyklaýyş işlerini geçirmek, zerur bolan halatlarda has düýpli barlaglary geçirmek we näsaglary bejermek üçin amatly şertleri döredýär.

Hassahanada döwrebap sanly ulgam ornaşdyryldy. Ol merkezi hassahanalar bilen aragatnaşyk saklamaga, lukmançylyk hyzmatlaryny etmek üçin zerur bolan maglumatlary alyşmaga hem-de çylşyrymly ýagdaýlarda dürli meseleleri çözmäge ýardam edýär.

Terapewtik ugurly ýatymlaýyn bölümlere rewmakardiologiýa, kardiologiýa, ýürek işemiýa keseli, kelle-beýni gan aýlanyşynyň bozulmasy, arterial gipertoniýa, newrologiýa, pulmonologiýa we allergologiýa, endokrinologiýa bölümleri degişlidir. Olaryň her biri 20 we 30 orunlykdyr. Bir we iki adam üçin niýetlenen ýatymlaýyn otaglarda netijeli bejergi almak üçin amatly şertler döredildi. Şeýle hem şahsy gigiýena otaglary bar.

Hassahananyň ähli ýatymlaýyn bölümleri merkezleşdirilen kislorod we nobatçy şepagat uýasyny çagyrmak ulgamy bilen üpjün edildi. Mundan başga-da, näsaglaryň barlaglarynyň netijelerini tiz wagtda lukmanlara ýetirmek maksady bilen, Germaniýanyň “Aerocom” kompaniýasynyň önümi bolan pnewmatik poçta ulgamy bölümleri özara baglanyşdyrýan tutuş ulgamy emele getirýär.

Döwrebap hassahanalaryň ählisinde bolşy ýaly, bu ýerde-de fizioterapiýa we reabilitasiýa bölümine möhüm orun degişlidir. Ol trenažýorlar, owkalama kreslolary bilen üpjün edildi. Olar agyr kesellerde, şikeslerde, operasiýadan soňky döwürde näsaglary dikeltmek üçin niýetlenendir. Şeýle hem bu ýerde elektroterapiýa, wakuum we lazer terapiýasy üçin enjamlar ornaşdyryldy. Bu enjamlar saglygy we işe ukyplylygy dikeltmäge mümkinçilik berip, ilatyň arasynda maýyplygyň öňüni almaga ýardam berýär. Bu bölüm dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň döwrebap fizioterapiýa enjamlary bilen hem enjamlaşdyryldy. Munuň özi köp görnüşli bejergi çärelerini geçirmäge uly mümkinçilikleri döredýär.

Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynda öz bölümlerini we welaýatyň çägindäki hassahanalary gan hem-de onuň önümleri bilen üpjün etmek üçin gan banky hereket edýär. Gan bankynda jemi 6 orunlyk gan alyş toplumy ornaşdyrylandyr. Bu bölümde gan alyş enjamlary, gandan leýkositleri, gyzyl gan öýjüklerini we plazmany aýratynlykda almak üçin doly awtomatlaşdyrylan enjamlar ornaşdyrylandyr. Gan bankynda ekspress-barlaglary geçirmek üçin analizatorlar we birnäçe goşmaça enjamlar gurnaldy. Ganlary we plazmalary saklamak üçin gan banky Italiýada öndürilen sowadyjylardyr doňduryjylar bilen doly üpjün edildi. Bu bölümde edara-ediş otaglary, dermanhana, merkezleşdirilen sterilizasiýa bölümi hem ýerleşýär.

Döwlet Baştutanymyz köpugurly hassahananyň işgärlerine ýöriteleşdirilen awtoulag serişdeleriniň açarlaryny gowşuryp hem-de açylyş dabarasyna gatnaşyjylar bilen hoşlaşyp, golaýda ýerleşen Daşoguz welaýat onkologiýa hassahanasynyň binasyna tarap ugrady. Täze desganyň öňündäki meýdançada aýdym we tans döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde köpöwüşginli çykyşlar ýaýbaňlandyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda toý bagyny dabaraly ýagdaýda kesýär we binanyň içine girýär.

3 gatly 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy 59 müň inedördül metr meýdany eýeleýär. Halkara ülňülere laýyklykda, onkologiýa kesellerini anyklamakda we bejermekde netijeli kömek bermäge niýetlenen täze merkeziň peýda bolmagy dünýä lukmançylygynyň ösüşini nazara almak bilen, saglygy goraýşyň wajyp wezipelerini çözmekde nobatdaky möhüm ädim boldy. Onkologiýa hassahanasy ýokary derejä doly laýyk gelmek bilen, çalt bejergi işlerini hem-de himiki we toplumlaýyn terapiýany geçirmäge mümkinçilik berýän zerur gulluklaryň ählisine, ýokary tehnologiýaly enjamlara eýedir.

Bu ýerde 9 bölüm: maslahat beriş we anyklaýyş, endoskopiýa, umumy onkologiýa, gematologiýa, anesteziologiýa we reanimasiýa, radiologiýa, himiýaterapiýa, palliatiw bejeriş bölümleri hem-de barlaghana hereket edýär.

Döwlet Baştutanymyz tanyşlygy binanyň birinji gatynda ýerleşýän barlaghana bölüminde gurnalan, gistologik we sitologik barlaglary geçirmäge niýetlenen innowasion barlaghana enjamlaryny synlamakdan başlady.

Hormatly Prezidentimize Şweýsariýanyň “Roche Diagnostics” kompaniýasynyň howply täze döreme öýjükleriniň immunogistohimiki barlagyny öýjükleri reňklemek arkaly tassyklamak üçin niýetlenen “Ventana Immunohistochemistry” enjamlar toplumy görkezildi. Bu usul arkaly süýt mäzleriniň, öýkeniň howply täze döremelerinde, melanomada, limfomalarda howply täze döreme öýjükleriniň immunogistohimiki görnüşlerini anyklamak bolýar. Bu bolsa şol kesellerde has takyk bejergi geçirmäge mümkinçilik bermek bilen, gerek bolan derman serişdelerini saýlamaga ýardam edýär.

Barlaghana bölümi Germaniýanyň “Human” kompaniýasynyň ýarymawtomat biohimiki analizatory bilen enjamlaşdyryldy. Bu enjamyň kömegi bilen ganyň düzümindäki ähli fermentleri, elektrolitleri, beloklary, holesterini we onuň fraksiýasyny, glýukozany, glýukolizirlenen gemoglobini barlamak bolýar. “Humastar 200” analizatory özboluşly beloklary kesgitleýär hem-de antibakterial bejergileriň netijesini anyklamaga mümkinçilik berýär.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň “Roche” kompaniýasynyň polimeraz zynjyr reaksiýasyny (PZR) geçirýän barlag enjamyny synlady. Bu enjam biohimiki, lukmançylyk-kriminalistik, molekulýar-genetiki barlaglary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Onuň esasy artykmaçlygy ganyň düzümindäki RNK we DNK zynjyrlarynyň üsti bilen bar bolan ýokançly wiruslary ýüze çykaryp bilýändiginden ybaratdyr.

Bölümiň lukmany dünýä ülňülerine laýyk gelýän welaýat onkologiýa hassahanasynyň täze binasy hem-de adamlaryň ömrüniň dowamlylygyny artdyrmakda, keselleriň öňüni almakda, olary netijeli bejermekde uly ähmiýeti bolan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür hem-de Garaşsyz Türkmenistanyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şol gatda ýerleşýän mammografiýa otagyna baryp, bu ýerde gurnalan lukmançylyk enjamlary bilen tanyşdy.

Hünärmen otagyň tehniki üpjünçiligi bilen tanyşdyryp, döwlet Baştutanymyza mammograf enjamyny görkezdi. Bu enjamyň kömegi bilen süýt mäzlerinde ýüze çykýan howply we howpsuz täze döremeleri we beýleki keselleri irki döwründe anyklamak bolýar. Sebitde deňi-taýy bolmadyk bu enjam 3D usulda işleýändigi bilen tapawutlanýar. Ol adamyň bedeniniň gurluşyna laýyklykda, dürli ölçeglerde we görnüşlerde barlaglary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Bölümiň lukmany täze hassahanalaryň ulanmaga berlendigi üçin hormatly Prezidentimize ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş işgärleriniň seçip alan hünärine wepaly bolup, gije-gündiz tutanýerli zähmet çekjekdiklerine, hemişe halkymyzyň saglygynyň goragynda durjakdyklaryna ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz kompýuter tomografiýasy otagyna bardy.

