Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerine, hasyl ussatlaryna we ähli halkyna

12.11.2018

Eziz watandaşlar!
Edermen babadaýhanlar!

Sizi ösüşleriň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda her ýylyň noýabr aýynda giňden bellenýän Hasyl toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

Edermen daýhanlarymyzyň zähmetiniň şanyna dabaralar

12.11.2018

2018-nji ýylyň 11-nji noýabrynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi, bu baýramçylyk däp bolşy ýaly, oba hojalyk ýylynyň, daýhanlaryň zähmetiniň netijelerini jemläp, türkmen topragynyň hasyllylygyny, saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýar.

Giňişleýin

Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça 2018-nji ýylyň dünýä çempionaty — sport we dostluk baýramçylygynyň nusgasy

11.11.2018

2018-nji ýylyň 10-njy noýabrynda — Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji güni. Olimpiýa şäherçesinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy. Şondan soň, erkekleriň we zenanlaryň toparlarynyň arasynda ýeňijileri sylaglamak dabarasy guraldy.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

10.11.2018

2018-nji ýylyň 09-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.

Giňişleýin

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyjylara

01.11.2018

Dünýä çempionatyna gatnaşýan eziz myhmanlar!
Agyr atletikanyň hormatly türgenleri!

Sizi dünýäniň sport taryhyndaky möhüm waka — Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu çempionatyň örän ýokary derejede we üstünlikli geçiriljekdigine, parahatçylyk we dostluk, olimpiýa taglymatlaryny we ýörelgelerini rowaçlandyrmaga uly goşant goşjakdygyna berk ynanýaryn!

Giňişleýin

yza1234öňe»