Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi.

08.11.2019ý.

Giňişleýin

Lebap welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

Gadyrly Lebap welaýatynyň «ak altyn» ussatlary!
Edermen pagtaçylar!

Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýunyň öňüsyrasynda sahawatly türkmen topragyndan welaýat boýunça «ak altynyň» 295 müň tonnadan gowragyny öndürip, bu ugurda
bellenen şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli berjaý edendigiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan asylly işleriňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin.

08.11.2019ý.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary

Düýn resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen gepleşikler geçirdi.

Ýokary derejede geçirilýän bu duşuşyklarda däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklary has-da berkitmek, köpugurly mümkinçiliklere eýe bolan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda möhüm ähmiýet berilýär. Ýewropa ugry Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategik ugurlarynyň biridir. Milli Liderimiziň Italiýa şu sapary biziň ýurdumyza uly gyzyklanma bildirýän Ýewropa döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary ilerletmegiň maksatlaryna kybap gelýär.

07.11.2019ý.

Giňişleýin

Balkan welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

Gadyrly Balkan welaýatynyň «ak altyn» ussatlary!
Hormatly pagtaçy daýhanlar!

Sizi welaýat boýunça 5 müň tonnadan gowrak «ak altyny» Watan harmanyna tabşyryp, pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli ýerine ýetirendigiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin.

07.11.2019ý.

Giňişleýin