Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti wi­deo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

17.08.2018

2018-nji ýylyň 13-nji awgusty. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow gö­ni ara­gat­na­şyk­da no­bat­da­ky iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Oňa Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­ry we we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri gat­naş­dy­lar. Iş mas­la­ha­ty­nyň do­wa­myn­da ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mö­hüm we­zi­pe­le­ri­ne, Oba mil­li mak­sat­na­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re hem-de öň­de bol­jak baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­ne, şan­ly se­ne­le­re gö­rül­ýän taý­ýar­lyk iş­le­ri­ne we döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li baş­ga-da bir­nä­çe mö­hüm me­se­le­le­re ga­ral­dy.

Giňişleýin

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Baş­tu­tan­la­ry­nyň V sam­mi­tin­de eden ÇY­KY­ŞY

17.08.2018

Hor­mat­ly döw­let Baş­tu­tan­la­ry!
Hor­mat­ly we­ki­li­ýe­tiň ag­za­la­ry!

Il­ki bi­len Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Abi­şe­wiç Na­zar­ba­ýe­we myh­man­sö­ýer­lik we ne­ti­je­li iş­le­mä­ge dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin min­net­dar­lyk bil­dir­ýä­rin.

Şu gün­ki du­şu­şyk bi­ziň halk­la­ry­myz we döw­let­le­ri­miz üçin mö­hüm wa­ka­dyr. Ha­zar deň­zi­niň hu­kuk de­re­je­si ha­kyn­da­ky Kon­wen­si­ýa­nyň üs­tün­de al­nyp bar­lan ýe­ňil bol­ma­dyk iş ta­mam­lan­dy. Bir­nä­çe ýy­lyň do­wa­myn­da dür­li ul­gam­lar­da­ky ýo­ka­ry hü­när­li, hyz­mat­daş­la­ryň bäh­bit­le­ri­ni na­za­ra al­ma­ga taý­ýar­lyk­ly il­çi­ler, hu­kuk­çy­lar we bi­ler­men­ler bu res­mi­na­ma­ny taý­ýar­la­ma­ga gat­naş­dy­lar. Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Li­der­le­ri­niň sy­ýa­sy er­ki we ýo­ka­ry jo­gap­kär­çi­li­gi umu­my üs­tün­lik ga­zan­ma­gy­my­zyň aý­gyt­laý­jy şer­ti bol­dy.

Giňişleýin

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa kabul edildi

13.08.2018

2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyrdy, milli Liderimiz bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine gatnaşdy.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portunyň işi bilen tanyşdy

13.08.2018

2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portuna bardy we bu ýerde işiň guralyşy bilen tanyşdy.

Giňişleýin

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň şä­her­gur­lu­şy­gy bi­len ta­nyş­dy we Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­na ug­ra­dy

13.08.2018

2018-nji ýylyň 9-njy awgustynda Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry bi­len ug­ra­dy. Sa­pa­ryň mak­sa­dy gün­ba­tar se­bit­de mil­li mak­sat­na­ma­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­niň bar­şy bi­len ta­nyş­mak­dan yba­rat­dyr.

Giňişleýin

yza1234öňe»