Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Beýik ösüşleriň aýdyň maksatlary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz täze ösüşler bilen öňe barýar. Bu günki bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler, belent sepgitler munuň aýdyň nyşanydyr. Esasan hem, ykdysadyýetde gazanylýan üstünlikler ýurdumyzyň ösüşini üpjün edýär. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde hem uly işler edilýär. Häzirki ylym-bilimiň ösen döwründe dünýä bilen aýakdaş gidýän türkmen döwleti sanly ykdysadyýete geçmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Bu babatda bank we maliýe edaralarynyň öňünde hem uly wezipeler durýar.

04.03.2019ý.

Giňişleýin