Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Oxbow» kompaniýasynyň baştutanyny kabul etdi

02.10.2018

2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň işine gatnaşýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün öz kabulhanasynda “Oxbow” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Uilýam Koh bilen duşuşdy.

Giňişleýin

Türkmenistanda Durnukly Ösüş Maksatlarynyň günleri başlandy

02.10.2018

2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry. Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda (HGI) Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň açylyş dabarasy boldy.

Giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de halkyna

01.10.2018

Hormatly ýaşulular!
Eziz watandaşlar!

Sizi dünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hem giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýylda bu halkara baýramynyň şanyna geçiriljek dabaralaryň bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrundaky beýik işlerimizde egsilmez ruhy güýç berip, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň Nýu-Ýorka BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine iş sapary başlanýar

01.10.2018

29-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen ugraýar.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Olimpiýa stadionynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

01.10.2018

28-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň stadionynda nurana we ajaýyp baýramçylyk bolan ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli giň möçberli sahnalaşdyrylan çykyşlar ýaýbaňlandyryldy.

Giňişleýin

«yza23456öňe»