Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 27-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meseleleri girizildi.

28.05.2019ý.

Giňişleýin

Çeper elli halyçylarymyza, ýurdumyzyň ähli halkyna, şeýle hem «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara sergä we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisine gatnaşyjylara

26.05.2019

Hormatly myhmanlar!
Çeper elli mähriban halyçylar!

Sizi milli buýsanjymyz bolan Türkmen halysynyň baýramy hem-de bu ajaýyp baýram mynasybetli geçirilýän «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara serginiň we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Gözelligi we nepisligi bilen göreni haýrana goýýan türkmen halysy merdana halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alýan, umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen ajaýyp sungatydyr. Türkmen zenanlarynyň çeper elleri, uz barmaklarynyň gudraty bilen döredilen halylarymyz halkymyzyň dünýäde ykrar edilen ajaýyp sungat ýadygärligidir. Bu örän çylşyrymly we zähmeti köp talap edýän inçe senediň syrlary müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip, sünnälenip, biziň günlerimize gelip ýetdi. Türkmen halysy özüniň gözelligi, ýokary hili we kämilligi bilen Ýer ýüzüniň ähli künjeklerinde asyrlarboýy el halylarynyň şöhratyny belende göterip gelýär.

27.05.2019ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban uçurymlar!

Sizi belent maksatlara ruhlandyrýan ajaýyp bilimler baýramy — «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen maksatnamalarymyzyň, durmuş-ykdysady, medeni-bilim, jemgyýetçilik-syýasy özgertmelerimiziň üstünlikli amala aşyrylmagynda ýaşlar esasy daýanjymyzdyr. Biziň beýik geljegimiz, berkararlygymyz we bagtyýarlygymyz, ähli üstünliklerimiz watansöýüjiligi, dostlugy we agzybirligi ýörelge edinen ýaşlarymyzyň — siziň edep-terbiýäňizde, giň aň-düşünjäňizde, ylym-bilimiňizde, döredijilikli zähmetiňizde, eziz Diýarymyza, mähriban halkymyza bolan hakyky söýgiňizde hem-de milli buýsanjyňyzda jemlenendir.

Her güni beýik maksat üçin — Garaşsyz Diýarymyzy şöhratlandyrmak, il-günümiziň bagtyýar durmuşy ugrunda okamak, öwrenmek, zähmet çekmek bilen geçirmek uly mertebedir. Şoňa görä-de, kuwwatly Watanymyz üçin bilim, ylym, hünär almak, gurmak, döretmek, tutanýerli zähmet çekmek, elmydama kämillige ymtylmak täze durmuşa gadam basýan mähirli, göwnaçyk we maksada okgunly ýaşlarymyzyň belent borjy we baş maksady bolmalydyr.

Tehnologik ösüş ýolunda gazanýan üstünliklerimizde, eýeleýän belent sepgitlerimizde mähriban halkymyzyň, aýratyn-da ýaşlaryň hyzmaty örän uludyr. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly wezipeleri üstünlikli amala aşyrmakda mähriban ýaşlarymyzyň gujur-gaýraty, döredijilikli we tutanýerli zähmeti uly buýsanç duýgusyny döredýär. Şunuň bilen baglylykda, siz ata-babalarymyzyň watansöýüjilik ruhuny, ynsanperwerlige ýugrulan durmuş kadalaryny, zähmet däplerini, asylly milli häsiýetlerini mynasyp dowam etdirip, geljekde özüňiziň bilimiňiz, zehiniňiz, çylşyrymly önümçilik tehnologiýalaryny, ykdysadyýetimiziň sanly düzümlerini dolandyrmakdaky başarnygyňyz bilen eziz Watanymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da beýgeltmelisiňiz.

25.05.2019ý.

Giňişleýin

«Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara

Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Her ýylyň 25-nji maýynyň «Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin örän guwandyryjy we buýsandyryjy wakalaryň biri boldy. Şu baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyzda halkara sergini geçirmek hem indi asylly däbe öwrüldi. Bu serginiň halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we özara tejribe alyşmakda ähmiýetiniň örän uly boljakdygyna berk ynanýaryn.

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda geçirilýän «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi türkmen paýtagtynyň şäher gurluşygy babatda gazananlaryny dünýä äşgär etmäge we Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerini, şeýle hem bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga ýardam eder.

25.05.2019ý.

Giňişleýin