Перейти к содержимому

GAHRYMAN ARKADAGYMYZ AKYOL BEHIŞDI BEDEWI BILEN AK ÝOLLARA UZAÝAN TOÝLARA ROWANA BOLDY

08.09.2021

Behişdi bedewler okgunly ösýän Garaşsyz Watanymyzyň özboluşly nyşanydyr. Munuň özi ahalteke bedewleriniň dünýä atçylyk sportundaky şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmek hem-de olaryň başarnyklaryny doly açmak üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Şunda milli Liderimiziň ägirt uly hyzmatlary bardyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ata-babalarymyz tebigat bilen sazlaşykly ýaşamagy başarypdyrlar, ondan güýç-kuwwat hem ruhubelentlik alypdyrlar. Olar halkymyzyň gündelik durmuşynda we baýramçylyklarynda, däp-dessurlarynda, halk döredijiliginde, ajaýyp sungat eserlerinde öz beýanyny tapýar.

Häzirki günlerde hem at çapyşyklary, at üstündäki milli oýunlar halkymyzyň durmuşynda möhüm orun eýeleýär. Şanly seneler mynasybetli guralýan baýramçylyk dabaralarynda at çapyşyklaryna aýratyn ähmiýet berilýär. Atçylyk sportunyň dürli görnüşleri giňden bellenilýän toý-baýramlaryň esasy bezegine öwrülýär.

Ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýýan we şöhratly türkmen seýisleriniň, atşynaslarynyň yhlasyndan kemal tapan behişdi bedewleriň dünýä ýüzündäki abraýynyň belende galmagy, atçylyk sportunyň dürli görnüşleriniň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli alada edýän döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmalydygyny belleýär.

Milli Liderimiziň ähli özgertmeleriniň, Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli maksatnamalaryň özenini halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden dünýä nusgalyk milli gymmatlyklaryny geljek nesillere ýetirmek hakyndaky alada düzýär. Atçylyk sporty bilen meşgullanmak jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmegiň esasy şertleriniň biri bolup durýar.

Türkmen halkynyň durmuşynda atçylyk sporty uly meşhurlyga eýedir. Çünki Türkmenistan gözelligi, ajaýyplygy we ýyndamlygy bilen belli bolan, şeýle hem sport başarnyklary arkaly tapawutlanýan ahalteke bedewleriniň watanydyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýelden ýüwrük bedewlere sarpa goýýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli goldaw bermegi netijesinde, atçylyk sportunyň milli we beýleki görnüşleri, hususan-da, konkur sporty üstünlikli ösdürilýär.

Mälim bolşy ýaly, ýakynda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, asylly däbe görä, behişdi bedewleri bilen didarlaşyp, Akýol atly bedewde birsellem gezim etdi.

Taryhyň dowamynda dünýä medeniýetiniň ösmegine ägirt uly goşant goşan türkmen halkynyň nusgalyk ýörelgelerini, özboluşly medeni mirasyny aýawly saklamak, ony artdyrmak hem-de giňden wagyz etmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şöhratly pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklaryny geljek nesillere ýetirmek häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň birine öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynda bellenilen Bilimler we talyp ýaşlar gününe ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada geçen umumy sapagynyň dowamynda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklary we olaryň ähmiýeti barada aýratyn durup geçdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz şol taryhy çykyşynda “Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz”, “Gadamy batly bedew”, “Atda wepa-da bar, sapa-da” ýaly kitaplarynda halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan goşandy, nusgawy gymmatlyklaryndan söz açandygy barada belledi. Munuň özi Arkadag Prezidentimiziň paýhasly pederlerimiziň taryhyň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryna aýratyn gadyr goýýandygynyň aýdyň beýanydyr. Milli Liderimiziň güýz paslynyň ilkinji, jana tenekar, hoştap howaly günlerinde Akýol atly ajaýyp bedew bilen gezim etmegi, bedewiň özboluşly syn-sypaty häzirki döwrüň okgunly ösüşleriniň beýanyny emele getirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň aýratyn üns bermegi netijesinde milli atçylyk pudagy ösüşiň täze derejesine çykdy. Şonuň bilen baglylykda, ýurdumyzda arassa ganly ahalteke bedewleriniň baş sanyny köpeltmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, sportuň atly görnüşlerini hem-de at çapmagyň milli ýörelgelerini wagyz etmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda häzirki zaman atçylyk sport toplumlary, aýlawlar gurlup ulanmaga berildi. Olarda gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan milli atşynaslyk ýörelgeleri döwrebap derejede ösdürilýär. Şeýlelikde, atçylyk sporty, at çapyşyklary bilen meşgullanýan ýaşlaryň sany yzygiderli artýar.

Şunuň bilen baglylykda, Garaşsyz ýurdumyzda milli atşynaslyk sungatyny we sportuny yzygiderli ösdürmek üçin zerur şertler döredilýär. Türkmen atşynaslary bedewlerimiziň tohum arassalygyny gorap saklamak hem-de olaryň baş sanyny artdyrmak boýunça ägirt uly işleri bitirýärler. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, geljekde hem ýurdumyzda atçylygy ösdürmäge, bu ugurda dünýä döwletleri bilen tejribe alyşmaga, halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga, şol bir wagtyň özünde atşynaslaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga döwlet tarapyndan möhüm ähmiýet berler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ajaýyp çykyşlary ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senelere özboluşly bezeg berýär. Häzirki döwürde bu topar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, onuň çäklerinden daşarda hem giňden tanalýar. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilen “Galkynyş” ençeme gezek iri halkara gözden geçirişleriň hem-de sirk sungaty festiwallarynyň abraýly baýraklarynyň eýesi boldy.

Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde bedewlerimiz hem-de türkmen atly jigitleri daşary ýurtlarda geçirilýän iri gözden geçirişleriň, abraýly atçylyk sport ýaryşlarynyň ýeňijileri boldular. Biziň atly jigitlerimiz Italiýada, Russiýada, Ukrainada, Belarusda, Türkiýede, Hytaýda we beýleki ýurtlarda üstünlikli çykyş etdiler.

Halkymyzyň ençeme müňýyllyk taryhy ýelden ýüwrük ahalteke bedewler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Gadymy döwürlerden bäri şahyrlar hem-de sazandalar öz eserlerinde bedewe söýgini, onuň wepadarlygyny, gözelligini, düşbüligini, ýyndamlygyny wasp edip gelýärler.

Suratkeşler, heýkeltaraşlar, zergärler we beýleki sungat ussatlary bedewleri şekillendirmek bilen, diňe bir tebigatyň bu ajaýyp gözelligini däl, eýsem, türkmen halkynyň ussatlygyny hem-de zehinini ebedileşdirýärler. Sebäbi şunuň ýaly kämil bedewleriň tohumyny kemala getirmek ençeme nesilleriň döredijiliginiň, biliminiň, sabyr-takatlylygynyň hem-de egsilmez döredijilik mümkinçilikleriniň netijesidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ahalteke bedewi Watanymyzyň döredijiligiň we gülläp ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketiniň, halkymyzyň döredijilik paýhasynyň, milli mirasymyzyň dowamatlylygynyň ajaýyp nyşanyna öwrüldi.

Arkadag Prezidentimiziň ahalteke bedewlere bagyşlap döreden ajaýyp eserlerinde halkymyzyň guwanjyna öwrülen bedewleriň taryhyna, gözelligine we dünýädäki abraýyna bagyşlanan maglumatlar öz beýanyny tapýar. Halkymyzyň we dünýä okyjylarynyň söýgüli eserleri bolan şol kitaplarda pederlerimiziň yhlasyndan we zehininden kemal tapan hem-de şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewleriniň waspy ýetirilýär.

Ýeri gelende aýtsak, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylyň her bir güni taryhy ähmiýetli şanly wakalara, ýatdan çykmajak pursatlara baý boldy. Şu günler ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyny mynasyp derejede garşylamak maksady bilen, giň gerimli taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyryldy.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde baýramçylyk at çapyşyklaryna we atçylyk sportunyň beýleki görnüşlerine aýratyn orun berler. Munuň özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleriň halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden milli gymmatlyklary bolan at çapyşyklary, atçylyk sporty bilen utgaşýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüler.

Häzirki döwürde Türkmenistanyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadamlary bedew badyna deňelýär. Munuň özi güneşli Diýarymyzda asylly işleriň we milli ýörelgeleriň ahalteke bedewleriniň özboluşly aýratynlyklary bilen utgaşdyrylýandygyny alamatlandyrýar. Bu bolsa ösüşiň belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzyň durmuşynyň her bir pursadynyň ähmiýetli wakalara beslenýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Arkadag Prezidentimiziň ajaýyp Akýol atly bedewe atlanmagy Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň we mähriban halkymyzyň abadançylygynyň, bagtyýar durmuşynyň dowamata atarylýandygyny aňladýar. Bu görnüşler tutuş türkmen iliniň ruhuny göterip, halkymyzy täze ýeňişlere, ajaýyp zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange