Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanylýan maksatnamalar, şeýle hem «Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» taslamasyny işläp taýýarlamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

17.01.2019ý.

Giňişleýin

Rowaçlygyň Watany — Türkmenistanyň ykdysadyýetini sanly ulgama geçirmegiň tapgyrlary

2019-njy ýylyň 15-nji ýanwary. Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça möhüm wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny amala aşyrmagyň esasy ugurlaryň biri bolup durýandygyny aýdyp, ýolbaşçylar düzümine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

16.01.2019ý.

Giňişleýin

Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy durmuş abadançylygynyň derejesine baglydyr

2019-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet ykdysady we durmuş syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, täze taslamalara hem-de milli maksatnamalary amala aşyrmak boýunça möhüm wezipelere seredildi, birnäçe resminamalar kabul edildi.

14.01.2019ý.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy. Şol taslamalar maýa goýum-gurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde işlenip taýýarlanyldy.

09.01.2019ý.

Giňişleýin

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky ähli türkmen halkyny “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi bilen mähirli gutlap, “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” ýylynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň has-da berkemegini hem-de her bir türkmen maşgalasyna egsilmez bagt, rysgal, döwlet we bereket arzuw edýär!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi ösüşleriň täze sepgitlerine alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan tutumly işleri rowaç bolsun!

08.01.2019ý.

Giňişleýin