Перейти к содержимому

DÖWREBAP IŞLER

17.06.2021 Ýurdumyzda alnyp barylýan ykdysady syýasatda maliýe-bank ulgamyna möhüm oryn degişli bolup, onuň wezipeleri halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň arasynda pul  görnüşindäki serişdeleriň netijeli paýlanylmagyny

Giňişleýin »

BAGTYÝARLYK DÖWRÜMIZIŇ BELENT ÜSTÜNLIKLERI

01.06.2021 Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlarynyň we taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň köpugurlylygyny gazanmak babatynda belent üstünliklere ýetilýär. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni

Giňişleýin »

MERJEN ŞÄHERIMIZIŇ 140 ÝYLLYGYNA

25.05.2021 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:— Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Aşgabady ösdürmek boýunça köp işler edildi. Özboluşly binalar, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary, oklaw ýaly köçelerdir şaýollar,

Giňişleýin »

BAGTYÝARLYK MEKANY

11.05.2021 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ak şäherimiz Aşgabady dünýäniň iň gözel, ekologiýa taýdan arassa, ýaşamak üçin oňaýly, gülläp ösýän bagy-bossanly

Giňişleýin »

Secured By miniOrange