Bu otag Niderlandlar Patyşalygynyň “Philips” kompaniýasynyň kompýuter tomografiýasy enjamy bilen üpjün edildi. Bu enjam birnäçe aýratynlyklara eýe bolup, kelle-beýniniň dokumasynyň üýtgemelerini, irki döwürdäki gan ýetmezçilik, sowuklama, ownuk zeperlenme ojaklaryny, çylşyrymly damar kesellerini, bedende howply we howpsuz täze döremeleri irki döwürde takyk anyklamaga mümkinçilik berýär. Bellenişi ýaly, bu enjam kontrast serişdesini damaryň içine goýbermek arkaly içki beden agzalaryndaky keselleri ýüze çykarmaga ukyplydyr. Mahlasy, hassahanada ornaşdyrylan döwrebap enjamlar dürli keselleri irki döwürde ýüze çykarmaga hem-de bejerginiň has netijeli usullaryny kesgitlemäge ýardam edýär.

Bölümiň lukmany ilatyň saglygy baradaky çäksiz aladasy üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi. Onkologiýa hassahanasynyň işgärleri tutanýerli zähmet çekip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent maksatlaryna ýetmäge goşant goşarlar. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze hassahanalaryň gurulmagy bu aladanyň aýdyň subutnamasydyr.

Soňra döwlet Baştutanymyz radiologiýa bölümine baryp, howply täze döreme keselini şöhle arkaly anyklaýyş usuly bilen tanyşýar.

Bölümiň lukmany hormatly Prezidentimiz bilen mähirli salamlaşyp, “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurulýan hem-de adamyň saglygynyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyna şaýatlyk edýän täze, döwrebap saglyk merkezleri, hassahanalar, şypahanalar üçin hoşallyk bildirdi.

Hünärmen döwlet Baştutanymyza diňe ýurdumyzda däl, eýsem, tutuş sebitde deňi-taýy bolmadyk Niderlandlar Patyşalygynyň “Philips” kompaniýasynyň ýörite enjamyny görkezdi. Bu enjam anyklanan täze döremelere şöhle bilen bejergi bermezden ozal, ony simulýasiýa etmekde ulanylýar. Döwrebap tehnologiýalary we programma üpjünçiligini özüne birleşdirýän bu enjam howply täze döremä beriljek şöhle bejergisini geçirmekde uly ähmiýete eýedir.

Soňra lukman ýörite taýýarlanylan wideoşekiller arkaly hormatly Prezidentimize ABŞ-nyň lukmançylyk enjamlaryny öndürmekde öňdebaryjylaryň biri bolan “Varian” kompaniýasynyň sagdyn öýjükleri goramak arkaly diňe syrkaw öýjükleri bejermäge mümkinçilik berýän innowasion enjamyny görkezdi. Häzirki wagtda munuň özi howply täze döremeleri bejermekde iň döwrebap enjam hasaplanýar. Ol özüniň oňyn täsiri babatda dünýäniň saglygy goraýyş ulgamynda ägirt uly gyzyklanma döretdi. Bu enjam aňsat ulanylýandygy, näsag üçin amatlylygy we howpsuzlygy bilen tapawutlanýar. Bejeriş geçirilen mahalynda, wideokameralar we degişli aragatnaşyk ulgamy arkaly näsag bilen gürleşip bolýar. Bu ýokary tehnologiýaly enjam ýurdumyzyň saglygy goraýyş edaralarynda ilkinji gezek ornaşdyryldy hem-de ilatyň sagdyn durmuşyny üpjün etmek boýunça wezipeleri çözmäge ýardam eder.

Lukman döwrebap bilim almak we ähli ulgamlarda netijeli işlemek babatda ýaşlara döredilen giň mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz endoskopiýa otagyna baryp, bu ýerde ornaşdyrylan enjam hem-de işlemek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.

Endoskopiýa bölümi “Olympus” meşhur ýapon kompaniýasynyň fibrogastroduodenaskopiýa üçin toplumy bilen üpjün edildi. Bu enjam aşgazan-içege ýollarynyň endoskopik barlagy üçin niýetlenendir. Ol aşgazan-içege ýollaryndaky täze döremeleri, döremäniň çägini, damarlanyşyny irki döwürde anyklamaga, agzalary punktirlemäge, biopsiýa almaga, ýerli bejergini hem-de az inwaziw operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýär. Endoskopiýa häzirki döwürde ýurdumyzyň lukmançylyk tejribesinde diňe bir keselleri anyklamak maksady bilen däl, eýsem, gyzylödegiň, aşgazanyň, ýogyn içegäniň, aşgazanasty mäziň, öt çykaryş ýollarynyň kesellerini bejermekde hem ulanylýar.

