Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­ne gat­naş­dy

27.08.2018

2018-nji ýylyň 22-nji awgusty. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Now­ruz ýaý­la­syn­da Gur­ban­lyk sa­da­ka­sy­ny ber­di we bu nu­ra­na baý­ram my­na­sy­bet­li gu­ra­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy, şeý­le hem bu ýer­de Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti­niň bi­le­lik­dä­ki göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

21.08.2018

2018-nji ýylyň 20-nji awgusty. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sport ulagynda synag sürşüni amala aşyrdy

20.08.2018

2018-nji ýylyň 19-njy awgusty. Dynç güni säheriň ir çagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ýaryşlarynyň hakyky şertlerinde nobatdaky gezek sport türgenleşigini geçmek üçin, Garagum sährasynyň ajaýyp künjekleriniň birine geldi.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

20.08.2018

2018-nji ýylyň 17-nji awgusty. Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki göçme mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalaryny we durmuş-ykdysady ösüş maksatnamasyny amala aşyrmagyň meselelerine garaldy. Gün tertibine şeýle hem halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň wajyp wezipeleri we ýolbaşçylary wezipä bellemek meseleleri girizildi.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

20.08.2018

2018-nji ýylyň 16-njy awgusty. Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “OSI Systems” we “S2 Global” kompaniýalarynyň prezidenti Jonatan Flemingi kabul etdi.

Giňişleýin


«yza4243444546öňe»