Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna ugrady

01.05.2018

2018-nji ýylyň 30-njy aprelinde hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sa­pa­ry bi­len Bal­kan we­la­ýa­ty­na ug­ra­dy.

Giňişleýin

Owadandepedäki aýna kärhanasynyň önümlerine owganystanly, azerbaýjanly, özbegistanly, gazagystanly telekeçiler isleg bildirýärler

01.05.2018

Ýurduň aýna senagatynyň öňdebaryjy «Turkmen ayna onumleri» kärhanasy günde iki ýüz tonna tekiz aýna we kyrk tonna golaý çüýşe gaplaryny çykarmaga ukyplydyr.

Giňişleýin

«Türkmenkabel» zawodynda elektrik togunyň harçlanşyny hasaplaýan elektron enjamlary öndürýän seh işe girizildi

01.05.2018

“Türkmenmaşyngurluşyk” konserniniň “Türkmenkabel” zawodynyň täze sehiniň hünärmenleri bir fazaly elektrik energiýasynyň harçlanyşyny hasaplaýan elektron enjam çykarmaga we olary ýerlemäge ygtyýarnama aldylar.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

30.04.2018

2018-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda esasy wakalar ýaýbaňlandy.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

28.04.2018

2018-nji ýylyň 28-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň, ýurdumyzy durmuş we ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Şeýle-de, mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin


«yza5859606162öňe»