Перейти к содержимому

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÖSÜŞ BANKY

Bank barada

Bankyň döredilişi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda PP-5854 belgili permany esasynda Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky döredildi.

Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary boýunça döwletiň maliýe wekili hökmünde Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň üstüne eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalaryň we hususy telekeçiligiň önümçiligi ösdürmek, döwrebaplaşdyrmak täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly taslamalaryna uzak möhletli ýeňillikli karzlary bermeklik wezipesi ýüklenildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça kabul edilen ähli maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar 

Has giňişleýin maglumat…

Secured By miniOrange