Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Karz birleşmeleri hakynda

Türkmenistanyň kanuny
«Karz birleşmeleri hakynda»

Şu Kanun karz birleşmelerini döretmegiň we olaryň işlemeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanda maliýe hyzmatlarynyň bazaryny we telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilendir.

Giňişleýin