Lukman halkymyzyň saglygyny berkitmäge aýratyn üns berýändigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza bagtyýar durmuş, abadançylyk we uzak ömür arzuw etdi.

Binanyň birinji gatyndaky maslahat beriş-anyklaýyş bölüminde onkolog, rentgenolog, onkoginekolog, terapewt, gulak-burun-bokurdak, kardiolog lukmanlarynyň otaglarynyň ýerleşýändigini bellemek gerek. Bu bölümde gysga wagtda keseli anyklamak işi geçirilip, zerur bolan halatynda, ilkinji lukmançylyk kömegi berilýär. Otaglar döwrebap enjamlar bilen üpjün edildi. Munuň özi ýönekeý we çylşyrymly barlaglary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Hassahanada elektron ulgam ornaşdyryldy. Ol yzygiderli aragatnaşyk saklamaga, beýleki hassahanalar bilen amaly we nazaryýet babatda maglumatlary alyşmaga, telelukmançylygyň mümkinçiliklerini ulanmaga ýardam edýär.

Umumy onkologiýa bölümi 50 orunlyk bolup, onuň otaglary bir ýa-da iki näsaga niýetlenendir. Ähli otaglarda diwara berkidilen konsollar, näsaglar üçin niýetlenen ýörite ýatylýan enjamlar, sowadyjy, telewizor, telefon, şkaf ýerleşdirildi we olaryň her biri aýratyn sanuzel bilen üpjün edildi.

Hassahananyň operasiýa bölümi 3 zaldan ybarat bolup, olaryň her biri dürli ugurlara degişli operasiýalary geçirmäge niýetlenendir. Olar Germaniýanyň “Karl Storz” kompaniýasynyň wideolaporoskopik sütün enjamy bilen enjamlaşdyryldy. Bu toplumyň kömegi bilen garyn boşlugynyň we kiçi çanaklygyň agzalarynyň howply täze döremeleri boýunça giňeldilen hem-de anyklaýyş operasiýa amallaryny ýerine ýetirip bolýar. Netijede, näsagyň hassahanada ýatýan döwri we işe ukypsyzlyk möhleti gysgaldylýar, operasiýadan soňky agyrylardyr gaýraüzülmeler azalýar.

Operasiýa otagyndaky kömekçi monitor, wideoýazgy ediji bilen üpjün edilen, operasiýalaryň geçirilmegi üçin niýetlenen mikroskop enjamy we beýleki dürli enjamlardyr abzallar toplumlary hassahanada dürli çylşyrymly operasiýalaryň ýokary takyklykda we kämil derejede ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berýär.

Anesteziologiýa we reanimasiýa bölümi 12 orundan ybarat bolup, onuň esasy wezipesi keseli agyr näsaglara güýçlendirilen bejergi we dikeldiş çärelerini amala aşyrmakdan, hirurgiýa operasiýalarynda, anyklaýyş-funksional barlaglarynda agyrysyzlandyrmanyň dürli usullaryny ulanyp, näsaglara ýardam bermekden we hassahana gyssagly getirilen näsaglara gaýragoýulmasyz intensiw lukmançylyk kömegini bermekden ybaratdyr.

Himiýaterapiýa bölümi ýatymlaýyn we gatnawly bejergi almak üçin niýetlenendir. Bu bölümde howply täze döremeli näsaglarda himiýa bejergi, target bejergi, immunobejergi hem-de gormon bejergi usullaryny ulanmak bilen, konserwatiw bejergi geçirilýär.

Palliatiw bölümi 10 ýatymlaýyn orundan ybarat bolup, howply täze döremeleriň ötüşen görnüşleriniň palliatiw bejergilerini geçirmek üçin niýetlenendir.

Hassahanada 100 orunlyk mejlisler otagy, internet bilen üpjün edilen kitaphana, okuw sapagyny geçmek üçin niýetlenen otag hem bar. Şeýle-de bu ýerde naharhana, merkezleşdirilen kislorod stansiýasy, ýyladyjy we sowadyjy toplum, hassahananyň öz awtoulaglary üçin garaž, işgärleriň ulaglary üçin awtoduralga göz öňünde tutuldy.

Soňra şu gün ulanmaga berlen täze saglygy goraýyş edaralaryna halkara güwänamalary gowşurmak dabarasy boldy.

