Перейти к содержимому

DÖWLET BAŞTUTANYMYZYŇ «aBADANÇYLYGYŇ RÖWŞEN GADAMLARY» KITABY RUS WE IŇLIS DILLERINE TERJIME EDILDI

14.03.2022

Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň rus we iňlis dillerinde neşir edilen “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Milli Liderimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän şu ýylda çap edilen kitaby halkymyza Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ajaýyp sowgat boldy. Täze neşir hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurt dillerinde çap edilen köp sanly kitaplarynyň üstüni ýetirdi. Munuň özi döwlet Baştutanymyza çuňňur hormatyň, milli Liderimiziň ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň berkidilmegi ugrunda bitiren uly hyzmatlarynyň ykrarnamasydyr.

Kitapda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetçiligiň öňünde eden çykyşlary ýerleşdirildi. Onda daşary syýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ylym we beýleki ugurlar baradaky pikirler jemlendi. Şonuň bilen birlikde, neşirde döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmäge degişli teklipler beýan edilýär. Täze kitabyň maksady Garaşsyzlyk döwrüniň wakalaryny diňe bir taryhy nukdaýnazardan däl-de, ýurdumyzyň geljegi babatynda pikirleri beýan etmekden ybaratdyr.

Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, Watanymyzyň özara bähbitli we deňhukukly hyzmatdaşlyk, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli erk-isleg hem-de ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde bütin dünýäde tanalýandygyny bellediler. Ýurdumyz ählumumy parahatçylygy, abadançylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmak syýasatyny üstünlikli amala aşyrmakda dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýär, häzirki döwrüň wezipeleriniň oňyn çözülmegine ägirt uly goşant goşýar.

Çykyşlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Dialog — parahatçylygyň kepili” diýen ählumumy başlangyjy ilerletmek boýunça teklibiniň halklaryň parahatçylykly ýaşamagy ugrunda, özara gatnaşyklarda parahatçylyk we ynanyşmak medeniýetiniň kemala gelmeginde ähli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşdirilmegine gönükdirilendigi bellenildi. Täze filosofiýa oýlanyşykly syýasy çözgütlere, sagdyn we özara bähbitli, umumy ykrar edilen hem-de hemmelere düşnükli ynsanperwer gymmatlyklara esaslanmak bilen, halkara ykdysady hem-de syýasy gatnaşyklaryň ösdürilmegine oňyn täsir edýän ähmiýetli şert bolup durýar.

Döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda parahatçylyk we ynanyşmak medeniýetiniň ösdürilmeginiň durnukly ösüşe, parahatçylygyň hem-de howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän Bitaraplyk syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydygy aýratyn bellenildi.

Dünýä döwletleri bilen ählumumy ösüşiň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmek, iri halkara guramalar, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasy bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarydyr. Biziň ýurdumyz kabul edilen ähli ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn halkara ylalaşyklary, şertnamalarydyr konwensiýalary ýerine ýetirmek bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny doly we üýtgewsiz berjaý edýär, ägirt uly syýasy, ykdysady, medeni kuwwatyny parahatçylygyň, ösüşiň bähbidine gönükdirýär.

Kitapda sebit meselelerine möhüm orun berilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygyndaky, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň sammitlerindäki we beýleki forumlardaky çykyşlary beýan edilýär. Bu çykyşlarda häzirki zaman ösüşiniň möhüm ugurlarynda anyk we ykdysady taýdan esaslandyrylan hyzmatdaşlyga, bilelikdäki hem-de köptaraplaýyn düzümleýin taslamalaryň amala aşyrylmagyna girişilmeginiň zerurdygy baradaky pikir aýdylýar.

Neşirde bu gün milli we sebit çäklerinden çykýan türkmen Bitaraplygynyň durnuklylygyň möhüm şerti hökmünde döredijilik mümkinçiliklerine baha berilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň daşky gurşawy goramak, energetika howpsuzlygy, ulag we aragatnaşyk, medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda hem-de beýleki ugurlarda daşary syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagynda oňyn Bitaraplyk hukuk derejesine aýratyn orun berilýändigi nygtaldy.

Daşary ýurtly diplomatlaryň belleýişleri ýaly, “Abadançylygyň röwşen gadamlary” kitaby alymlar üçin hem, giň okyjylar köpçüligi üçin hem uly gyzyklanma eýedir, Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň taryhy ähmiýetini beýan edýän örän möhüm resminamalaryň çeşmesidir.

Many-mazmun taýdan örän gymmatly bu neşir Türkmenistanyň ägirt uly gazananlarynyň, ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň, durmuş-ykdysady ulgamda ýetilen sepgitleriň aýdyň beýanydyr. Bularyň ählisi döwlet Baştutanymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, Watanymyza we halkymyza çäksiz söýgüsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange