Перейти к содержимому

«AÇYK GAPYLAR» SYÝASATYNA EÝERIP

11.05.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy, Duşenbe şäheriniň Başlygy Rustam Emomali bilen geçiren duşuşygynyň dowamynda, esasan, parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Myhman türkmen Liderine duşuşmaga wagt tapyp, kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna aýratyn üns berýän Täjigistanyň ýokary ýolbaşçylarynyň iberen salamyny ýetirdi.

Gahryman Arkadagymyz ýokary derejeli myhmany mähirli mübärekläp, dostlukly ýurduň Prezidenti Emomali Rahmona iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Häzir gülläp ösýän Täjigistan onuň parasatly ýolbaşçylygynda durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň belent sepgitlerine ýetdi.

Söhbetdeşler duşuşygyň dowamynda özara hormat goýmak we ynanyşmak esasynda ýola goýulýan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen nygtap, soňky wagtda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary çalt iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, netijeli parlamentara gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmegiň hem-de giňeltmegiň wajypdygy aýratyn nygtaldy. Şol gatnaşyklar türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny yzygiderli ösdürmäge we syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň kuwwatyny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Taraplaryň pikirine görä, oňyn döwletara hyzmatdaşlygyň esaslaryny pugtalandyrmak babatdaky wezipeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça geçirilýän işler bilen baglylykda, iki dostlukly ýurduň parlamentarileriniň arasynda mundan beýläk-de yzygiderli tejribe alşylmagyna, duşuşyklara hem-de geňeşmelere uly ähmiýet berilmelidir.

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, türkmen halky ýakyn goňşular bilen oňat, hoşniýetli gatnaşyklara hemişe sarpa goýup geldi. Оlar bilen hyzmatdaşlygyň netijeliligini köp babatda sebitdäki häzirki amatly syýasy-ykdysady ýagdaýlar kesgitleýär.

Duşuşykda Aşgabatda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň möhümdigi nygtaldy. Ol Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň we Russiýanyň arasyndaky däp bolan gatnaşyklaryň ösdürilmegine täze kuwwatly itergi bermäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy iki ýurduň arasynda ählitaraplaýyn gatnaşyklaryň yzygiderli pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler. Iki ýurduň üstünlikli hyzmatdaşlygynyň köpýyllyk tejribesi ägirt uly serişde hem-de ykdysady kuwwat bilen birlikde, biziň doganlyk halklarymyzyň bähbitleri ugrunda täze, bilelikdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmek üçin hemme şertleri döredýär.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange