Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Prezidenti höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň telebäsleşigine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

Berkarar döwletimiziň aýdymçy ýigitleri we gyzlary!
Mähriban ýaşlar!

Sizi «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze aýdym-sazlar bilen barha kämilleşýän sungat äleminde size döredijilik üstünliklerini, juwan kalbyňyzdan joşup çykýan zehiniňiziň hemişe joşgunly bolmagyny arzuw edýärin.

24.08.2019ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi.

23.08.2019ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 16-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

17.08.2019ý.

Giňişleýin