Hormatly myhmanlara — meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň we guramalaryň wekillerine söz berilýär.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Halkara “KTQ International GmbH” guramasynyň hassahanalaryň ýokary hil gözegçilik dolandyryjysy Jozef Galert Stanislaus şu günki dabara — dünýä derejesine laýyk gelýän hassahanalaryň açylyşyna gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirdi.

Myhman wekilçilik edýän guramasyndan Daşoguz welaýatynyň köpugurly we onkologiýa hassahanalaryna halkara güwänamalary uly buýsanç bilen gowşurdy. Olar näsaglara edilýän hyzmatyň, hassahananyň dolandyrylyşynyň, howpsuzlygynyň, maglumat we aragatnaşygyň, kliniki töwekgelçilikleri dolandyrylyşynyň, iş şertleriniň halkara standartlara laýyk gelýändigini kepillendirýär.

Soňra Niderlandlar Patyşalygynyň “Philips Medical Systems” kompaniýasynyň Russiýa Federasiýasyndaky edarasynyň baş direktorynyň orunbasary Artýom Padeýskä söz berildi.

Dünýä meşhur kompaniýanyň wekili hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we ähli türkmen halkyny sebitde deňi-taýy bolmadyk döwrebap saglygy goraýyş edaralarynyň ulanmaga berilmegi bilen gutlap, täze hassahanalara “Philips” kompaniýasynyň güwänamalaryny gowşurdy. Bu güwänamalar olaryň Merkezi Aziýada kompaniýanyň önümleri bilen üpjün edilen innowasion hassahanalardygyna şaýatlyk edýär.

Myhman şanly waka mynasybetli ýene-de bir gezek gutlap, bu hassahanalaryň açylmagynyň ilata lukmançylyk kömegini has ýokary derejede bermäge giň mümkinçilikleri döretjekdigine ynam bildirdi.

Soňra Niderlandlar Patyşalygynyň “Philips Medical Systems” kompaniýasynyň halkara hassahanalar taslama dolandyryjysy Herman Olthaar çykyş edip, şu günki açylyş dabaralaryna gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirdi hem-de bu saglygy goraýyş edaralaryna berlen, hassahanada ulanylan enjamlaryň tehniki häsiýetnamalara we düzgünnamalara doly laýyk gelýändigini kepillendirýän “ISO 9001” hem-de hassahanada ulanylan enjamlaryň we alnyp barlan gurluşyk işleriniň daşky gurşawa zyýansyzdygy barada “ISO 14001” halkara güwänamalaryny gowşurdy.

Gowşurylan güwänamalar täze hassahanalaryň ýokary hillidiginiň, olaryň ekologik howpsuzlygynyň we ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen üpjünçiliginiň dünýä ülňülerine doly laýyk gelýändiginiň nobatdaky ykrarnamasyna öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary Daşoguz welaýatynyň edara ediş merkezinde döwrebap hassahanalaryň açylmagy mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, şu günki ajaýyp waka mynasybetli Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow onkologiýa hassahanasynyň işgärlerine ýöriteleşdirilen awtoulag serişdeleriniň açarlaryny gowşurdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, Daşoguz Halkara howa menziline bardy we şol ýerden paýtagtymyza ugrady.

***

Şu gün S.A.Nyýazow adyndaky etrapda saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri üçin niýetlenen has oňaýly, köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi ulanmaga berildi. Täze binalar Daşoguz şäherinden Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda “Türkmen çarwa” hususy kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan guruldy.

4 gatly täze binalar bu ýerde ozal gurlan döwrebap ýaşaýyş jaýlary hem-de dürli edaralaryň binalary bilen sazlaşyp, özboluşly binagärlik toplumyny emele getirdi. Jaýlarda ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamak üçin zerur şertler döredildi. Dört otagly öýüň umumy meýdany 200 inedördül metrden gowrakdyr, üç otagly öýüň meýdany bolsa 170 inedördül metre golaýdyr. Ýaşaýyş jaýlaryna ýanaşyk ýerler doly abadanlaşdyryldy. Olarda çagalar üçin niýetlenen oýun meýdançasy göz öňünde tutuldy.

Dabara Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, welaýat we etrap häkimlikleriniň, zähmet toparlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşululardyr ýaşlar, saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar. Tapawutlanan gurluşykçylara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange