Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

Halkyň, ýurduň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki bu wezipe-de däldir, at hem däldir, munuň özi ynama, umumy gymmatlyklara we maksatlara bolan umumy garaýşa ygrarlylyga esaslanan milli jebisligiň ýüze çykmasydyr.

29.06.2020ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri doglan güni bilen gutlaýarlar

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

Siziň doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.

Siz, watandaşlaryňyzyň arasynda we daşary ýurtlarda tejribeli, öňdengörüji döwlet işgäri, öz ýurdunyň hakyky Lideri hökmünde uly abraýdan peýdalanýarsyňyz. Russiýada Siziň döwletleriň arasyndaky möhüm gatnaşyklaryň berkidilmegine gönükdirilen tagallalaryňyza ýokary baha berilýär.

29.06.2020ý.

Giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Hormatly watandaşlar!
Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

Sizi berkarar ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik äleminde täze üstünlikleri arzuw edýärin!

27.06.2020ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

26.06.2020ý.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary P.Agamyradowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagynyň milli ykdysadyýetimize ýetirýän ýaramaz täsirleriniň öňüni almak ugrunda alnyp barylýan işler, bilim ulgamyndaky özgertmeleriň barşy we döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

25.06.2020ý.

Giňişleýin