Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama

Biz, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (mundan beýläk — GDA, Arkalaşyk) gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlary Arkalaşygyň we GDA gatnaşyjy döwletleriň her biriniň ykdysady bähbitleriniň durmuşa geçirilmegine, GDA-nyň çäklerinde hem-de beýleki döwletler we halkara guramalar bilen yklym we yklymara derejelerde ykdysady aragatnaşyklaryň ösüşini kämilleşdirmäge mümkinçilik berýän hyzmatdaşlygyň netijeli gurluşlaryny döretmäge uly ähmiýet berip,

GDA-da hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň her birinde ykdysady özara gatnaşyklary emele getirmek we kämilleşdirmek boýunça bar bolan baý tejribä daýanyp,

halkara bileleşik tarapyndan ykrar edilen we deňhukukly garaşsyz döwletleriň hyzmatdaşlygyna esaslanýan dünýäde iri sebitleýin döwletara guramalaryň biri bolmak bilen, täze ählumumy we sebitleýin töwekgelçilikleri we wehimleri nazara alyp, strategik ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek, yklym we yklymara derejelerde täze biçüwleri gözlemek maksadynda GDA gatnaşyjy döwletleriň tagallalaryny jebisleşdirmäge we birleşdirmäge çalşyp, durnuklylygy we ykdysady ösüşiň birsyhlylygyny pugtalandyrmagyň, ählumumy parahatçylygyň, ösüşiň we ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň hatyrasyna köptaraplaýyn oňyn gepleşigi gyşarnyksyz giňeltmek maksatlarynda GDA gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem ösdürmek barada şulary mälim edýäris.

13.10.2019ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde eden ÇYKYŞY

Hormatly döwlet Baştutanlary!

Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary!

Şu günki mejlise gatnaşmak üçin bize gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýolbaşçylaryny, wekiliýetleriň baştutanlaryny we agzalaryny Türkmenistanda ýene bir gezek tüýs ýürekden mübäreklemäge rugsat ediň!

11.10.2019ý.

Giňişleýin

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Sammit ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek hem-de halkara derejeli iri çäreleri geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulan kaşaň “Oguzkent” myhmanhanasynda boldy.

11.10.2019ý.

Giňişleýin

Halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Prezidenti G.M.Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putiniň bilelikdäki beýannamasy

Türkmenistanyň Prezidenti we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmekde hem-de peýdalanmakda gazanylan görlüp-eşidilmedik üstünlikleri, şeýle hem olaryň gündelik durmuşa artýan täsirini ykrar edýärler.

11.10.2019ý.

Giňişleýin