Перейти к содержимому

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ TÄZE DESGANYŇ GURLUŞYGY BILEN TANYŞDY WE IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

14.11.2021

13-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde bolmagynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewiň hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň haýyşy boýunça 400 orunlyk köpugurly hassahananyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan gurluşygy bilen tanyşdy we bu ýerde iş maslahatyny geçirdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, günbatar sebitde hem uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde alnyp barylýan giň möçberli gurluşyk işleriniň depgini ýokarlanýar. Saglygy goraýyş ulgamynyň bina edilýän desgalary durmuş maksatly gurluşyklaryň möhüm ugrudyr. Şonuň netijesinde halkymyz ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän lukmançylyk hyzmatlarynyň giň toplumyndan peýdalanyp bilýärler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatyny mundan beýläk-de gowulandyrmak döwrebap tehnologiýalary, täze ylmy açyşlary yzygiderli ornaşdyrmagy, dünýäde keselleriň özboluşlylygynyň üýtgemegini hasaba almak bilen, saglygy goraýşy innowasion usullarda ösdürmek şertlerinde mümkindir.

Mälim bolşy ýaly, adamlaryň saglygyny berkitmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak meseleleri döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde saklanýar. Soňky ýyllarda Diýarymyzyň dürli künjeklerinde dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen lukmançylyk merkezleri gurlup ulanmaga berildi. Şunuň bilen baglylykda, 10-njy noýabrda Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy boldy. Şolara hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Türkmenbaşy şäherinde gurlan ýokanç keseller hassahanasy dünýä belli önüm öndürijileriň täze, kämil enjamlary bilen üpjün edildi. Onuň düzümine kabul ediş, barlaghana, funksional- anyklaýyş, reanimasiýa we dogrum, operasiýa otagy, fizioterapiýa, dispanser-gözegçilik, wirusly gepatit keseli, ýokary dem alyş ýollarynyň ýokanç keselleri, içege ýokanç keselleri, aýratyn howply, howa hem-de damja ýoly arkaly geçýän ýokanç keseller, dowamly ýokanç keselleri bejeriş bölümleri girýär.

Hassahana dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň, hususan-da, Germaniýanyň, Şwesiýanyň, Italiýanyň, Fransiýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-nyň, Koreýa Respublikasynyň, Niderlandlar Patyşalygynyň, Çehiýanyň, Beýik Britaniýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi.

Funksional-anyklaýyş bölümi kompýuter tomografiýasy, ultrases barlagy, rentgen, elektrokardiografiýa, fibroskan, endoskopiýa otaglaryny öz içine alýar. Ýokanç keseller hassahanasynyň işgärleriniň ygtyýarynda dürli barlaglary geçirmek üçin döwrebap barlaghana enjamlary hem bar. Giň otagly barlaghana bölümi kliniki barlaghana, biohimiýa, bakteriologiýa, molekulýar-genetika hem-de immunologiýa barlaglary otaglaryndan ybarat bolup, şolarda ganyň we peşewiň umumy barlaglary, ganyň biohimiýa, immunoferment, serologiýa, parazitologiýa, bakterioskopiýa, molekulýar-genetika, polimeraz zynjyrly reaksiýa (PZR), barlaglary geçirilýär. Şeýle hem birnäçe ekspres-anyklaýyş barlaglary, ýagny ganyň süýjüligini, gemoglobiniň gandaky derejesini, holesterin, moçewina, bilirubin hem-de onuň fraksiýalary, pH derejesi, udel agramy, peşewde belok, bakteriýa, glýukoza, wirusly gepatitiň we beýleki wiruslaryň, keton barlaglary, olaryň hil, mukdar taýdan barlaglary geçirilýär. Fizioterapiýa bölüminde hassalar üçin möhüm bejeriş işleri geçirilýär. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, ýokary hilli hirurgiýa kömegini bermek we operasiýalary geçirmek üçin şertler göz öňünde tutuldy.

10-njy noýabrda Magtymguly etrabynda ulanylmaga berlen lukmançylyk desgasy hem saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki zaman düzüminiň üstüni ýetirdi. Bu desga 50 näsagy stasionar, 30 näsagy ambulatoriýa usulynda bejermäge niýetlenendir. Iki gatly binalar toplumyndan ybarat bolan bu hassahana Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Awstriýanyň, Türkiýäniň, Polşanyň, Şwesiýanyň, Ispaniýanyň, Slowakiýanyň, Belgiýanyň, Niderlandlaryň, ABŞ-nyň we Koreýa Respublikasynyň dünýä belli kompaniýalarynyň iň täze, ýöriteleşdirilen enjamlary bilen üpjün edilip, onda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň dürli görnüşleri üçin ähli şertler döredildi. Hassahanada kabul ediş, maslahat beriş, funksional-anyklaýyş, iç keselleri, çaga keselleri, “Tiz kömek” we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Onuň düzümine barlaghana we gan banky hem girýär.

Maslahat beriş bölüminde terapewt, hirurg, oftalmolog, gulak-burun-bokurdak, stomatolog we beýleki lukmanlaryň otaglary göz öňünde tutuldy. Keselleri dürs anyklamaga, lukmançylyk kömegini tiz bermäge mümkinçilik berýän iň täze enjamlar olaryň ygtyýaryndadyr. Funksional-anyklaýyş bölüminde ýokary derejeli hünärmenler näsaglary kabul edýär. Ultrases barlag otagynda «Phillips» kompaniýasynyň «Affiniti» ultrasesli anyklaýyş enjamy gurnaldy. Hakykatda, munuň özi keselleri barlamagyň köpugurlylygy bilen tapawutlanýan innowasiýa häsiýetli binýatdyr. Kardiolog lukmanyň otagy 12 kanally «Cardio M Plus» (Medical Econet) we Germaniýanyň «Siemens» kompaniýasynyň elektrokardiografy bilen üpjün edildi. Bu enjam ýüregiň ähli bölümleriniň işleýşiniň aýratynlygyny görkezmäge ukyplydyr.

Rentgen otagy, kompýuter tomografiýasy we endoskopiýa otaglary iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Hususan-da, bu ýerde Awstriýanyň «EMS Handelsges» kompaniýasynyň «Sienna» elektroensefalograf enjamy, Italiýanyň «Villa Sistemi Medicali» kompaniýasynyň flýurograf we rentgen-enjamy, «Phillips» kompaniýasynyň «Access CT» kompýuter tomografy, Ýaponiýanyň «Hoya Corporation» kompaniýasynyň wideogastroskop enjamy hem-de beýlekiler oturdyldy.

Hassahananyň ýatymlaýyn bölüminiň düzümine hirurgiýa, terapiýa, operasiýa, fizioterapiýa, dogrum, ginekologiýa, ýokanç keseller, anesteziologiýa we reanimasiýa bölümleri girýär. Şolaryň ýörite enjamlar bilen üpjünçiligi iň ýokary halkara ölçeglere kybap gelýär. Bu ýerde, näsaglaryň keseliniň görnüşine baglylykda, netijeli hem-de ýokary hilli bejergi almagy üçin, ähli şertler döredildi. Bir we iki orunlyk bejergi otaglary talabalaýyk enjamlaşdyryldy, olarda degişli amatlyklar göz öňünde tutuldy. Operasiýa bölümi Germaniýanyň «Olympus» kompaniýasynyň «Various» monitorly laparoskop enjamy bilen enjamlaşdyryldy, ol garyn boşlugynyň agzalarynda az şikesli operasiýalary geçirmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

Fizioterapiýa bölüminde oturdylan owkalama, el-aýaklaryň iri we ownuk bogunlarynyň çeýeligini dikeltmek üçin enjam, wakuum, elektrik, magnit — mikroyrgyldyly hem-de lazer terapiýasy üçin enjamlar operasiýalardan, şikes ýetmelerinden soňra näsaglaryň çalt sagalmagyna, zähmet ukyplylygyny dikeltmäge, maýyplygyň öňüni almaga niýetlenendir.

Hassahananyň bäbekhana bölüminde ähli zerur şertler döredildi. Enäniň we çaganyň saglygyny goramak “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan durmuş ugurly syýasatynyň möhüm bölegidir. Täze doglan çagalar üçin niýetlenen bejergi otaglarynda bäbeklere göwnejaý ideg etmek üçin ähli zerur enjamlar göz öňünde tutuldy.

Köpugurly hassahananyň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine gelenden soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa lukmançylyk toplumynyň köp sanly ýöriteleşdirilen bölümleri, ähli düzümleri barada maglumat berýän çyzgylar, taslamalar görkezildi. Milli Liderimiziň başlangyjy we yzygiderli aladasy netijesinde Hazaryň kenarynda gurulýan ýedi gatdan ybarat köpugurly hassahana lukmançylyk merkezleriniň üstüni ýetirer. Onda dürli keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek işleri ýokary derejede ýola goýlar.

Döwlet Baştutanymyz köpugurly hassahananyň gurluşygy, enjamlaşdyrylyşy bilen gyzyklanyp, saglygy goraýyş düzümine degişli bu toplumda keselleriň öňüni almak, saglygy berkitmek üçin öňdebaryjy tejribäniň, häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň ulanylmagynyň möhüm talapdygyna ünsi çekdi.

Täze gurulýan hassahananyň birinji gatynda kabul ediş, “Tiz kömek” bölümleri, fizioterapiýa, stomatologiýa, gemodializ, himiýa terapiýasy otaglary bolup, olarda dürli lukmançylyk hyzmatlary ýola goýlar. Bu ýerde pediatriýa, ginekologiýa, neýrotrawmatologiýa, hirurgiýa, urologiýa, onkologiýa, kardiologiýa, endokrinologiýa we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Hassahanada dogrum bölümi hem-de 200 orunlyk maslahatlar zaly bar. Täze lukmançylyk toplumy ýokary halkara ölçeglere laýyklykda enjamlaşdyrylýar. Lukmançylyk toplumynyň düzüminde aýratyn iki gatly bina bolup, onda merkezleşdirilen barlaghana, funksional we şöhle arkaly anyklaýyş, gan gaznasy bölümleri ýerleşer.

Bu ýerde gurluşyk işleriniň tapgyrlaýyn alnyp barylmagy Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda kemala gelýän halkara derejeli döwrebap şypahana düzüminiň çäklerini ep-esli giňeltmäge mümkinçilik berdi. Döwlet Baştutanymyz bu babatda aýdyp, köpugurly hassahananyň gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalydygyny, iň esasysy bolsa, onuň enjamlaşdyrylyşynyň dünýä ölçeglerine gabat gelmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň baş maksady deňiz ýakasynyň ägirt uly dynç alyş kuwwatyny netijeli peýdalanmakdan ybaratdyr.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde käbir wise-premýerleriň, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşçysynyň, saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy, şol sanda Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda häzir iri halkara çäreleriň, dünýä ähmiýetli forumlaryň geçirilýändigini nazara alyp, günbatar sebitde dürli maksatly gurluşyklaryň dowam etdirilmelidigine ünsi çekmek bilen, şu ýylyň awgust aýynda bu ýerde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň, milli önümleriň halkara sergisiniň, sebitiň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalynyň, medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk konsertiniň ýokary derejede geçirilendigini belledi.

Häzirki döwürde Hazaryň kenarynda ulag-logistika düzüminiň desgalary guruldy. Olar halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Bu babatda Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna möhüm orun degişlidir. Munuň özi ýurdumyzyň sebitde üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornunyň pugtalandyrylýandygyny alamatlandyrýar. Bu bolsa gönüden-göni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen gadymy döwürlerde ýurtlary we halklary baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede dikeldilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Hazaryň kenarynda dynç alyş we saglygy goraýyş ulgamyna degişli düzümler bilen bir hatarda ýurdumyz we tutuş sebit üçin ykdysady taýdan bähbitli desgalaryň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bu işlere işjeň gatnaşýarlar. Olaryň taýýarlan taslamalaryna laýyklykda bina edilýän desgalar halkara ölçeglere kybap derejede enjamlaşdyrylýar. Bu bolsa halkara çäreleriň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün edýär.

Hazaryň kenary tutuş sebit we halkara ähmiýetli möhüm çäreleriň, forumlaryň, dürli derejedäki festiwallaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Milli Liderimiz munuň özi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge, şeýle hem syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli halkara hyzmatdaşlyga sebitiň goşulyşmagyna täze itergi berýär diýip belledi we bu baradaky gürrüňi dowam edip, bu ýerde häzirki zaman köpugurly hassahananyň gurulmagynyň ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny nygtady. Munuň öz saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, ýurdumyzyň lukmanlarynyň tejribe toplamagyna giň ýol açar. Bu ugurda abraýly halkara guramalar, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy lukmançylyk we ylmy toparlary ýurdumyzyň ygtybarly hem-de uzak möhletleýin hyzmatdaşlarydyr.

Döwlet Baştutanymyz bu hassahananyň häzirki zamanyň iň täze, kämil enjamlary bilen üpjün edilmeginiň, onda işlejek lukmanlaryň ýokary hünär derejesine eýe bolmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, olaryň dünýäniň öňdebaryjy ylmy-kliniki hassahanalarynda tejribe geçmegini, bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini ýola goýmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazar sebitiniň toplumlaýyn ösdürilýändigine ünsi çekip, täze köpugurly hassahananyň saglygy goraýyş babatda halkara derejeli çäreleriň geçirilýän ýerine öwrülmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz maslahaty jemläp, adamlaryň abadan durmuşy hakyndaky aladanyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň maksatnamasynda öz beýanyny tapmalydygyny nygtady hem-de hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange