Watanymyz sport ruhubelentligi hem-de döredijilik zehini bilen beýgelýär

10.07.2018

2018-nji ýylyň 9-njy iýuly. Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 9 — 23-nji iýul aralygynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň dynç alşa çykýandygyny yglan etdi. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga başlan döwlet Baştutanymyz şu gün säher çagynda agtygy bilen deňziň kenarynda welosipedli gezelenç etdi we dürli bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi. Şeýle hem milli Liderimiz agtygy Kerimguly bilen çeper döredijilik bilen meşgullandy.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

09.07.2018

2018-nji ýylyň 6-njy iýuly. Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

06.07.2018

2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň 2018-nji ýylyň alty aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi. Mejlisde Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy, hökümetiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň häkimlikleriniň işleriniň netijelerine garaldy, degişli guramaçylyk meselelerine seredildi we ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Mejlise parlamentiň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy

06.07.2018

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! 
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Şu ýylyň birinji ýarymynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda döwletimiziň ählumumy ykdysadyýetiň ösüşinde eýeleýän ornuny pugtalandyrmak, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek boýunça belli bir derejede işleriň amala aşyrylandygyny aýtmak isleýärin.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň daşary işler ministrini kabul etdi

04.07.2018

2018-nji ýylyň 3-nji iýuly. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Rumyniýanyň daşary işler ministri Teodor Meleşkanu kabul etdi.

Giňişleýin


«yza4748495051öňe»