Перейти к содержимому

«HATYRA» KITABYNYŇ BIRINJI JILDINIŇ TÄZE NEŞIRI

08.05.2021

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň gaýtadan işlenen ikinji neşiri çapdan çykdy. Bu neşir Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň esgerlerine bagyşlanýar.

Bu taryhy-resminamalaýyn iş Beýik Watançylyk urşunda gahrymanlarça wepat bolan, dereksiz ýiten esgerleriň we serkerdeleriň edermenligine bagyşlanýar.

Kitap hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli watandaşlarymyza hem-de uruş weteranlaryna iberen Gutlagy bilen açylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, adamzat taryhyna iň pajygaly döwür hökmünde giren 1941 — 1945-nji ýyllaryň jebir-jepaly synaglary, görlüp-eşidilmedik betbagtçylyklary, agyr ýitgileri ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeken bu gowgaly döwürde millionlarça adam faşizmiň pidasy boldy. Maşgalalar ata-eneden, ogul-gyzdan, dogandyr uýadan mahrum boldy. Dünýä ykdysadyýetine, adamzat medeniýetine öwezini dolup bolmajak zyýan ýetdi. Beýik Ýeňşe bolan arzuw-umytlar doganlyk halklar bilen birlikde Türkmenistanyň halkyny hem zulum-sütemiň garşysyna gahrymançylykly göreşe jebisleşdirdi.

Kitabyň sahypalarynda Mälikguly Berdimuhamedowyň “Uruş bolmasyn!” atly goşgusy hem-de döwlet Baştutanymyzyň uruşdan gaýdyp gelmedik esgerleriň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp ýazylan adybir aýdym baradaky ýatlamasy bolan “Durnalar” atly goşgusy ýerleşdirildi.

Giriş makalasynda Ahal welaýatyndan we Aşgabat şäherinden esgerleriň faşistik basybalyjylara garşy göreşlerde görkezen edermenlikleri, tylda zähmet çekenleriň tutanýerliligi beýan edilýär. Bu makalada bellenilişi ýaly, umumy maksadyň bähbidine gije-gündiz dynman, ýadawsyz zähmet çekdiler.

Şeýlelikde, bar bolan maglumatlara görä, Ahal welaýatyndan hem-de paýtagtymyzdan hereket edýän goşuna 62 müňe golaý adam çagyrylypdyr.

Şeýle hem kitapda sylag hatlary we suratlary ýerleşdirilen SSSR-iň Gahrymanlary — türkmenistanly esgerler hakynda maglumatlar ýerleşdirildi.

“Hatyra” kitaby Watanymyzyň azatlygy we garaşsyzlygy ugrunda duşmana garşy agyr söweşlere gatnaşan ildeşlerimiz hakyndaky ýadygärligi nesillerimiz üçin aýawly saklamaga ýardam etjek gymmatlykdyr.

Kitabyň gaýtadan işlenen jildi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň çapa taýýarlamagynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edildi. Kitap giň okyjylar köpçüligi üçin niýetlenendir.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange