Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň gurnamagynda bank ulgamynyň hünärmenleriniň arasynda Bouling ýaryşy geçirildi

2019-njy ýylyň "Türkmenistan – rowaçlygyň Watany" diýlip yglan edilmegi mynasybetli sport ýaryşlaryny geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň gurnamagynda bank ulgamynyň hünärmenleriniň arasynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginde 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Bouling boýunça ýaryş geçirildi.

06.11.2019ý.

Giňişleýin

Daşoguz welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

Gadyrly Daşoguz welaýatynyň «ak altyn» ussatlary!
Edermen pagtaçylar!

Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda giňden bellenýän Hasyl toýunyň öňüsyrasynda sahawatly türkmen topragyndan welaýat boýunça «ak altynyň» 230 müň tonnadan gowragyny öndürip, bu ugurda bellenen şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli berjaý edendigiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan asylly işleriňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin.

06.11.2019ý.

Giňişleýin