Türkmenistanyň Prezidenti sebitleri ösdürmek meseleleri boýunça maslahat geçirdi

06.03.2019

2019-njy ýylyň 5-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleri, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we bu ugurda öňde durýan wezipeler kesgitlenildi.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

05.03.2019

2019-njy ýylyň 4-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, sport we ýaşlar syýasaty ministriniň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Giňişleýin

Beýik ösüşleriň aýdyň maksatlary

04.03.2019

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz täze ösüşler bilen öňe barýar. Bu günki bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler, belent sepgitler munuň aýdyň nyşanydyr. Esasan hem, ykdysadyýetde gazanylýan üstünlikler ýurdumyzyň ösüşini üpjün edýär. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde hem uly işler edilýär. Häzirki ylym-bilimiň ösen döwründe dünýä bilen aýakdaş gidýän türkmen döwleti sanly ykdysadyýete geçmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Bu babatda bank we maliýe edaralarynyň öňünde hem uly wezipeler durýar.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk şertleri bilen tanyşdy we atçylyk toplumyna bardy

04.03.2019

2019-njy ýylyň 3-nji marty. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde iri halkara ýaryşlara taýýarlyk görmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Şeýle hem milli Liderimiz ahalteke atçylyk toplumynda bolup, behişdi bedewler bilen didarlaşdy.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

04.03.2019

2019-njy ýylyň 2-nji martynda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan täze kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Maslahatyň işine gatnaşmaga ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň birnäçesiniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Giňişleýin

yza1234öňe»