Перейти к содержимому

GAHRYMAN ARKADYGYMYZ EÝRANYŇ PARLAMENTINIŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞDY

30.05.2023

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň EYR-na iş saparynyň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda ulag ulgamy, ýangyç-energetika toplumy, elektroenergetika, ýol we köpri gurluşygy beýleki geljegi uly ulgamlar hökmünde görkezildi, şunda Türkmenistan bilen Eýran netijeli hyzmatdaşlyk edip hem-de bilelikdäki taslamalary üstünlikli durmuşa geçirip bilerler.

Eýranyň Parlamentiniň Başlygy eksport-import amallarynyň möçberlerini artdyrmak üçin uly mümkinçilige eýedigini aýdyp, iki goňşy ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň, şol sanda söwda wekilhanalaryny döretmegiň hasabyna ösdürmegiň zerurdygyny nygtady.

Şeýle-de eýran tarapy Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň parlamentara toparyny döretmek baradaky başlangyjyny goldap, onuň işiniň döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine hem-de giňeldilmegine gönükdiriljekdigini belledi.

Ekologiýa meselesi beýleki ara alnyp maslahatlaşylan möhüm ugurlaryň biri boldy, ol häzirki zamanyň örän möhüm wezipesidir. Bellenilişi ýaly, Eýran Türkmenistan tarapyndan bu ulgamda öňe sürülýän ähli başlangyçlary hemişe goldap gelýär hem-de geljekde hem goldar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange